Jaarstukken 2022

Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 169

Voortgang 2022

Gezond 010: het akkoord

In januari 2020 stelde de gemeenteraad ‘Gezond010: het akkoord’ vast'. Het Rotterdamse preventieakkoord en het lokale gezondheidsbeleid 2020-2024 vormen de basis voor diverse activiteiten van de gemeente en partners in de stad om de gezondheid van Rotterdammers te verbeteren. In 2022 is er met het Rijk, zorgverzekeraars en GGD’en gewerkt aan het landelijke Gezond en Actief Leven akkoord. Dit akkoord biedt gemeenten vanaf 2023 een structurele basis voor investeringen in preventie om daar de volksgezondheid te versterken.

In 2022

  • zijn de eerste rookvrije tramhaltes gelanceerd in  het belang van een rookvrije generatie
  • zijn 247 nieuwe deelnemers ingestroomd in een gezondheidstraject op basis van Prestatie010
  • zijn diverse preventieprojecten ondersteund met het preventiebudget van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onder andere herstelacademies, sociale benadering van dementie, mbo schoolpsycholoog en digitale dagbesteding.

Over de voortgang van de uitvoering van het lokale preventie akkoord en lokale nota volksgezondheid (Gezond 010: het akkoord 2020-2024) vindt jaarlijks rapportage aan de gemeenteraad plaats.de collegebrief voortgangsrapportage 010 en de voortgangsrapportage zelf.

 

GGD

Het reguliere GGD-werk liep in 2022 gewoon door. Het gaat daarbij om de taken gezondheid en milieu, infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, reizigerszorg, technische hygiënezorg, toezicht kinderopvang en het Centrum Seksuele Gezondheid en het Centrum Seksueel Geweld. In 2022 was er opnieuw veel aandacht voor de infectieziektebestrijding, zowel van ‘reguliere’ infectieziekten, COVID-19 en van Mpox (voorheen monkeypox/ apenpokken genoemd). Mpox komt vooral voor in landen in West-Afrika en Midden-Afrika. In mei 2022 werd de ziekte bij mensen in Europa vastgesteld. De ziekte heeft zich in de voorzomer in Europa, waaronder Nederland, verspreid. In dit gebied komt de ziekte van oorsprong niet veel voor. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn 87 bevestigde gevallen bekend. Hiervoor is bron- en contactonderzoek (BCO) opgestart en hoog risico-contacten zijn gevaccineerd. In augustus 2022 startte de vaccinatiecampagne tegen Mpox voor mensen die een verhoogd risico op besmetting hebben. In het najaar nam het aantal gerapporteerde gevallen van Mpox snel af. De vaccinatiecampagne is eind 2022 afgerond.

De GGD heeft een rol in de publieke gezondheid bij de opvang van vluchtelingen. Voor de opvang van Oekraïners is een aparte financieringsstroom tot 1 april of tot uiterlijk 1 juli 2023, aldus afgesproken binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de regiogemeenten. In gezamenlijkheid met de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) borgt de GGD de (tijdelijke) coördinatie van zorg voor vluchtelingen.

De GGD gezondheidsmonitor verschijnt eens in de vier jaar. De meest recente Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is afgenomen in 2020 (18 jaar en ouder).

 

Programmaorganisatie corona

De programmaorganisatie corona helpt bij de bestrijding van het coronavirus op regionaal niveau. De organisatie zorgt voor de nodige wendbaarheid en zorgvuldigheid. Toewerkend naar de einddatum 1 juli 2023 van de huidige opdracht van het ministerie van VWS draagt de programmaorganisatie de verantwoordelijkheden en taken over aan de reguliere organisaties: GGD, Veiligheidsregio/GHOR en de gemeente Rotterdam. Het is op het moment van schrijven van deze rapportage niet bekend of de opdracht een vervolg krijgt. De meerkostenregeling loopt tot 31 december 2023 en geeft VWS de mogelijkheid een opdracht toe te voegen, bijvoorbeeld de herhaalprik corona in het najaar voor ouderen. 

 

Waarborging kwaliteit kinderopvang

Signalen uit de kinderopvanginstellingen wijzen erop dat het personeelstekort in de kinderopvangsector in Rotterdam nog steeds groot is. Dit leidt ertoe dat organisaties niet altijd kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om het vaste-gezichtencriterium, of de inzet van voldoende gecertificeerd personeel.

In het najaar vroegen de kinderopvangorganisaties in een brandbrief het college om landelijk intensiever te lobbyen voor meer ruimte in de wet- en regelgeving.

Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in Rotterdam is in 2022 door de GGD uitgevoerd zoals met de gemeente was afgesproken. Alle kinderopvanglocaties in de stad zijn door toezichthouders van de GGD bezocht; een deel kreeg een verkorte inspectie.

De verwachting is dat de personeelsproblematiek leidt tot een toename van het aantal handhavingsadviezen van de GGD. Toezichthouders die overtredingen constateren die te maken hebben met het personeelstekort beschrijven in het inspectierapport nauwkeurig de omstandigheden waaronder de overtreding zich voordeed. De gemeente kan bij de handhaving rekening houden met de beschreven omstandigheden. De verwachting is dat de rapportage over de aantallen handhavingsadviezen in 2022 eind tweede of begin derde kwartaal 2023 volgt.