Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman Pagina 32

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

Wat willen we bereiken

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat gaan we daar voor doen

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves490368368368

Bijdragen rijk en medeoverheden 29 0 0 0
Overige opbrengsten derden 461 368 368 368
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves11.64111.51111.51211.512

Apparaatlasten 6.932 7.014 7.014 7.014
Inhuur 127 128 128 128
Overige apparaatslasten 392 436 436 436
Personeel 6.413 6.450 6.450 6.450
Interne resultaat 478 470 470 470
Interne resultaat 478 470 470 470
Programmalasten 4.231 4.027 4.027 4.027
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.206 2.007 2.008 2.008
Kapitaallasten 37 36 35 35
Overige programmalasten 226 223 223 223
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.761 1.761 1.761 1.761
Saldo voor vpb en reserveringen -11.151 -11.143 -11.144 -11.144
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -11.151 -11.143 -11.144 -11.144
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -11.151 -11.143 -11.144 -11.144

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -11.330 -11.330 -11.331 -11.331
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 179 187 187 187
Totaal bijgestelde begroting -11.151 -11.143 -11.144 -11.144