Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbaar vervoer Pagina 81

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Gelet op het lage gebruik van het openbaar vervoer als gevolg van de coronacrisis heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich genoodzaakt gezien een Transitieprogramma openbaar vervoer in het leven te roepen, waarin diverse bezuinigingen in het openbaar vervoer aanbod voorzien zijn. Hier is dit voorjaar met de raad over gesproken en daarbij stond het streven centraal om het openbaar vervoernetwerk zoveel mogelijk in stand te houden en om bezuinigingsmaatregelen in beginsel van tijdelijke aard te laten zijn. Dit was ook de essentie van de inzet van het college in MRDH-verband.

We zetten in op optimalisatie OV-tracés via de bestaande oeververbindingen. De eerste stap in de gefaseerde verbetering van het rivierkruisende openbaar vervoer op twee belangrijke corridors tussen Rotterdam Zuid en Noord: het OV via de Maastunnelcorridor tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal en via de Van Brienenoordbrug tussen Zuidplein, Stadionpark en Kralingse Zoom. Het betreft optimalisatie bestaande OV-verbindingen als eerste stap op weg naar volledige Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-infrastructuur op langere termijn (bus, tram of metro). Voor een aantrekkelijk OV-product en een snelle en betrouwbare exploitatie zijn busstroken, prioriteitsstelling bij verkeerslichten, verlaagde en andere infrastructurele maatregelen nodig. Het betreft kansrijke relaties voor minimaal HOV-bus – hoogfrequent (minimaal 6 keer per uur), zo veel mogelijk vrijliggend, comfortabel, snel, direct en gestrekt. Het Rijk draagt hier ook financieel aan bij.

Ontwikkelingen 2022-2025

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Groei OV-gebruik Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie +2,7% +2,8% -45%      

Toelichting effectindicatoren

Als gevolg van covid-19 is na jaren van recordgroei het aantal reizigerskilometers gedaald met 45%. Het OV is mede door de tijdelijke beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk blijven rijden en wordt nog steeds hoog gewaardeerd (de RET werd door klanten gewaardeerd met een 8). Het perspectief van groei inclusief capaciteitsknelpunten op middellange en lange termijn is ongewijzigd.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves26.36427.41691919191

Bijdragen rijk en medeoverheden 25.919 27.089 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 527 327 91 91 91 91
Overige baten -81 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves39.38556.54947.8098.7639.8249.824

Intern resultaat 3.091 3.338 1.177 1.177 -940 -940
Intern resultaat 3.091 3.338 1.177 1.177 -940 -940
Programmalasten 36.294 53.210 46.632 7.586 10.764 10.764
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 35.219 52.243 45.856 6.823 10.023 10.109
Kapitaallasten 452 501 643 630 609 523
Overige programmalasten 153 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 469 467 132 132 132 132
Saldo voor vpb en reserveringen -13.021 -29.133 -47.718 -8.672 -9.733 -9.733
Saldo voor reserveringen -13.021 -29.133 -47.718 -8.672 -9.733 -9.733
Reserves4.88121.24438.638-410-410-410

Onttrekking reserves 4.881 21.244 38.976 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 338 410 410 410
Saldo -8.139 -7.888 -9.080 -9.082 -10.143 -10.143

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Openbaar vervoerBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -9.120 -9.283 -9.286 -10.283 -10.283
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 1.232 203 203 140 140
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Actualisatie Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1.232 203 203 140 140
Begroting na wijzigingen -7.888 -9.080 -9.082 -10.143 -10.143

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

De begrote kosten van het project hoekse Lijn (inclusief Metro aan Zee) ten laste van de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam zijn geactualiseerd. Het saldo van de begroting wijzigt hierdoor niet, het betreft verschuivingen in de tijd. De kosten gefinancierd door de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam worden in 2021 en 2022 geraamd op respectievelijk € 19,2 mln en € 38,7 mln.

 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Openbaar Vervoer zijn er diverse technische wijzigingen geweest (van € 1,232 mln in 2021 tot € 140 in 2025). Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De grootste wijziging heeft betrekking op de doorbelasting van overhead op projecten van € 1,173 mln in 2021 tot en met € 156 in 2025, de toelichting op de bijstelling is opgenomen onder 'samenvatting bijstellingen'. Verder zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest van € 59 in 2021 tot en met - € 16 in 2025.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.