Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Beheer van de stad Pagina 18

Beheer van de stad

Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen.

TAAKVELD 1

Overige baten en lasten - Lease

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijke wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk

TAAKVELD 3

Verkeer en vervoer - Beheer

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

TAAKVELD 4

Cultureel erfgoed - Archeologie

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het ‘’archeologisch verhaal van de stad’’.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 6

Riolering

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 7

Afval - Grondstoffen

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

TAAKVELD 8

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering)

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn

TAAKVELD 9

Begraafplaatsen en crematoria

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid)

TAAKVELD 10

Ruimtelijke Ordening - Beheer

• De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

• Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Omschrijving programma

Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:

 • De motor achter sociale en economische ontwikkelingen;
 • Een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit;
 • Een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad;
 • Een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven;
 • Een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken.

Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.

Daarbij zetten we in op:

 • Meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang;
 • Met een inhaalslag zorgen we ervoor dat onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen, goed zijn onderhouden;
 • We maken een Deltaplan Water om wateroverlast te lijf te gaan;
 • Voor de inrichting, materiaalkeuze en onderhoud van wegen, groen en water gebruiken we zoveel mogelijk circulaire producten;
 • We verbeteren de luchtkwaliteit door de gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten te vervangen door emissieloze opvolgers;
 • We bevorderen de afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken;
 • Door in meer containers sensoren te plaatsen, halen we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval op. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan;
 • We delen meer en strenger boetes uit als afval naast de containers wordt gezet;
 • Bestaande camera’s zetten we in voor de handhaving hierop;
 • Bij evenementen in de stad bieden wij ondersteuning vanuit onze expertise.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid       Bron
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner Streefwaarde N.t.b.* Voortgangsrapportage Beleidsnota Huishoudelijk Afval “Dat doe je goed”(wel al verstuurd aan raadsleden, nog niet behandeld)
Realisatie 302 kg/inw** (2017)
* Nieuwe streefwaarde wordt opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Deze zomer (2018) worden maatregelen voorgelegd aan wethouder waaruit nieuwe streefwaarde te bepalen
** Betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restval

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves232.021236.581241.254246.575

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.276 276 276 276
Belastingen 73.570 75.837 79.514 83.754
Overige opbrengsten derden 158.759 162.052 163.048 164.129
Overige baten -1.584 -1.584 -1.584 -1.584
Lasten exclusief reserves357.477358.406371.139382.430

Apparaatlasten 122.024 120.739 120.739 120.739
Inhuur 6.067 6.067 6.067 6.067
Overige apparaatslasten 5.215 4.095 4.095 4.095
Personeel 110.742 110.577 110.577 110.577
Interne resultaat 2.879 2.856 2.453 2.453
Interne resultaat 2.879 2.856 2.453 2.453
Programmalasten 232.574 234.811 247.947 259.238
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 144.269 142.425 142.506 149.166
Kapitaallasten 55.326 58.075 68.053 68.318
Overige programmalasten 32.255 33.586 36.663 41.028
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 725 725 725 725
Saldo voor vpb en reserveringen -125.455 -121.825 -129.885 -135.855
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -125.455 -121.825 -129.885 -135.855
Reserves216-1.6173.3793.342
Onttrekking reserves 8.216 6.383 3.379 3.342
Toevoeging reserves 8.000 8.000 0 0
Saldo -125.239 -123.442 -126.506 -132.513

Baten

De baten hebben betrekking op inkomsten uit lokale lasten. Onder belastingen valt de rioolheffing. Opbrengsten derden bestaat uit de afvalstoffenheffing, bedrijfsreinigingsrecht, de lijkbezorgingsrechten, leges leidingen en de opbrengsten van het bedrijfsonderdeel Lease.

 

Lasten

De lasten hebben betrekking op afvalinzameling, reiniging, archeologie, begraven en cremeren, beheer en onderhoud van wegen en openbare verlichting, civiele kunstwerken, water en groen, riolen en gemalen en het ruimen van niet gesprongen explosieven.

 

Reserves

In 2019 zijn vanuit het Investeringsfonds Rotterdam onttrekkingen begroot voor het oplossen van de verzakkingsproblemen in de wijk Tussenwater, het uitbreiden van het aantal openbare toiletvoorzieningen en de kapitaallasten voor onder andere de Weenatunnel en de ondergrondse straat Kruispleingarage. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Maastunnel (niet activeerbare deel) is niet in de begroting verwerkt. De jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsreserve Maastunnel is daarentegen wel in de begroting verwerkt.

 

Meerjarig verloop

In het programma Beheer van de Stad zien we meerjarig een aantal ontwikkelingen. Conform het gemeentelijke rioleringsplan 2016-2020 (GRP4) is er sprake van een structurele stijging van de rioolheffing . De toename in de bijdrage rijk en medeoverheden betreft een eenmalige bijdrage van waterschappen in het  bestrijden van blauwalg in de Kralingse Plas. De belangrijkste mutaties aan de lastenkant komen voort vanuit het coalitieakkoord 2018-2022. Er is structureel meer geld beschikbaar voor onderhoud van kapitaalgoederen. Daarnaast heeft er een verschuiving van middelen plaatsgevonden van exploitatie naar investeringen als gevolg van een nadere invulling van het stelsel in de uitgaven aan kapitaalgoederen met maatschappelijk nut. Tevens is er voor de collegeperiode 2019-2022 meer geld beschikbaar voor invulling van de energietransitie, waaronder het verduurzamen van het gemeentelijke wagenpark en de transitie naar een circulaire economie.

Aansluiting voorgaande begroting

BijstellingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -124.057 -123.635 -126.694 -132.705
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -1.182 193 188 193
Totaal bijgestelde begroting -125.239 -123.442 -126.506 -132.513

Overzicht van bijstellingen

BijstellingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces
Baten 0 0 0 0
Lasten 1.099 -196 -190 -196
Saldo -1.099 196 190 196
2. Extra inzet Spaanse Polder
Baten 0 0 0 0
Lasten 80 0 0 0
Saldo -80 0 0 0
3. Diverse wijzigingen
Baten 0 0 0 0
Lasten 3 3 2 3
Saldo -3 -3 -2 -3
Totaal wijzigingen Beheer van de stad
Baten 0 0 0 0
Lasten 1.182 - 193 - 188 - 193
Saldo - 1.182 193 188 193

Toelichting op bijstellingen

1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces

Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s.

 

2. Extra inzet Spaanse Polder

Voor 2019 is er vanuit het programma integrale gebiedsaanpak Spaanse Polder extra budget beschikbaar gesteld voor het grijs en groen in het gebied.

 

3. Diverse wijzigingen

Dit betreft diverse wijzigingen (centralisatie budgetten voor Informatie Gestuurd Werken en het gastheerschap), die op concernniveau saldo neutraal zijn.