Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer Pagina 24

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Vanuit het taakveld dragen we bij aan de uitwerking van het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document is begin 2019 aangeboden aan en besproken met de Raad.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat gaan we daar voor doen

Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 10: Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%. Streefwaarde   88% 88% 89% 90% 90%
Realisatie 88%          
Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves768013131313

Bijdragen rijk en medeoverheden 209 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 475 0 13 13 13 13
Overige baten 84 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.88545.27246.85844.21444.50544.820

Apparaatlasten 28.406 5.307 5.295 5.268 5.240 5.240
Inhuur 71 9 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 1.020 164 -2 -5 -22 -21
Personeel 27.315 5.134 5.288 5.264 5.252 5.252
Interne resultaat -27.354 12.120 12.375 12.375 12.375 12.375
Interne resultaat -27.354 12.120 12.375 12.375 12.375 12.375
Programmalasten 33.833 27.844 29.188 26.571 26.891 27.205
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 32.458 25.759 26.930 24.015 24.039 24.078
Kapitaallasten 972 1.584 1.750 2.047 2.342 2.618
Overige programmalasten 404 501 509 509 509 509
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -34.118 -45.272 -46.845 -44.201 -44.492 -44.807
Saldo voor reserveringen -34.118 -45.272 -46.845 -44.201 -44.492 -44.807
Reserves715-1.171578757473

Onttrekking reserves 715 579 578 75 74 73
Toevoeging reserves 0 1.750 0 0 0 0
Saldo -33.403 -46.443 -46.267 -44.125 -44.417 -44.734

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -49.339 -47.856 -47.583 -47.867 -47.867
Bijstellingen Omissie 2019   -923 -884 -887 -873 -873
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Extra activeren maatschappelijk nut Bezuinigingen/taakstellingen 4.190 4.190 4.190 4.190 4.190
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/taakstellingen 0 88 92 99 99
Bijdrage dekking inzet handhavers Intensiveringen 11 11 11 11 11
Impact investing Intensiveringen 0 1 1 1 0
Rotterdams Weerwoord Intensiveringen 0 -2.450 0 0 0
Bestemmingsreserve blauwalg Kralingse Plas Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.750 0 0 0 0
Kapitaallasten activeren maatschappelijk nut Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -102 -478 -804 -1.124 -1.440
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 13 26 23 28 28
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 57 103 129 145 145
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 13 13 13 13
Activeren investeringen maatschappelijk nut Technische wijzigingen 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160
Actualiseren begroting tijdschrijven Technische wijzigingen -223 -223 -223 -223 -223
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 Technische wijzigingen 2 0 0 0 0
Inhaalslag Nota Kapitaalgoederen Technische wijzigingen -2.650 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -429 -438 -438 -438
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 111 111 111 111 112
Begroting na wijzigingen   -46.443 -46.267 -44.125 -44.417 -44.734

Toelichting financiële bijstellingen

Extra activeren maatschappelijk nut

Met ingang van 2018 wordt naar aanleiding van de aangescherpte BBV-regelgeving een deel van de uitgaven aangemerkt als investering. Op basis van verdere uitwerking van deze regelgeving in de nieuwe nota kapitaalgoederen blijkt een groter gedeelte vervangingsinvestering te zijn.

 

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 88. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Bijdrage dekking inzet handhavers

Bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) vanaf 2019 met € 500 per jaar. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Rotterdams Weerwoord

Het veranderende klimaat heeft een negatief effect op de leefbaarheid van de stad. Hevigere buien, periodes van droogte en hete zomerdagen vragen om een grootschalige stadsbrede aanpak. Het Rotterdams Weerwoord is ons antwoord. Door waterbergingen in de buitenruimte te combineren met groenen daken, vergroten we de sponswerking van de stad. In natte tijden houden we de regen vast, om wateroverlast in woningen en de buitenruimte tegen te gaan. In droge tijden maken we gebruik van datzelfde water, om onze bomen en planten water te geven. Het college heeft geld beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan met de ambitie beschreven in het Rotterdams Weerwoord. De uitvoeringsagenda is 1 januari 2020 gereed.

 

Bestemmingsreserve blauwalg Kralingse Plas

In 2017 is er bij de voorjaarsretraite extra geld beschikbaar gesteld om de waterkwaliteit in de Kralingse plas te verbeteren. Door de complexiteit heeft het project Kralingse Plas vertraging opgelopen. Om het gehele werk op een goede manier uit te voeren is extra onderzoek en extra afstemming vereist. Met deze bijstelling wordt het in 2018 niet bestede bedrag toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kralingse Plas.

 

Kapitaallasten activeren maatschappelijk nut

Integrale rioolprojecten waarbij tevens sprake is van een groen of wegen aandeel worden vanaf 2018 ten gevolge van de aangescherpte BBV regelgeving beschouwd als investering en worden daardoor geactiveerd. Met deze bijstelling worden de hiermee samenhangende kapitaallasten in de begroting verwerkt.

 

Concernhuisvesting

In 2018 heeft een evaluatie en doorontwikkeling van het huisvestingconcept plaatsgevonden. Zie hiervoor het programma overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De invoering van het nieuwe huisvestingsconcept leidt voor het programma Overhead tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van € 54 in 2019 oplopend tot € 117 in 2023.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 57 oplopend tot € 145.

 

Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten

Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.

 

Activeren investeringen maatschappelijk nut

De ombuigingen zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 is in de begroting op één centrale plek verwerkt. Met deze bijstelling wordt het budget geheralloceerd.

 

Actualiseren begroting tijdschrijven

Op een aantal grote projecten worden de apparaatslasten van afdelingen anders verdeeld dan in de begroting. Met deze mutatie wordt de begroting aangepast aan de realiteit.

 

Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het taakveld ‘Gebieden’ toegevoegd. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 2.

 

Inhaalslag Nota Kapitaalgoederen

Het budget voor de intensiveringen in de buitenruimten zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 wordt met deze bijstellingen geheralloceerd.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de Voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreffen diverse kleine bijstellingen.

 

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden
  • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en betuining
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen