Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Volksgezondheid en zorg Pagina 80

Volksgezondheid en zorg

Zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor Rotterdammers die dat nodig hebben

Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van Rotterdammers en het beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving voor Rotterdammers

TAAKVELD 1

Wijkteams en Wmo-loketten

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

TAAKVELD 2

Maatwerkvoorziening (Wmo)

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

TAAKVELD 3

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

TAAKVELD 4

Maatwerkdienstverlening 18-

Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen

Versterken van next skills en jong leiderschap

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant)

TAAKVELD 5

Geëscaleerde zorg 18+

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan

TAAKVELD 6

Geëscaleerde zorg 18-

Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

TAAKVELD 7

Volksgezondheid

Gezonde en vitale Rotterdammers

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Omschrijving programma

De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen. Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid en de gemeente stimuleert hen zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen. Voor Rotterdammers die dat – al dan niet tijdelijk – nodig hebben, zorgt de gemeente Rotterdam voor passende en tijdige zorg, hulp en ondersteuning.

Zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor (jonge) Rotterdammers
De gemeente zet in op het nog verder toegankelijk maken van de zorg. De gemeente wil het makkelijker maken voor ouderen en mensen met een beperking om langer zelfstandig te wonen en mee te doen in de maatschappij. Zij zorgt er voor dat Rotterdammers met een beperking gebruik kunnen blijven maken van een woning, zich kunnen verplaatsen in en rondom die woning en sociale contacten kunnen onderhouden.

We stimuleren elke jongere in Rotterdam actief mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat - zelfstandig of als gezin - niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. In die gevallen bieden we samenhangende hulp aan kwetsbare jongeren en/of hun gezin. Tegelijkertijd investeren we ook in jongeren met wie het wel goed gaat. We versterken beschermende factoren als next skills en jong leiderschap en scheppen goede voorwaarden op basis waarvan zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.

Steeds meer Rotterdammers weten de weg naar zorg en ondersteuning te vinden. Dat sluit aan bij de beleidsdoelstelling om zorg dichtbij te bieden aan Rotterdammers die dat nodig hebben. Deze stijging van het aantal cliënten betekent dat de uitgaven meegroeien, zonder dat dit afdoende wordt gecompenseerd in de groei van de rijksbijdragen. Deze lijn zet zich ook in 2019 door en dat leidt tot de noodzaak om in de zorg te blijven investeren. Tegelijk is het noodzakelijk om goed te letten op de efficiency en waar mogelijk kosten te besparen. De gemeente heeft daarom een pakket aan maatregelen in gang gezet om meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling en op termijn de uitgaven aan Wmo en jeugdhulp terug te dringen binnen het beschikbare budget. Uitgangspunt daarbij blijft dat Rotterdammers die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze ook krijgen.

Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van Rotterdammers en hun leefomgeving
Rotterdam zet in op een vitale stad met vitale Rotterdammers. Om dit te kunnen realiseren leggen we dwarsverbanden met taakvelden die (in)direct bijdragen aan een vitaler Rotterdam. Zo zijn investeringen in gezondheidsvaardigheden, in het opleidingsniveau en de inkomenspositie van Rotterdammers essentieel. De gemeente werkt samen met partners uit de stad aan het stimuleren van gezonder gedrag en een gezondere leefomgeving. Daarbij besteden we aandacht aan gezond gewicht en terugdringen van diabetes type 2, psychische en seksuele gezondheid, minder roken en alcoholgebruik, het tegengaan van drugsgebruik en de inzet van E-publieke gezondheid. Ook zet de gemeente in op haar wettelijke beschermingstaken (zoals infectieziektebestrijding), een gezondere leefomgeving en het tegengaan van gehoorschade bij jongeren.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar Streefwaarde 13,9% CBS
Realisatie 14,1% (2017)
Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar Streefwaarde 1,8% CBS
Realisatie 1,9% (2017)
Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Streefwaarde 1,0% CBS
Realisatie 1,1% (2017)
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 1.000 inwoners Streefwaarde N.v.t. GMSD
Realisatie 78 (2017)

Toelichting BBV-indicatoren

Alle gemeenten zijn in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht een aantal door het rijk voorgeschreven beleidsindicatoren in hun begroting op te nemen. Dit met oog op onder andere het vergroten van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Alle gemeenten moeten gebruik maken van dezelfde bronnen en peildata. Via de website waarstaatjegemeente.nl is vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Onder jeugdhulp wordt dan verstaan de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Onder jeugdbescherming wordt verstaan een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’ of ‘onder voogdij geplaatst’.

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren tussen 12 en 23 jaar met jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren in dezelfde leeftijdscategorie. Onder jeugdreclassering wordt verstaan de begeleiding voor jongeren die een proces verbaal hebben gehad met de bedoeling om ze op het rechte pad te brengen en te houden.

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Deze indicator geeft een inschatting van het aandeel van de Rotterdamse bevolking dat gebruik maakt van een Wmo maatwerkvoorziening. Dit kan gaan om een integraal Wmo-arrangement, maar ook om een woningaanpassing of vervoer op maat. Het gaat namelijk om alle vormen van ondersteuning die op grond van de Wmo verstrekt worden en waarvoor in Rotterdam een beschikking vereist is. De indicator toont het aantal cliënten met een Wmo maatwerkvoorziening per 1.000 inwoners.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorgBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves28.04427.63827.46427.403

Bijdragen rijk en medeoverheden 20.657 20.251 20.078 20.017
Overige opbrengsten derden 7.386 7.386 7.386 7.386
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves623.744609.049601.481594.641

Apparaatlasten 78.423 76.402 76.382 76.171
Inhuur 2.249 2.374 2.408 2.423
Overige apparaatslasten 1.592 1.579 1.619 1.615
Personeel 74.581 72.449 72.355 72.132
Interne resultaat 835 873 875 814
Interne resultaat 835 873 875 814
Programmalasten 544.486 531.774 524.224 517.656
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 65.680 67.816 68.608 68.954
Kapitaallasten 2.194 1.746 1.324 1.296
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 296.397 279.864 271.569 264.797
Subsidies en inkomensoverdrachten 180.216 182.348 182.725 182.609
Saldo voor vpb en reserveringen -595.700 -581.411 -574.017 -567.238
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -595.700 -581.411 -574.017 -567.238
Reserves61000
Onttrekking reserves 61 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -595.639 -581.411 -574.017 -567.238

Baten

De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben betrekking op rijksbijdragen en bijdragen van regiogemeenten voor opgedragen taken in de bestrijding van infectieziekten, op bijdragen vanuit ZonMw, de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en de landelijke Regeling heroïnebehandeling. De opbrengsten derden bestaan onder andere uit de inkomsten vanuit de reizigerszorg.

 

Lasten

Eigen personeel wordt ingezet in het kader van de jeugdhulp, toegang tot de Wmo, beleid en zorginkoop, de aanpak van huiselijk geweld en ter bestrijding van infectieziekten. Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed via sociale uitkeringen en subsidies en inkomensverstrekking. Bij sociale uitkeringen gaat het om de inkoop van ondersteuningsarrangementen in het kader van de nieuwe Wmo. Subsidies betreffen de subsidies die enerzijds verstrekt worden aan instellingen die werkzaamheden verrichten in het kader van de specialistische jeugdhulp en anderzijds aan instellingen in het kader van de maatschappelijke opvang.

 

Meerjarig verloop

De baten blijven gedurende de jaren 2019 tot en met 2022 ongeveer op hetzelfde niveau. De lasten vertonen meerjarig een lichte daling.

Aansluiting voorgaande begroting

BijstellingenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -587.068 -572.837 -565.633 -558.866
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -8.571 -8.574 -8.384 -8.372
Totaal bijgestelde begroting -595.639 -581.411 -574.017 -567.238

Overzicht van bijstellingen

BijstellingenBegroting 2019Raming 2020Raming 2021Raming 2022
1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces    
Baten 263 263 263 263
Lasten 8.857 8.406 8.405 8.392
Saldo -8.594 -8.143 -8.142 -8.129
2. Invulling stelpost coalitieakkoord    
Baten 0 0 0 0
Lasten 0 103 103 103
Saldo 0 -103 -103 -103
3. Cliëntondersteuning    
Baten 0 0 0 0
Lasten 400 400 400 400
Saldo -400 -400 -400 -400
4. Pilot Passende Buitenschoolse Opvang    
Baten 0 0 0 0
Lasten 125 125 0 0
Saldo -125 -125 0 0
5. Uitvoering VGZ    
Baten 0 0 0 0
Lasten -500 -500 -500 -500
Saldo 500 500 500 500
6. Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning    
Baten 0 -204 -204 -204
Lasten 0 0 0 08594
Saldo 0 -204 -204 -204
7. Eigen bijdragen    
Baten -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
Lasten -1.800 -1.800 -1.800 -1.800
Saldo 0 0 0 0
8. Diverse wijzigingen    
Baten 79 21 21 21
Lasten 31 120 56 56
Saldo 48 -99 -35 -35
Totaal wijzigingen Volksgezondheid en zorg    
Baten -1.458 -1.720 -1.720 -1.720
Lasten 7.113 6.854 6.664 6.651
Saldo -8.571 -8.574 -8.384 -8.372

Toelichting op bijstellingen

1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces

Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s.

 

2. Invulling stelpost coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord is een stelpost opgenomen ter dekking van nieuw beleid welke gebudgetteerd is op het programma Cultuur, sport en recreatie en op het programma Volksgezondheid en zorg. De invulling van deze stelpost verschuift van deze programma's naar het programma Maatschappelijke Ondersteuning.

 

3. Cliëntondersteuning

Het budget bestemd voor de subsidie aan Stichting Zorgbelang voor onafhankelijke cliëntondersteuning is overgeheveld van het programma Maatschappelijke Ondersteuning naar het programma Volksgezondheid en zorg.

 

4. Pilot Passende Buitenschoolse Opvang

Uit het programma Maatschappelijke Ondersteuning is de pilot “passende Buitenschoolse Opvang ++” gefinancierd.

 

5. Uitvoering VGZ zorgverzekering Rotterdampakket

De uitvoering van de nieuwe premiebijdrage voor het VGZ zorgverzekering Rotterdampakket vindt plaats in het programma Werk en Inkomen. Hiervoor heeft budgetoverheveling plaatsgevonden naar het programma Werk en Inkomen.

 

6. Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Uitvoering van toezicht op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vindt plaats in het programma Overhead.

 

7. Eigen bijdragen

In de in het coalitieakkoord opgenomen ramingsbijstelling voor de Toegenomen vraag naar Wmo-arrangementen was een deel bedoeld als compensatie voor achterblijvende eigen bijdragen, maar abusievelijk niet zo verwerkt. Dat wordt met deze begrotingswijziging rechtgezet voor 2019 en verder.

 

8. Diverse wijzigingen

Dit betreft diverse kleine verschuivingen zowel binnen als buiten het programma.