Jaarstukken 2022

Eén stad

Doel: Goede groei en verbinding Pagina 152

Doel: Binnenstedelijk groeien en gebieden aan elkaar verbinden

Wat willen we bereiken?

 • De stad groeit binnenstedelijk en versterkt daarbij bestaande plekken. Binnenstedelijke groei ontziet de buitengebieden en geeft daardoor meer draagvlak voor voorzieningen. Dit leidt ook tot verbinding tussen bestaande wijken en de kleine kernen: ‘één stad gevoel’. Ander gevolg is toenemende druk op recreatieve voorzieningen in de buitengebieden. Rotterdam bouwt bij voorkeur bij ov-haltes. Behoud en versterking van de karakteristieken van een plek vormen uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen.
 • Er is hoogwaardig ov op stedelijke en regionale schaal beschikbaar. Opwaardering bestaande netwerk en aanleg van nieuwe verbindingen lost knelpunten op en geeft ruimte voor ontwikkelingen. Betere stedelijke leefkwaliteit en meer kansen op werk, onderwijs en sociale interactie door een modal shift naar ov en snellere, directere verbindingen. Met een nieuwe stadsbrug tussen Kralingen en Feijenoord en IJsselmonde, inclusief hoogwaardig openbaar vervoer, verbeteren de beschikbaarheid van ov. Toegankelijkheid van het ov bevorderen door het ov gratis te maken voor specifieke doelgroepen.
 • Gebieden zijn goed bereikbaar en de doorstroming blijft op peil, met gebruikmaking van nieuwe mobiliteitstechnologie. Evenwichtige programmering, verdeeld over de verschillende stedelijke centra om goede groei van de stad mogelijk te maken. Verzachten van verwachte verkeershinder door werkzaamheden door het optimaal benutten van beschikbare infrastructuur, mede door koppeling van netwerken en spreiding over verkeerssoorten (fiets, voetganger, auto, ov e.d.),   met slimme services en informatie. Daarbij is bereikbaarheid een regionale opgave. Daarom intensieve samenwerking met andere overheden in de regio en het bedrijfsleven.
 • Ruimte verdelen we verstandig, met oog voor minder winstgevende functies en door mobiliteit (inclusief parkeren) anders te organiseren. Voorkomen van het verdwijnen van sommige functies uit de stad, zoals werklocaties of maatschappelijke voorzieningen. Zorgen voor efficiënt gebruik van schaarse ruimte. De urgentie is hoog doordat Rotterdam werkt aan verschillende  transities tegelijk, zoals de mobiliteitstransitie, de energietransitie en de klimaatopgaven, die allemaal samenkomen in gebiedsontwikkelingen als M4H. Daarnaast draagt een gastvrij betaald parkeersysteem binnen de ring Rotterdam bij aan een optimale verdeling van ruimte voor mobiliteit over alle Rotterdammers en bezoekers. 
 • Betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Nieuwe bouwprojecten in de wijken dragen bij aan het in balans houden of brengen van het woonmilieu. Nieuwbouwwoningen in het sociale segment en het middensegment vooral voor studenten, jongeren, ouderen en sociale stijgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnenstedelijke groei 

 • Voldoende plannen om een stad te zijn met aantrekkelijke omgeving voor woningen, werklocaties, voorzieningen en groen. Grootste groei in de binnenstad op twee oevers, van Alexanderknoop tot Zuidplein (A tot Z), op Zuid en in M4H.
 • Toekomstige planvoorraad bouwprojecten voor de langere termijn, waarvan ook de maatschappelijke en economische functies deel uitmaken.
 • Vooral jonge Rotterdammers en mensen met spoed vinden lastig een woning. Daarom werken aan Start’R flexwonen-concept. Verkenning van innovatiemogelijkheden om de woningvoorraad beter te benutten, zoals woningdelen en coöperatieve woonvormen.
 • Kwaliteit en beleving van fiets- en looproutes tussen wijken verbeteren om daarmee de reistijd naar voorzieningen te verkorten. Zo profiteren ook bestaande plekken van de groei van de stad. Dit sluit aan op de ambities voor de openbare ruimte voor verblijf en vergroening.
 • De groei van de stad zorgt voor een enorme belasting op de ondergrond. De gemeente gebruikt daarom een 3D-ordeningsprincipe; dit maakt een goede afweging mogelijk bij keuzes voor de ondergrond.

Hoogwaardig openbaar vervoer 

 • Gratis openbaar vervoer voor ouderen en voor kinderen tot 12 jaar. Kleinere barrièrewerking van de rivier door deze te benutten voor personenvervoer over water. Onderzoek naar kansen van verbetering van ov naar Rozenburg en andere kleine kernen.
 • Werken aan een nieuwe stadsbrug tussen Kralingen en Feijenoord/IJsselmonde inclusief hoogwaardig openbaar vervoer (tram of metro) tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. In deze bestuursperiode zet het college de beslissende stap naar een voorkeursvariant.
 • Uitbreiding van capaciteit en frequentie van het bestaande Rotterdamse metronetwerk. Samen met RET en MRDH werken aan hogere kwaliteit van tramlijnen. Opwaardering van de spoorlijn Leiden-Dordrecht met het Rijk en de regio. Daarbij oog houden voor het inlopen van het corona-effect en de ontwikkeling van het personeelstekort bij de RET.
 • Inspanning om een snelle, hoogwaardige en vrij liggende busverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal door de Maastunnel te realiseren.
 • Hoogwaardig openbaar vervoer (hov) draagt bij aan de bereikbaarheid van bestaande woon-, werk-, onderwijs- en voorzieningenlocaties en een flink aantal nieuwe gebiedsontwikkelingen, zoals Feyenoord City, Hart van Zuid en Cultuur&Campus.

Goede bereikbaarheid en doorstroming

 • Verkeerslichtinstallaties en verkeersmonitoring up-to-date houden. Gebruikmaken van smart mobility-technologie. Innovatie, bijvoorbeeld door verkeerslichten intelligent te maken en te laten communiceren.
 • Uitstekende benutting van beschikbare netwerken om de dagelijkse bereikbaarheid en doorstroming optimaal te houden. Bij incidenten sturing van het verkeer over alternatieve routes en informatie aan de reiziger via diverse kanalen. Afspraken binnen de provincie over beperking van verkeershinder. Bij werkzaamheden bevordering van de overstap op de fiets, het ov of deelmobiliteit.
 • Bevordering van smart mobility. Samenwerking met bedrijven en netwerken draagt bij aan een internationaal imago van Rotterdam als innovatieve stad.
 • Verkeersmodellering, data-inwinning en databeheer als basis voor regeling van het verkeer en vorming van beleid.

Ruimte verstandig verdelen 

 • Gebruikmaking van referentiewaarden maatschappelijke voorzieningen bij nieuwe ontwikkelingen. Dit zorgt voor een goede mix van functies en voorkomt dat functies uit de stad verdwijnen die minder winstgevend, maar wel hard nodig zijn.
 • Verdeling van de ruimte voor mobiliteit met oog voor natuurvriendelijk bouwen op redelijke afstand van routes voor hoogwaardig openbaar vervoer en verstandige ordening van de ruimte in de ondergrond.
 • Parkeerregelgeving en facilitering van parkeerproducten die doel- en klantgericht zijn. Invoering van betaald parkeren binnen de Ring Rotterdam. Groter betaal- en gebruiksgemak van betaald parkeren door innovatie, zoals digitalisering. Bevordering van parkeren in garages en P+R’s in plaats van op straat. Verwijzen van deelmobiliteit naar aangewezen plekken. Onderzoek naar plekken voor mobiliteit-'hubs’, eventueel in combinatie met inpandig parkeren.
 • Doorgaan met het faciliteren van fietsparkeren in bij OV-haltes en publiekstrekkende bestemmingen. Deze voorzieningen komen op logische plekken en passen in de openbare ruimte.
 • Ontwikkeling van Merwe-Vierhavens (M4H) tot autoluw gebied, dat het gebied zelf en de omliggende stadsdelen minder belast. Deelmobiliteit en parkeren vinden een plek in collectieve, inpandige hubs.
 • Met wijkbewoners nagaan welke behoeften en belemmeringen er zijn om zich te verplaatsen naar werk, onderwijs, zorg of sociale activiteiten. Op basis daarvan terugdringing vervoersarmoede en ervoor zorgen dat iedereen zich prettig en veilig kan verplaatsen.

Betaalbare woningen 

 • Meer betaalbare woningen in nieuwbouw, inclusief vernieuwbouw en transformaties, met de volgende verdeling: 20% sociaal segment, 35% middensegment, 30% hoger segment en 15% topsegment. Daarbovenop betaalbare flexwoningen voor starters en urgent woningzoekenden. Vanaf 2026 is de verdeling: 25% sociaal segment, 40% middensegment, 20% hoger segment en 15% topsegment. Vooral de realisatie van woningen in het betaalbaar segment - sociaal en midden - is afhankelijk van marktontwikkelingen en rijksbeleid. Meer informatie staat in de paragraaf Grondbeleid.
 • Toewijzing van nieuwe betaalbare woningen aan woningzoekenden die daar het meest behoefte aan hebben. Inzet vooral op de doelgroepen studenten, jongeren, ouderen en sociale stijgers. Inzet op specifieke groepen moet zorgen voor doorstroming, zodat ook andere woningzoekenden meer kans maken.
 • Voor studenten is de inzet op de bouw van 400 woningen per jaar en op de bouw van een nieuwe studentencampus.
 • Samen met belanghebbenden invulling geven aan het Langer Thuis-akkoord, mede om te zorgen dat er meer geschikte woningen voor ouderen komen.
 • Herzien van de woonvisie en afsluiten woonakkoorden. Hiervoor komt er een zorgvuldig proces van participatie.
 • Statushouders: volgens bestaande afspraak zorgen de woningcorporaties in 2022 voor de huisvesting van statushouders, waarmee Rotterdam aan de taakstelling voldoet.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Relatieve aandeel actieve en duurzame verplaatsingen 60,1%   63,8%        
Betalingsgraad bij betaald parkeren   90% 90% 90% 91% 91% 92%
Bezettingsgraad gemeentelijke garages en P+R-voorzieningen   30% 30% 32% 34% 36% 38%

Toelichting indicatoren

Relatieve aandeel actieve en duurzame verplaatsingen

We hebben de ambitie van 64,3% niet gehaald. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in de berekeningsmethodiek deels getallen uit 2021 zijn gebruikt die vanwege de coronabeperkingen afweken van het gebruikelijke patroon. Wel is een stijging t.o.v. 2021 gerealiseerd.

 

Betalingsgraad bij betaald parkeren

De realisatie 2022 ligt met 90% op koers.

 

Bezettingsgraad gemeentelijke garages en P+R-voorzieningen

De realisatie 2022 ligt met 30% nagenoeg op koers ondanks dat de maanden januari en februari 2022 nog coronabeperkingen kenden met een duidelijk lagere bezetting van openbare parkeergarages en P+R.