Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Balans Pagina 104

Balans

Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt nog verwezen naar overige onderdelen zoals Reserves, Investeringsvoorstel en Voorzieningen.

Balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2023. Per categorie is ingeschat om een aparte prognose af te geven of het saldo van de laatst vastgestelde jaarrekening aan te houden.

VASTE ACTIVA31-12-201831-12-201931-12-202031-12-202131-12-202231-12-2023
 Immateriële vaste activa 22.959 32.257 41.950 39.911 37.872 36.329
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 22.959 32.257 41.950 39.911 37.872 36.329
 Materiële vaste activa 2.536.333 2.687.878 2.884.807 2.943.961 2.984.725 2.939.320
Investeringen met een economisch nut 1.965.952 2.001.295 2.093.951 2.131.640 2.169.829 2.148.116
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 141.233 151.394 161.773 155.631 149.691 143.635
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 429.148 535.189 629.083 656.690 665.205 647.569
 Financiële vaste activa 618.441 717.188 698.851 680.506 661.741 642.762
Kapitaalverstrekkingen 381.036 498.473 497.911 497.348 496.786 496.552
Leningen 215.998 198.455 181.165 163.651 145.715 127.235
Overige Langlopende leningen 20.657 20.260 19.775 19.507 19.240 18.975
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 750 0 0 0 0 0
Totaal vaste activa3.177.7333.437.3233.625.6083.664.3783.684.3383.618.411
VLOTTENDE ACTIVA      
 Voorraden -148.986 -176.004 -173.008 -167.880 -173.098 -176.846
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 335.014 335.014 335.014 335.014 335.014 335.014
 Liquide middelen 2.716 0 0 0 0 0
 Overlopende activa 147.659 147.659 147.659 147.659 147.659 147.659
Totaal vlottende activa336.403306.669309.665314.793309.575305.827
             
TOTAAL ACTIVA3.514.1363.743.9923.935.2733.979.1713.993.9133.924.238
VASTE PASSIVA      
 Eigen Vermogen 1.082.798 994.345 911.085 897.612 878.153 922.631
Algemene reserve 179.980 141.027 148.348 160.690 159.094 158.714
Bestemmingsreserves 845.498 795.998 705.417 679.602 661.739 706.597
Resultaat na reserveringen* 57.320 57.320 57.320 57.320 57.320 57.320
Vreemd Vermogen 1.691.338 2.068.213 2.342.754 2.400.125 2.434.326 2.320.173
 Voorzieningen 60.957 60.025 60.220 60.369 60.539 60.601
 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.630.381 2.008.188 2.282.534 2.339.756 2.373.787 2.259.572
Totaal vaste passiva2.774.1363.062.5583.253.8393.297.7373.312.4793.242.804
VLOTTENDE PASSIVA      
 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 446.075 387.509 387.509 387.509 387.509 387.509
 Overlopende passiva 293.925 293.925 293.925 293.925 293.925 293.925
Totaal vlottende passiva740.000681.434681.434681.434681.434681.434
             
TOTAAL PASSIVA3.514.1363.743.9923.935.2733.979.1713.993.9133.924.238

Kasstroomoverzicht

Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Kasstromen uit operationele activiteiten
  2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten
  3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN20192020202120222023
Exploitatieresultaat -88.453 -83.260 -13.473 -19.459 44.478
           
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 120.693 118.727 127.589 127.338 108.097
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 852 856 2.039 2.039 1.543
Mutatie voorzieningen -932 195 149 170 62
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) -765 -1.045 -1.045 -1.045 -1.045
Subtotaal 119.848 118.733 128.732 128.502 108.657
           
Voorraden en onderhanden werk 27.018 -2.996 -5.128 5.218 3.748
           
Mutatie in werkkapitaal          
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) 0 0 0 0 0
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Overlopende passiva 0 0 0 0 0
 Subtotaal 0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten58.41332.477110.131114.261156.883
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN20192020202120222023
Investeringen -343.954 -383.075 -196.257 -171.346 -64.796
Desinvesteringen en bijdragen derden 61.566 56.870 9.514 3.244 2.104
Subtotaal -282.388 -326.205 -186.743 -168.102 -62.692
           
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 0 0 0 0 0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 17.543 17.290 17.514 17.936 18.480
Subtotaal 17.543 17.290 17.514 17.936 18.480
           
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 0 0 0 0 0
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 1.147 485 268 267 265
Subtotaal 1.147 485 268 267 265
           
Mutatie kapitaalverstrekkingen -117.437 562 563 562 234
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-381.135-307.868-168.398-149.337-43.713
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN20192020202120222023
Mutatie kortlopende geldleningen -47.000 0 0 0 0
Aangetrokken leningen og 1.018.862 709.071 363.455 61.121 0
Aflossingen leningen og -640.290 -433.680 -305.188 -26.045 -113.170
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten331.572275.39158.26735.076-113.170
           
Mutatie geldmiddelen 8.850 0 0 0 0

Overige onderdelen

Onder deze balanspagina zijn verder de volgende onderdelen opgenomen: