Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Pagina 36

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, vrijetijds- en toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
In 2022 is dertig procent van de basisscholen een of meer niveaus gestegen in het Rotterdamse Cultuureducatie Model*. Streefwaarde   N.v.t. 15% 22% 28% 30%
Realisatie            
* Bij deze streefgetallen dient aangemerkt te worden dat ze mede afhankelijk zijn van landelijke subsidieregelingen en dat een van deze regelingen per 2021 afloopt. De regeling wordt verlengd maar onzeker is nog hoe die eruit gaat zien. Ook de wijze waarop de dagprogrammering op Zuid wordt ingericht en aangestuurd vanuit de afdeling Onderwijs zal invloed hebben op het behalen van de streefgetallen.
In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente wil dat alle kinderen cultuureducatie krijgen. Omdat cultuureducatie opgenomen is in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs, heeft de gemeente deze indicator geformuleerd. Deze stijging toont aan dat de kwaliteit van cultuureducatie is gestegen en dat cultuureducatie in toenemende mate duurzaam geborgd is in het Rotterdamse basisonderwijs, een noodzakelijkheid voor goede cultuureducatie voor alle Rotterdamse kinderen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves135135135135

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 135 135 135 135
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves77.95678.14377.94277.874

Apparaatlasten 2.366 2.381 2.386 2.386
Inhuur 78 78 78 78
Overige apparaatslasten 31 31 36 36
Personeel 2.256 2.271 2.271 2.271
Interne resultaat -641 -641 -641 -641
Interne resultaat -641 -641 -641 -641
Programmalasten 76.232 76.403 76.197 76.129
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 247 209 114 46
Overige programmalasten 39 39 39 39
Subsidies en inkomensoverdrachten 75.945 76.155 76.044 76.044
Saldo voor vpb en reserveringen -77.821 -78.008 -77.807 -77.739
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -77.821 -78.008 -77.807 -77.739
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -77.821 -78.008 -77.807 -77.739

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -78.864 -79.059 -78.892 -78.823
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 1.042 1.050 1.084 1.084
Totaal bijgestelde begroting -77.821 -78.008 -77.807 -77.739

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving