Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer Pagina 80

Verkeer en vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.

TAAKVELD 2

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

TAAKVELD 5

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Overzicht baten en lasten

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoerRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves153.790153.206156.911144.293144.293144.293

Bijdragen rijk en medeoverheden 27.089 27.744 142 135 135 135
Overige opbrengsten derden 126.780 125.462 156.769 144.158 144.158 144.158
Overige baten -80 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves132.729162.278152.62298.46599.54299.435

Apparaatslasten 27.804 31.881 32.122 31.997 32.103 32.103
Inhuur 2.390 3.121 2.476 2.332 2.438 2.438
Overige apparaatslasten 784 662 789 789 789 789
Personeel 24.630 28.098 28.858 28.876 28.876 28.876
Intern resultaat 32.646 29.112 26.539 27.041 25.546 24.895
Intern resultaat 32.646 29.112 26.539 27.041 25.546 24.895
Programmalasten 72.279 101.284 93.961 39.427 41.894 42.437
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 59.473 87.648 77.058 21.205 23.584 24.651
Kapitaallasten 8.988 8.997 12.673 13.992 14.080 13.556
Overige programmalasten 3.358 4.097 4.097 4.097 4.097 4.097
Subsidies en inkomensoverdrachten 461 542 132 132 132 132
Saldo voor vpb en reserveringen 21.061 -9.072 4.289 45.827 44.750 44.858
Saldo voor reserveringen 21.061 -9.072 4.289 45.827 44.750 44.858
Reserves17.54135.66146.8522.5022.4012.281

Onttrekking reserves 17.940 35.661 47.190 2.912 2.811 2.691
Toevoeging reserves 399 0 338 410 410 410
Saldo 38.602 26.590 51.142 48.329 47.152 47.140

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De opbrengsten derden en overige baten bestaan grotendeels uit de parkeerinkomsten op straat en in de parkeergarages, de bijdrage voor het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers.  

 

Lasten
De lasten vloeien hoofdzakelijk voort uit de uitvoering van onder andere het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, de inzet voor straatparkeren, de exploitatie en het beheer van parkeergarages en het fiscaal handhaven, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer, stedelijke bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

 

Reserves

De mutaties op de reserves hebben onder andere betrekking op bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam, Stedelijke bereikbaarheid en Energietransitie. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet voor de dekking van de kapitaallasten, duurzame mobiliteit, het project Hoekse Lijn inclusief metro aan zee, A16 Rotterdam, Meerjarig Infrastructuur, Ruimte en Transport-Oeververbinding, stedelijke bereikbaarheid.

 

Meerjarig verloop

Door corona vallen de parkeeropbrengsten in 2021 lager uit. Vanaf 2022 nemen de parkeerbaten structureel toe door uitbreidingen betaald parkeren (tijden en gebieden). Voor 2022 is bovendien rekening gehouden met een vooralsnog incidentele meevaller in de parkeerexploitatie. In 2022 wordt, na verdere besluitvorming omtrent betaald parkeren en de realisatie van parkeervoorzieningen, bekend wat het structureel effect zal zijn op de parkeerexploitatie. Voor de jaren vanaf 2022 is er, ondanks de hogere parkeerbaten, een dalend verloop te zien in de baten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het aflopende railinfrastructuurproject Hoekse Lijn waar een bijdrage voor wordt ontvangen.

De lasten dalen meerjarig door, dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het aflopende railinfrastructuurproject Hoekse Lijn, Energietransitie en aflopende intensiveringen. Ook de reserves laten een meerjarig dalend beeld zien, dit wordt onder andere veroorzaakt door de bestemmingsreserves Stedelijke Bereikbaarheid, Hoekse Lijn en de Energietransitie.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Verkeer en vervoer-12.62132%12.75233%6.12115%5.28513%5.27313%
Openbaar vervoer 1.232 14% 203 2% 203 2% 140 1% 140 1%
Parkeerbelasting -12.774 14% 10.439 11% 2.436 3% 2.436 3% 2.436 3%
Parkeren -1.173 5% 1.918 8% 2.292 10% 2.455 11% 2.455 11%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 6 0% -241 4% -146 3% -51 1% -51 1%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 88 1% 433 2% 1.335 10% 305 2% 293 2%
Openbaar vervoer 1.232 14% 203 2% 203 2% 140 1% 140 1%
Parkeerbelasting -12.774 14% 10.439 11% 2.436 3% 2.436 3% 2.436 3%
Parkeren -1.173 5% 1.918 8% 2.292 10% 2.455 11% 2.455 11%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 6 0% -241 4% -146 3% -51 1% -51 1%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 88 1% 433 2% 1.335 10% 305 2% 293 2%

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.