Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestuur - College Pagina 31

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Uitvoering in collegiaal bestuur

Wat gaan we daar voor doen

Uitvoering van besluiten en verantwoording

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.147722721720719717

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 4 0 0 0 0 0
Overige baten 1.143 722 721 720 719 717
Lasten exclusief reserves5.3115.2165.2655.2645.1015.099

Apparaatlasten 2.746 3.478 3.537 3.537 3.374 3.374
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 849 791 791 791 774 774
Personeel 1.898 2.687 2.746 2.746 2.600 2.600
Interne resultaat 11 9 9 9 9 9
Interne resultaat 11 9 9 9 9 9
Programmalasten 2.554 1.730 1.720 1.719 1.718 1.716
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 84 209 200 200 201 201
Overige programmalasten 2.461 1.521 1.520 1.519 1.517 1.515
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 9 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -4.164 -4.494 -4.544 -4.544 -4.382 -4.382
Saldo voor reserveringen -4.164 -4.494 -4.544 -4.544 -4.382 -4.382
Reserves-3932020202020

Onttrekking reserves 8 20 20 20 20 20
Toevoeging reserves 401 0 0 0 0 0
Saldo -4.557 -4.474 -4.524 -4.524 -4.362 -4.362

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -4.631 -4.631 -4.631 -4.471 -4.471
Bijstellingen Omissie 2019   290 290 290 287 287
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstelling vermijdbaar 17 26 26 26 26
Indexering 2020 en verder Technische wijziging 0 -59 -59 -54 -54
Diverse bijstellingen Technische wijziging -150 -150 -150 -150 -150
Begroting na wijzigingen   -4.474 -4.524 -4.524 -4.362 -4.362

Toelichting financiële bijstellingen

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van € 17 voor het jaar 2019 en vanaf 2020 een bedrag van € 26.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Er heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden van overige apparaatslasten naar personeelslasten. Op taakveldniveau leidt dit tot een verschuiving van € 150 van taakveld Concernondersteuning (programma Overhead) naar taakveld Bestuur – College (programma Bestuur en Dienstverlening).

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam