Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Musea - Cultuur Pagina 38

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, vrijetijds- en toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves30.64430.65232.90732.907

Apparaatlasten 771 779 779 779
Inhuur 31 31 31 31
Overige apparaatslasten -9 -9 -9 -9
Personeel 749 757 757 757
Programmalasten 29.873 29.873 32.128 32.128
Subsidies en inkomensoverdrachten 29.873 29.873 32.128 32.128
Saldo voor vpb en reserveringen -30.644 -30.652 -32.907 -32.907
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -30.644 -30.652 -32.907 -32.907
Reserves0-2.00000
Toevoeging reserves 0 2.000 0 0
Saldo -30.644 -32.652 -32.907 -32.907

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -29.873 -31.873 -32.128 -32.128
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -771 -779 -779 -779
Totaal bijgestelde begroting -30.644 -32.652 -32.907 -32.907

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving