Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Cultureel erfgoed - Monumenten Pagina 74

Cultureel erfgoed - Monumenten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van drie hoofdthema’s: Bescherming en instandhouding, Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. De thema's zijn samengebracht in de Erfgoedagenda Rotterdam.

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

 

In 2021 wordt verder gewerkt met de Rotterdamse Erfgoedagenda. De Erfgoedagenda, zet de koers en schetst de concrete activiteiten rond het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam. Naast de vergunningverlening betreft dit projecten die direct verbonden zijn met de bescherming en instandhouding van erfgoed.

In het kader van de ‘Aanpak religieuze gebouwen’ (Kerkenvisie) vindt onderzoek plaats en wordt er gewerkt aan kennisdeling en draagvlakverbreding rond de herbestemming en verduurzaming van religieuze gebouwen. Als eerste aanspreekpunt voor de religieuze gemeenschappen is een ‘Kerkenloods’ benaderbaar.

In de eind 2019 aangenomen motie ‘Versnelde toekomst voor erfgoed’ is door de gemeenteraad gevraagd om een versnelling in het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande selectielijsten. Naar verwachting zal het college eind dit jaar een besluit hebben genomen over de betreffende objecten. In het kader van de toekomstige gestructureerde uitbreiding van het gemeentelijk monumentenbestand is in 2021 gestart met cultuurhistorisch onderzoek naar schoolgebouwen in Rotterdam. Ook wordt er de komende jaren mede vanuit de programmalijnen in de Nota Rotterdam Architectuurstad, cultuurhistorisch onderzoek opgestart naar de jonge architectuur van na 1965.

In januari 2021 is de nieuwe Erfgoedverordening Rotterdam door de gemeenteraad vastgesteld. Deze vervangt de oude Monumentenverordening en de Archeologieverordening en is zoveel mogelijk voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (2022), waarvoor dit jaar ook diverse andere voorbereidende werkzaamheden plaats vinden. Er wordt meegedacht over de Rotterdamse Omgevingsvisie en ook de uitvoeringsagenda van de Erfgoedagenda Rotterdam zal in 2021 geactualiseerd worden.

Ontwikkelingen 2022-2025

 

In 2021 wordt de actualisatie van de Erfgoedagenda voor de jaren 2021 – 2026 voorbereid en ter besluitvorming aangeboden. De activiteiten die in het kader van de huidige Erfgoedagenda zijn gestart, worden hierin gecontinueerd en waar mogelijk en noodzakelijk zullen er nieuwe thema's worden toegevoegd. In 2021 zal tevens de versnelling van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande groslijst worden afgerond en zullen de voorbereidingen worden getroffen voor nieuwe aanwijzingsprogramma’s vanaf 2022.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is in 2022 voorzien. Deze wet zal op vele fronten, ook op het gebied van erfgoed, tot hernieuwde werkwijzen en een nieuw digitaal stelsel leiden. De werking ervan zal zich in de periode 2022-2025 moeten bewijzen.

Wat willen we bereiken

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren van de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat gaan we daar voor doen

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren van de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - MonumentenRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves200000

Overige opbrengsten derden 2 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6321.450602601601601

Intern resultaat 236 241 221 221 221 221
Intern resultaat 236 241 221 221 221 221
Programmalasten 396 1.209 380 380 380 380
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 254 1.013 262 262 261 261
Subsidies en inkomensoverdrachten 142 196 119 119 119 119
Saldo voor vpb en reserveringen -631 -1.450 -602 -601 -601 -601
Saldo voor reserveringen -631 -1.450 -602 -601 -601 -601
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 788 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 788 0 0 0 0
Saldo -631 -1.450 -602 -601 -601 -601

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Cultureel erfgoed - MonumentenBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -609 -609 -609 -609 -609
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -841 7 8 8 8
Bestemmingsreserve Muziekkoepel Ramingsbijstellingen vermijdbaar -788 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -53 7 8 8 8
Begroting na wijzigingen -1.450 -602 -601 -601 -601

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Muziekkoepel

De bouwkundige staat van de Muziekkoepel Heijplaat is verslechterd. Voor de renovatie van de koepel is € 788 beschikbaar gesteld.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Cultureel erfgoed - Monumenten zijn er in 2021 diverse kleine technische wijzigingen geweest (- € 53). Voor 2022 gaat het om € 7 en voor 2023 en verder om € 8.

Omschrijving taakveld

Rotterdam staat internationaal bekend als stad van moderne architectuur. Daarnaast heeft de stad inmiddels ook een volwassen monumententraditie. Het erfgoed vertelt het verhaal van Rotterdam. In Rotterdam zijn verschillende monumenten. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, UNESCO Werelderfgoed, beeldbepalende panden en beschermd stadsgezichten.

De cultuurhistorische verantwoordelijkheid van de gemeente heeft een basis in de wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten en het sinds 1986 bestaande Rotterdamse monumentenbeleid.

De gemeente zorgt voor een aantrekkelijke woon-, leef- en verblijfsomgeving door behoud, beheer en ontwikkeling van gebouwd cultureel erfgoed (monumentenbeleid).

In de Erfgoedagenda Rotterdam worden de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch waardevolle erfgoed van Rotterdam beschreven. De Erfgoedagenda wordt elke vier jaar geactualiseerd, verbreed en vernieuwd. De geactualiseerde Erfgoedagenda Rotterdam 2021-2026 zal in 2021 worden aangeboden en vormt de basis voor de invulling van het monumentenbeleid voor de jaren daaropvolgend. De activiteiten zijn gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de Wabo en Erfgoedwet (vanaf 2022: Omgevingswet) en de Erfgoedverordening Rotterdam (thema: Bescherming en instandhouding, aangevuld met specifieke activiteiten binnen de thema’s Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. Ieder jaar wordt de gemeenteraad inhoudelijk gerapporteerd via het college van B&W.