Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten Pagina 44

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:
• regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
• marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).

Wat willen we bereiken

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat gaan we daar voor doen

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.9451.9451.9451.945

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.945 1.945 1.945 1.945
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.1963.1823.1823.182

Apparaatlasten 1.408 1.394 1.394 1.394
Inhuur 4 4 4 4
Overige apparaatslasten 44 31 31 31
Personeel 1.359 1.359 1.359 1.359
Interne resultaat 1.117 1.117 1.117 1.117
Interne resultaat 1.117 1.117 1.117 1.117
Programmalasten 671 671 671 671
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 586 586 586 586
Overige programmalasten 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.251 -1.237 -1.237 -1.237
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -1.251 -1.237 -1.237 -1.237
Reserves0000
Saldo -1.251 -1.237 -1.237 -1.237

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -1.214 -1.214 -1.214 -1.214
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -37 -23 -23 -23
Totaal bijgestelde begroting -1.251 -1.237 -1.237 -1.237

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving