Jaarstukken 2022

Eén stad

Financiën Pagina 197

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Zorg, welzijn en wijkteamsOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves48.29198.60396.285-2.318

Bijdragen rijk en medeoverheden 41.753 93.788 92.124 -1.664
Overige opbrengsten derden 6.538 4.815 2.947 -1.868
Overige baten 0 0 1.214 1.214
Lasten exclusief reserves845.400957.125902.950-54.174

Apparaatslasten 99.692 109.460 123.274 13.814
Inhuur 4.718 5.222 10.336 5.114
Overige apparaatslasten 2.225 1.831 2.519 688
Personeel 92.749 102.407 110.419 8.012
Intern resultaat 696 770 10.328 9.559
Intern resultaat 696 770 10.328 9.559
Programmalasten 745.012 846.895 769.348 -77.547
Financieringslasten 0 0 -1 -1
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 162.990 200.268 176.519 -23.749
Kapitaallasten 761 761 761 0
Overige programmalasten 594 0 221 221
Sociale uitkeringen 347.793 356.359 310.090 -46.269
Subsidies en inkomensoverdrachten 232.873 289.507 281.758 -7.749
Saldo voor vpb en reserveringen -797.109 -858.522 -806.666 51.856
Saldo voor reserveringen -797.109 -858.522 -806.666 51.856
Reserves-19.63517.718-17.199-34.916

Onttrekking reserves 6.265 43.618 8.701 -34.916
Toevoeging reserves 25.900 25.900 25.900 0
Saldo -816.744 -840.804 -823.864 16.940

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Wijkteams en Wmo-loketten 0 3.098 - 3.393 - 6.491
2. Wijkteaminzet Jeugd 1.630 - 2.590 - 8.490 - 4.270
3. Maatwerkvoorzieningen 0 1.273 0 - 1.273
4. Wmo arrangementen - 3.248 -39.473 - 12.860 23.365
5. Eigen bijdrage Wmo - 1.327 0 0 - 1.327
6. Preventie, welzijn en opgroeien 0 - 6.291 0 6.291
7. Jeugdhulp - 12.158 -12.332 - 9.992 - 9.818
8. Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) 0 - 1.581 0 1.581
9. Maatschappelijke opvang 96 - 5.868 - 142 5.822
10. Zorg en veilig 232 - 1.370 0 1.602
11. Opvang vluchtelingen Oekraïne 10.009 10.009 0 0
12. Diverse afwijkingen 2.448 951 - 39 1.458
Totaal afwijkingen -2.318 - 54.174 - 34.916 16.940

Het saldo van het programma Zorg, welzijn en wijkteams bedraagt € 16,9 mln voordelig. Dit betreft het saldo na de mutaties in de reserves. Gezien de onderbestedingen op het totaal van het programma zijn er voor diverse activiteiten geen onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdzorg gedaan. De belangrijkste oorzaken van het voordelige saldo van het begrotingsprogramma zijn:

1. Wijkteams en Wmo-loketten
De lasten van personeel en bedrijfsvoering van de Wijkteams en Wmo-loketten zijn hoger geweest dan begroot. Er is meer gebeld naar het gemeentelijk telefoonnummer 14010, er is meer inzet van tolken geweest en er is extra werk geweest bij de doorontwikkeling van de backoffice systemen. Anderzijds zijn er lagere kosten doordat aanvullende middelen voor basishulp jeugd niet volledig benut zijn. Verder is de onttrekking aan de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp lager geweest dan begroot.

2. Wijkteaminzet Jeugd
De inzet van zorgaanbieders voor het wegwerken van de werkvoorraden heeft deels niet tot uitvoering geleid. Uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdzorg is minder onttrokken dan begroot.

3. Maatwerkvoorzieningen
De lasten voor woningaanpassingen zijn hoger geweest dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de huidige woningmarkt, waardoor niet altijd een verhuisadvies is afgegeven en soms flinke (en dure) aanpassingen van de huidige woning nodig zijn. Daarnaast is er een sterke stijging van offerteprijzen, zowel bij de woningaanpassingen als bij de hulpmiddelen. De redenen van de stijging van prijzen zijn bekend: stijging grondstoffen, transportkosten en personeelstekort.

4. Wmo-arrangementen
Door lagere productie zijn de declaraties op de voorlopige afrekeningen van de Wmo-arrangementen lager uitgevallen. Uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdzorg is minder onttrokken. 

5. Eigen bijdrage Wmo
Er zijn minder eigen bijdragen Wmo ontvangen dan begroot. Dit komt onder andere door een lager instroom van GGZ-cliënten binnen de Wmo dan verwacht.

6. Preventie, welzijn en opgroeien
Er is een onderbesteding op Welzijn en Preventie. Dit komt voornamelijk doordat er in het coalitieakkoord extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor initiatieven voor ouderen. De werkzaamheden hiervoor zullen pas in 2023 uitgevoerd worden. Daarnaast zijn, door de krappe arbeidsmarkt en het langer opstarten dan verwacht, dit jaar niet alle geplande welzijns- en preventieve interventies uitgevoerd. 

7. Jeugdhulp
Op Jeugdhulp is er sprake van hogere lasten dan begroot. Dit is onder andere te verklaren door een overschrijding op de jaarrekening GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond), die in 2021 voor Rotterdam hoger is uitgevallen, en een afrekening van de zogenoemde vlaktaks. De hogere kosten voor gespecialiseerde jeugdhulp hangen samen met onderbesteding op de basishulp binnen de Wijkteams. Uit de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdzorg is minder onttrokken.

8. Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ)
De lasten voor premiebijdragen in de collectieve polis van het Rotterdampakket zijn lager vanwege minder aanvragen en lagere uitvoeringskosten. 

9. Maatschappelijke opvang
De afrekening van in 2021 verleende subsidies is lager dan begroot, omdat de activiteiten door de subsidieontvangers tegen lagere kosten zijn uitgevoerd. Ook zijn er extra middelen ontvangen die door late ontvangst niet volledig konden worden ingezet.

10. Zorg en veilig
De extra ontvangen middelen voor Vrouwenopvang konden door late ontvangst niet geheel in 2022 worden ingezet.

11. Opvang vluchtelingen Oekraïne
Voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne zijn zowel meer lasten gemaakt als begroot en baten ontvangen vanuit het Rijk.

12. Diversen afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.