Jaarstukken 2022

Eén stad

Financiën Pagina 155

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Stedelijke ontwikkelingOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves280.435678.144817.546139.401

Bijdragen rijk en medeoverheden 13.064 18.739 38.177 19.437
Financieringsbaten 0 0 1 1
Overige opbrengsten derden 270.899 705.052 815.772 110.720
Overige baten -3.528 -45.647 -36.404 9.243
Lasten exclusief reserves371.415417.445389.143-28.302

Apparaatslasten 145.497 177.830 177.639 -191
Inhuur 15.905 35.230 27.159 -8.070
Overige apparaatslasten 3.100 3.402 3.389 -12
Personeel 126.492 139.198 147.090 7.892
Intern resultaat 8.417 -24.142 -30.194 -6.052
Intern resultaat 8.417 -24.142 -30.194 -6.052
Programmalasten 217.501 263.757 241.699 -22.059
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 168.691 215.302 188.407 -26.895
Kapitaallasten 17.475 16.502 19.968 3.466
Overige programmalasten 4.313 4.619 6.927 2.308
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 27.022 27.334 26.396 -937
Saldo voor vpb en reserveringen -90.979 260.700 428.403 167.703
Saldo voor reserveringen -90.979 260.700 428.403 167.703
Reserves104.65276.39245.583-30.809

Onttrekking reserves 106.577 122.987 92.179 -30.809
Toevoeging reserves 1.925 46.925 46.925 0
Vrijval reserves 0 329 329 0
Saldo 13.673 337.092 473.986 136.894

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Erfpacht 146.203 7.806 0 138.397
2. Gebiedsexploitatie -13.761 0 -1.779 -15.540
3. Hogere parkeerbaten 2.422 0 0 2.422
4. Bijdrage P+R Noorderhelling 2.401 0 0 2.401
5. Projecten Parkeren 0 -5.165 0 5.165
6. Diverse ruimtelijke plannen 0 -4.200 0 4.200
7. Omgevingswet 0 -3.686 0 3.686
8. Hoekse lijn -1.282 -18.330 -16.956 92
9. A16 Rotterdam 0 8.846 8.846 0
10. Administratieve correctie RET 0 2.035 0 -2.035
11. Diverse afwijkingen 3.418 -15.608 -20.920 -1.894
Totaal afwijkingen 139.401 -28.302 -30.809 136.894

Het saldo van het programma Stedelijke ontwikkeling bedraagt € 136,9 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:    

 

1. Erfpacht
In 2022 is meer aan erfpachtbaten binnengekomen voor de Woonstad en Havensteder conversies (het omzetten van bestaande contracten in eeuwigdurend erfpacht of vol eigendom). Een deel hiervan is een verschuiving van verwachte baten in 2023 die al in 2022 zijn gerealiseerd. Dit was mogelijk door verbeteringen in de uitvoering waardoor een versnelde conversie is gerealiseerd. Daarnaast zijn er in de deal met Woonstad ook extra baten gerealiseerd doordat niet alleen woningen uit het sociale segment zijn geconverteerd. Daarnaast was er ook een positief resultaat op de overige conversies en ontheffingsvergoedingen (een vergoeding voor een waardestijging door het wijzigen van de bestemming en/of bebouwing). Tevens is er sprake van een afwijking in baten en lasten vanwege een onderlinge verrekening met MaasWonen.


2. Gebiedsexploitatie
Het resultaat op grondexploitaties over 2022 bedroeg € 25,8 mln negatief. In de laatste begroting stond dit nog op nul. Daarnaast heeft een vrijval van een fondsproject van € 9,9 mln plaatsgevonden. De ontwikkeling van het resultaat op de grondexploitatieportefeuille is in grote mate afhankelijk van de marktontwikkelingen. De resultaatnemingen zijn onder andere afhankelijk van macro-economische ontwikkelingen zoals de sterke stijging van de bouwkosten en rentetarieven. De stijgende hypotheekrente die in het voorjaar van 2022 is ingezet heeft een belangrijk aandeel in een minder harde stijging van prijzen van de bestaande bouw. Doordat de verkoopprijs van bouwgrond residueel (opbrengsten van de bouwgrond minus de kosten van de bouwgrond) bepaald wordt is het resultaat van de grondexploitaties flink onder druk komen te staan. Dit heeft geleid tot dit negatief resultaat.


3. Hogere parkeerbaten
De parkeerbaten zijn € 2,4 mln hoger doordat de opbrengsten bezoekersparkeren op straat in het tweede helft van het jaar weer op het pre-corona niveau zijn. Verder zijn enkele uitbreidingen van parkeertijden (tot 23.00 uur) welke in 2023 waren geraamd, eind 2022 uitgevoerd. Ook is er efficiënter gehandhaafd op betaald parkeren waardoor de opbrengsten naheffingsaanslagen parkeerbelastingen hoger zijn. 


4. Bijdrage P+R Noorderhelling
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een eenmalige bijdrage van € 2,4 mln toegekend ter dekking kosten van P+R Noorderhelling die in 2022 is opgeleverd en in gebruik genomen. 


5. Projecten Parkeren
De onderbestedingen komen door projecten die later (vertraagd)  of niet zijn uitgevoerd. Voor het uitbreiden van parkeertijden en –gebieden waren minder uitgaven benodigd dan in eerste instantie geraamd. Daarnaast volgen de overige lasten, zoals onderhoudskosten van parkeerautomaten, later in tijd dan de geprognotiseerde baten.


6. Diverse ruimtelijke plannen
Voor een aantal ruimtelijke plannen waren voor 2022 middelen beschikbaar gesteld. Hier heeft vertraging op plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 4,2 mln ten opzichte van de begroting. 


7. Omgevingswet
Van het Rijk is een eenmalige bijdrage ontvangen voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Deze middelen zijn nog niet besteed omdat hiervoor al voldoende financiële middelen beschikbaar waren in de begroting van 2022.


8. Hoekse lijn
Een deel van de benodigde vergunningen zijn nog niet verstrekt. Hierdoor schuiven de oplevering en de bijbehorende kosten van de Hoekse lijn en de onttrekking uit de reserve door naar 2023. De totale prognose van het project blijft ongewijzigd.


9. A16 Rotterdam
Naar aanleiding van een vervroegde afboeking van een investering in het project A16 Rotterdam worden er in 2022 meer kosten gerealiseerd dan begroot. Dit heeft geen invloed op het resultaat omdat deze kosten betaald worden vanuit de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor. 

10. Administratieve correctie RET

Er is een administratieve correctie doorgevoerd van € 2,0 mln op een vordering van de RET.


11. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleinere afwijkingen die leiden tot een nadeel van € 1,9 mln.