Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overhead - Clusterondersteuning Pagina 68

Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves88.59293.07392.65792.58192.53592.538

Apparaatslasten 88.592 93.073 92.657 92.581 92.535 92.538
Inhuur 1.004 133 35 35 35 35
Overige apparaatslasten 2.557 2.829 3.084 3.233 3.228 3.231
Personeel 85.030 90.111 89.538 89.313 89.272 89.272
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -88.592 -93.073 -92.657 -92.581 -92.535 -92.538
Saldo voor reserveringen -88.592 -93.073 -92.657 -92.581 -92.535 -92.538
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -88.592 -93.073 -92.657 -92.581 -92.535 -92.538

Financiële bijstellingen

Tabel Bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Overhead - ClusterondersteuningBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -89.206 -89.015 -88.847 -88.815 -88.815
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -3.867 -3.642 -3.734 -3.719 -3.723
Coronaorganisatie Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -1.116 0 0 0 0
Onderbesteding dienstreizen en opleidingen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 36 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 80 0 0 0 0
Technische wijziging Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -2.866 -3.642 -3.734 -3.719 -3.723
Begroting na wijzigingen -93.073 -92.657 -92.581 -92.535 -92.538
Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning   Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Oorspronkelijke Begroting 2021   -89.206 -89.015 -88.847 -88.815 -88.815
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021   -3.867 -3.642 -3.734 -3.719 -3.723
Diverse wijzigingen Clusterondersteuning Diverse categorieën -3.867 -3.642 -3.734 -3.719 -3.723
Begroting na wijzigingen   -93.073 -92.657 -92.581 -92.535 -92.538

Toelichting financiële bijstellingen

Diverse wijzigingen Clusterondersteuning
In taakveld Clusterondersteuning zijn er diverse wijzigingen geweest (- € 3,9 mln in 2021, daarna vanaf 2022 circa - € 3,7 mln). De wijzigingen zijn allemaal technisch van aard. Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)