Jaarstukken 2022

Eén stad

Projecten Pagina 154

Projecten

Hier wordt een korte toelichting gegeven op de belangrijkste projecten die ten behoeve van dit programma worden uitgevoerd.

Gebiedsontwikkelingen deels in of richting uitvoering

Feyenoord City

Feyenoord City is een grote gebiedsontwikkeling met duizenden woningen en een scala aan voorzieningen. Eind 2022 is het bestemmingsplan vernietigd en besloten de gebiedsontwikkeling zonder nieuw stadion door te zetten. De voorbereidingen voor de eerste woningbouwplots gaan door. Voor de rest van het gebied worden nieuwe plannen gemaakt. De financiële effecten hiervan zijn nog niet bekend.

 

Brainpark

In februari 2022 is het Masterplan Brainpark door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens lag de nadruk op de uitwerking van en besluitvorming over de eerste projecten. Dit heeft in december geleid tot vaststelling van het eerste bestemmingsplan. De basis is gelegd om in 2023 te starten met de bouw van 1.359 woningen.

 

Rijnhaven

De Rijnhaven is een samenhangende gebiedsontwikkeling die bestaat uit een verstedelijkingsprogramma en de aanleg van het Rijnhavenpark. De demping van de haven is in 2022 gestart. Ondertussen lopen de werkzaamheden aan de ontwerpuitgangspunten voor de bouwblokken en buitenruimte. Binnenkort valt het besluit over het ontwerpbestemmingsplan en begint de marktselectieprocedure voor het eerste bouwblok.

 

Hart van Zuid

In 2022 heeft het project een aantal mijlpalen bereikt: opening van het nieuwe busstation, opening van een nieuwe wandel- en fietsroute tussen het Motorstraatgebied en Zuidplein (door de parkeergarage) en vernieuwing en uitbreiding van het winkelcentrum. Daarnaast is gestart met de bouw van het hotel en de aanleg van de nieuwe inrichting van de Gooilandsingel.

                                                                                                                                                                                  x € 1.000
Gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Realisatie 2022 Raming 2022

Afwijking

Realisatie -Raming 2022

Restant krediet
159.800 138.744 4.406 7.000 -2.594 16.650

Diverse Gebiedsuitwerkingen in de Omgevingsvisie

 

A tot Z

In 2022 is in het Bestuurlijk Overleg MIRT een bestuurlijke afspraak gemaakt over de komst van een nieuwe stadsbrug, tramlijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein en een sprinterstation bij Stadionpark en de realisatie van 30.000 woningen in de zone tussen Alexander en Zuidplein. Deze afspraak werken we in het eerste kwartaal van 2023 verder uit tot de (gedeeltelijke) herziening van de omgevingsvisie Rotterdam.

 

Binnenstad op 2 oevers 

In 2022 is gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de periode 2022-2026. Dit uitvoeringsprogramma biedt een overzicht van de doelen die op korte termijn bereikt moeten worden en welke activiteiten daarvoor worden uitgevoerd. Dit kan uiteen lopen van het doen van nader onderzoek tot het realiseren van projecten buiten. Afronding van het uitvoeringsprogramma is voorzien in Q2 2023.

 

Toekomstvisie Zuid 

Dynamiek en nieuwe opgaven op Zuid vragen om een integrale ruimtelijk-economische koers voor een goede doorontwikkeling van Zuid. Koers op Zuid, de uitwerking Omgevingsvisie, agendeert en zet keuzes in de tijd. Een eerste werkboek (het Verhaal van Zuid, op weg naar de Koers op Zuid 2040) is opgeleverd en onderdeel van een participatieronde. Voor meer informatie: Koers op Zuid | Rotterdam.nl

 

Merwe-Vierhavens (M4H)

M4H heeft in 2022 aanbestedingen en gunningen afgerond op het gebied van cultuur, getijdepark Keilehaven en de mobiliteit die past bij de gebiedsontwikkeling. Het Rijk heeft subsidies toegekend voor mobiliteit (€ 9,28 mln) en woningbouw (€ 11 mln) in deelgebied Merwehaven. Vanaf april bood de Merwehaven ruimte voor het cruiseschip De Volendam en vormde daarmee de tijdelijke leefomgeving voor zo’n 1.400 Oekraïense vluchtelingen. Voor meer informatie: zie www.m4hrotterdam.nl.

Projecten randvoorwaardelijk voor grote gebiedsontwikkelingen

 

Oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord / IJsselmonde 

In het Bestuurlijk Overleg met het Rijk van najaar 2022 is een voorkeursalternatief voor de oeververbinding gekozen: een multimodale stadsbrug met hoogwaardig openbaar vervoer uitgaande van tramkwaliteit, voor voetgangers en fietsers en de auto te gast. Deze afspraken over een nieuwe stadsbrug tussen Kralingen en Feijenoord, een HOV (Hoogwaardig openbaar vervoer)-verbinding van Zuidplein naar Kralingse Zoom en de komst van permanent NS-station Stadionpark zijn gerelateerd aan afspraken over verstedelijking in de Oostflank van Rotterdam ( A tot Z).

Er zijn tevens afspraken gemaakt over bekostiging van dit voorkeursalternatief. Rijk, MRDH en Rotterdam hebben onderling afspraken gemaakt over de bekostiging. Deze afspraken tussen Rijk, provincie, MRDH en gemeente Rotterdam zijn het sluitstuk van de MIRT-verkenning. Deze afspraken, gemaakt in het BO-MIRT, worden planologisch verankerd in de herziening van de Rotterdamse omgevingsvisie, gekoppeld met de herziening voor de ontwikkeling van het gebied A tot Z. Rijk en regio hebben afgesproken om dit voorkeursalternatief via een planuitwerking de komende periode verder uit te werken.

 

P+R Meijersplein en P+R Kralingse Zoom

In 2022 heeft de gemeente de haalbaarheidsfase voor de beoogde uitbreiding van de P+R Meijersplein en Kralingse Zoom afgerond. Hierop heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden en dit wordt binnenkort bij het college, ter informatie, voorgelegd. Dit houdt in dat er in 2023 gestart kan worden met de uitwerkingsfase; de fase waarin eerste ideeën worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

 

Roseknoop

Zomer 2022 startte een openbare aanbesteding voor de werkzaamheden aan de Roseknoop. In oktober startten de voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanbrengen van keerlussen, rooien van bomen en tijdelijke verkeersmaatregelen. De omgeving van de werkzaamheden heeft een klankbordgroep voor overleg, die is ontstaan door de Roadshow Roseknoop. Het werk startte in januari 2023, direct na de kerstvakantie met veel media-aandacht.

 

Metro aan Zee

Het project Metro aan Zee betreft het doortrekken van de Hoekse Lijn naar het strand in Hoek van Holland. In 2022 lag de nadruk op de technische realisatie van de infrastructuur en het verzamelen en geschikt maken van alle ondersteunende documentatie, die benodigd is voor de aanvraag van de indienststellings-vergunning. Deze zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 verleend worden.

 

A16 Rotterdam

Met de aanleg van de “A16 Rotterdam” zorgt Rijkswaterstaat aan de noordrand van Rotterdam voor een nieuwe snelwegverbinding tussen de A16 bij het Terbregseplein en de A13 bij de Doenkade, wat vanaf eind 2025 zal leiden tot een betere doorstroming en bereikbaarheid van stad en regio. In het Lage Bergse Bos is de ruwbouw van de tunnel bijna gereed, waarna het park weer nieuw ingericht kan gaan worden. Voor de noodzakelijk gebleken vervanging van het bestaande viaduct in de A16 boven de Hoofdweg zijn de voorbereidingen in volle gang, waarbij geprobeerd wordt om hinder voor verkeer, natuur en omgeving zoveel mogelijk te beperken.

 

Zeven stadsprojecten

We werken aan de Stadsprojecten. De Stadsprojecten zijn investeringen in de buitenruimte, met een veel breder effect dan alleen een aantrekkelijke buitenruimte: ze dragen ook bij aan de mobiliteitstransitie en klimaatadapatatie, aan de economie van de stad en aan werkgelegenheid. Ze zorgen er ook voor dat er ruimte voor nieuwe woningen ontstaat in de stad. In 2022 zijn er besluiten genomen over de Stadsprojecten Alexanderplein, Hofplein, Rijnhavenpark en Hofbogenpark. De andere Stadsprojecten zijn Westblaak, Schouwburgplein, Getijdenpark Feyenoord en Nelson Mandelapark.

                                                                                                                                                                      x € 1.000
Gevoteerd Realisatie
t/m 2021
Realisatie 2022 Raming 2022

Afwijking

Realisatie - Raming 2022

Restant krediet
93.000 9.828 9.431 11.907 -2.476 73.741