Jaarstukken 2022

Eén stad

Doel: Kwetsbaren doen mee Pagina 192

Wat willen we bereiken?

 • Kwetsbare Rotterdammers wonen zoveel mogelijk zelfstandig met ondersteuning in de wijk of thuis
 • Veilig opvangen slachtoffers van huiselijk geweld
 • Verminderen van het aantal daklozen

Wat gaan we daarvoor doen?

Kwetsbare Rotterdammers wonen zoveel mogelijk zelfstandig met ondersteuning in de wijk of thuis

 • We bieden integraal professionele ondersteuning door verlenen basishulp en casusregie
 • We werken samen met de regio ten aanzien van aanbod beschermd wonen inclusief spreiding
 • We gaan differentiëren in woonzorgaanbod (o.a. ontwikkeling semimuraal)
 • We creëren goede randvoorwaarden voor zelfstandig wonen mét ondersteuning

Veilig opvangen slachtoffers van huiselijk geweld

 • We zorgen voor snelle toegang tot passende hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen
 • We stimuleren de inzet van een tijdelijk huisverbod
 • We dragen zorg voor een sterk centrum huiselijk geweld en kindermishandeling (Filomena)
 • We werken samen met de regio op het snijvlak zorg en veilig
 • We zetten in op een stevige aanpak van seksueel geweld

Verminderen van het aantal daklozen verminderen

 • We maken een kwaliteitsslag in de opvang
 • We creëren een stabiele basis en snellere door- en uitstroom uit de opvang
 • We zetten innovatieve woonvormen in (zoals Houding first)

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Toename van aantal meldingen waarbij duur van huiselijk geweld bij melding korter is dan 1 jaar 78% 79% 86% 79% 80% 80% 81%
Toename aantal gezinnen dat na 1 jaar passende zorg stabiel en veilig is 87% 88% 88% 88% 89% 89% 90%

Toelichting indicatoren

Toename van aantal meldingen waarbij duur van huiselijk geweld bij melding korter is dan 1 jaar 

Deze cijfers worden sinds 2017 in het systeem van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) geregistreerd. De registratie is sindsdien nauwkeuriger en vollediger geworden. Voor de indicator ‘duur geweld’, registreert VTRR de duur van het geweld (in maanden) vóór de eerste melding. Cliënten kunnen dit echter niet altijd aangeven. Het percentage is berekend over het aantal casussen waarvan de duur wél bekend is.  

 

Toename aantal gezinnen dat na 1 jaar passende zorg stabiel en veilig is 

Deze cijfers worden sinds 2017 in het systeem van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) geregistreerd. De registratie is sindsdien nauwkeuriger en vollediger geworden. Voor de indicator ‘duurzaam oplossen’ wordt bij VTRR geregistreerd of de situatie van de cliënt na 12 maanden stabiel en veilig is. Dit wordt alleen geregistreerd voor de casussen die VTRR in onderzoek heeft genomen. 

In 2023 vinden er veranderingen in de registratie plaats en wordt er gewerkt aan een nieuw beleidskader. Mogelijk is dit van invloed op deze indicatoren vanaf 2024.