Jaarstukken 2022

Eén stad

Voortgang 2022 Pagina 179

Voortgang 2022

Ontwikkeling bijstandsvolume

Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand: In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000

Realisatie 2021: 34.624
Begroting 2022: 33.375
Realisatie 2022: 32.975

Het aantal bijstandsuitkeringen eind 2022 bedroeg 32.975. Dit is een daling van 1.649 uitkeringen ten opzichte van het begin van dat jaar (daling van bijna 5%). Met deze tussenstand ligt Rotterdam op koers om de collegetarget te halen: 30.000 bijstandsgerechtigden eind 2025.

In 2022 speelden economische onzekerheden, zoals hoge inflatie, en de krapte op de arbeidsmarkt. Het tekort aan personeel bedreigt de economische groei en de voortgang van maatschappelijk cruciale diensten. Tegelijkertijd biedt dit tekort kansen om mensen aan werk te helpen van wie het potentieel lang over het hoofd is gezien. De ambitie blijft om eind 2025 het aantal bijstandsuitkeringen teruggebracht te hebben tot 30.000. Daartoe stimuleert de gemeente onder meer een bestendige uitstroom, aanbod van passend werk, en zorgt ze voor een rechtmatige inkomensvoorziening. In 2022 zijn hiervoor belangrijke stappen gezet (link naar de strategiebrief).

 

Rechtmatigheid

Realisatie 2021: 421
Begroting 2022: 240
Realisatie 2022: 267

Iedereen die recht heeft op een bijstandsuitkering krijgt die ook. Bijstandsfraude wordt aangepakt.  In 2022 is extra ingezet op fraudeonderzoeken: bestuursrechtelijke onderzoeken naar de rechtmatigheid van een uitkering en worden gedaan op basis van een vermoeden naar fraude. In 2022 zijn 267 fraudeonderzoeken afgerond. Daarmee is het doel van 240 onderzoeken in dat jaar behaald. Het aannemen van nieuwe sociaal rechercheurs moet helpen de doelstelling van 700 fraudeonderzoeken in 2023 te behalen.

Inzet loonkostensubsidie

Realisatie 2021: 928
Begroting 2022: 1.200
Realisatie 2022: 1.179

De Participatiewet biedt met de loonkostensubsidie (LKS) een effectief middel om meer mensen aan de slag te helpen. Met deze subsidie krijgt een werkgever compensatie voor een beperkte arbeidsproductiviteit. Het vaker inzetten van deze subsidie biedt meer kwetsbare werkzoekenden een kans op duurzaam werk. In 2022 zijn daartoe verschillende aanvullende acties uitgevoerd. Een daarvan is de mensen die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie vaker vroegtijdig en beter te herkennen. Verder wordt al tijdens de arbeidsontwikkeling gezocht naar een passende baan.

De doelstelling voor 2022 was 1.200 Rotterdammers aan het werk te helpen met een loonkostensubsidie  Dit doel is met 1.179 Rotterdammers bijna gehaald. Voor 2023 is de ambitie een netto groei naar 1.500 banen met LKS. In 2023 moet de invoering van het verbeterde dienstverleningsconcept voor de doelgroep helpen de beoogde groei te bereiken.

 

Monitor derde tertaal 2022 Werk en Inkomen

Voor meer informatie over de behaalde resultaten in 2022 wordt verwezen naar de Monitor Werk & Inkomen 3e tertaal 2022.