Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Parkeren Pagina 78

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk, en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

  • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
  • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
  • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63);
  • parkeermeters;
  • fietsenstalling.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld 0.63;
  • parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
  • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

City-Lounge

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

City-Lounge

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Gemiddelde bezetting van de (top4) parkeergarages Streefwaarde   30% 32% 34% 36% 38%
Realisatie 28%          
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde   210 370 530 690 850
Realisatie 50          
Aantal fietstrommels Streefwaarde   845 885 925 965 1.005
Realisatie 800          
Het belevingsonderzoek parkeervoorzieningen zal eerst in het najaar 2018 onderzocht worden.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten ParkerenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves13.52713.52713.52713.527

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 13.527 13.527 13.527 13.527
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.72237.12737.12737.135

Apparaatlasten 4.100 4.058 4.058 4.058
Inhuur 77 77 77 77
Overige apparaatslasten 199 164 164 164
Personeel 3.824 3.816 3.816 3.816
Interne resultaat 19.146 17.431 16.939 16.530
Interne resultaat 19.146 17.431 16.939 16.530
Programmalasten 11.476 15.639 16.130 16.548
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.487 14.670 15.177 15.599
Kapitaallasten 120 99 83 80
Overige programmalasten 869 869 869 869
Saldo voor vpb en reserveringen -21.194 -23.600 -23.599 -23.608
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -21.194 -23.600 -23.599 -23.608
Reserves30000
Onttrekking reserves 30 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -21.164 -23.600 -23.599 -23.608

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -21.256 -23.715 -23.699 -23.704
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 92 115 99 96
Totaal bijgestelde begroting -21.164 -23.600 -23.599 -23.608