Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Media Pagina 38

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Rotterdamse Cultuurvisie
In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente de Rotterdamse Cultuurvisie vastgesteld. In dit document geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen.
De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

De gemeente heeft begin 2019 een centraal punt gerealiseerd voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het integrale film- en mediabeleid, het Rotterdam Film- en Media Office.

De uitgangspunten voor het meerjarig beleidsplan 2021-2024 van de Bibliotheek Rotterdam zijn in ontwikkeling en worden naar verwachting voor de zomer van 2019 in de gemeenteraad vastgesteld.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten MediaRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves69700000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 697 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves20.09821.33720.89320.89320.89320.893

Apparaatlasten 0 519 541 541 541 541
Inhuur 0 21 22 22 22 22
Overige apparaatslasten 0 19 19 19 19 19
Personeel 0 480 500 500 500 500
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 20.098 20.818 20.352 20.352 20.352 20.352
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 466 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.098 20.352 20.352 20.352 20.352 20.352
Saldo voor vpb en reserveringen -19.401 -21.337 -20.893 -20.893 -20.893 -20.893
Saldo voor reserveringen -19.401 -21.337 -20.893 -20.893 -20.893 -20.893
Saldo -19.401 -21.337 -20.893 -20.893 -20.893 -20.893

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -20.352 -20.352 -20.352 -20.352 -20.352
Bijstellingen Omissie 2019   -514 -519 -519 -519 -519
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Scenario-uitwerking verbouwing bibliotheek Intensiveringen -400 0 0 0 0
Bijstelling apparaatslasten Technische wijzigingen -5 -22 -22 -22 -22
Scenario-uitwerking verbouwing bibliotheek Technische wijzigingen -66 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   -21.337 -20.893 -20.893 -20.893 -20.893

Toelichting financiële bijstellingen

Scenario-uitwerking verbouwing bibliotheek

Voor onderzoeks- en voorbereidingskosten van de voorgenomen verbouwing van de bibliotheek Rotterdam, is een bedrag van € 400 aan de begroting toegevoegd.

 

Bijstelling apparaatslasten

De bijstelling betreft aanpassingen in de formatie, herziening van de verdeling tussen apparaats- en programmalasten en indexering.

 

Scenario-uitwerking verbouwing bibliotheek

Aanvullend op de hierboven genoemde toevoeging, is vanuit de bestaande Cultuurbegroting een bedrag van € 66 overgebracht ter dekking van de onderzoeks- en verbouwingskosten van de voorgenomen verbouwing van de bibliotheek Rotterdam.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Meerjaren beleidsplan bibliotheekbeleid                                    
 • Vrijetijds Onderzoek 2015, onderdeel sportparticipatie en cultuur    
 • Cultuurparticipatie van Rotterdam, 2015                                         
 • Cultuurverkenning 2015                                                            
 • Bibliotheekwet                                                                           
 • Mediawet                                                                                   
 • Subsidieverordening Rotterdam 2014

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur draagt bij aan de brede ontwikkeling van de samenleving. Ook maakt cultuur de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en is cultuur van groot belang voor de economische positie van de stad in binnen- en buitenland.

Het gemeentebestuur wil omwille van een sterk cultureel klimaat optimale omstandigheden creëren voor de productie van cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Dit omvat vele werkterreinen, van culturele evenementen tot musea, en van de creatieve industrie en media tot beeldende kunst en podiumkunst.

De gemeente ontwikkelt beleid om de doelen op het gebied van cultuur te bereiken. Dan gaat het om bijvoorbeeld het vierjaarlijkse Cultuurplan, het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, integraal mediabeleid, architectuurbeleid, beleid op het gebied van creatieve industrie en vrijetijdsbeleid.

 

Tot het taakveld Media behoren:

 • de Bibliotheek Rotterdam
 • de lokale omroep en mediaregeling
 • film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur
 • de lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid