De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

In 2019 is het ambitiedocument 'Van Zooi naar Mooi' aangeboden aan de raad. Het ambitiedocument laat zien op welke manier we de komende jaren aan onze circulaire ambities werken. Voor het bereiken van onze ambities kiezen we twee aanvliegroutes. We verhogen het circulaire bewustzijn onder Rotterdammers en we vergroten de bedrijvigheid in de circulaire economie en de werkgelegenheid.

De aanpak Naastplaatsingen  is eveneens aangeboden aan de raad. De afgelopen vier jaar is het aantal bewoners dat overlast ervaart van naastplaatsingen gestegen. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Een aanpak waarbij voorlichting, beschikbare containers, slim en frequent ophalen en scheiden belangrijk zijn en blijven. Maar waar de pakkans en bekeuringen voor overtreders een grote impuls krijgen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Naastplaatsingen* Streefwaarde     N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b.
Realisatie            
* We starten in 2019 met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor naastplaatsingen naast containers. De indicator zal na ontvangst van de nulmeting in oktober 2019 worden uitgewerkt. Het ambitiedocument is in Q1 van 2019 aan de raad verzonden. De CROW benchmark methodiek is een objectieve en onafhankelijke landelijke methodiek. In deze methodiek is een manier gevonden om de beeldkwaliteit van de buitenruimte op een eenduidige manier te meten en vergelijken. De CROW methodiek is een monitoringstool, net zoals de Rotterdamse productnormering.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Afval - GrondstoffenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves99.398100.066105.884106.034105.669105.304

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.314 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 98.084 100.066 105.884 106.034 105.669 105.304
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves74.35379.86081.46582.68982.95683.018

Apparaatlasten 19.614 21.107 21.015 20.903 20.785 20.789
Inhuur 3.728 4.619 4.746 4.746 4.746 4.746
Overige apparaatslasten 445 471 -215 -229 -296 -293
Personeel 15.441 16.017 16.484 16.387 16.336 16.336
Interne resultaat 19.004 13.569 13.556 13.556 13.556 13.556
Interne resultaat 19.004 13.569 13.556 13.556 13.556 13.556
Programmalasten 35.734 45.184 46.893 48.230 48.615 48.673
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 28.576 38.869 40.649 42.246 42.948 43.211
Kapitaallasten 6.886 6.315 6.244 5.985 5.667 5.462
Overige programmalasten 146 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 126 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 25.045 20.205 24.420 23.344 22.712 22.286
Saldo voor reserveringen 25.045 20.205 24.420 23.344 22.712 22.286
Saldo 25.045 20.205 24.420 23.344 22.712 22.286

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   28.862 28.472 27.711 27.381 30.163
Bijstellingen Omissie 2019   -2.478 -2.292 -2.296 -2.292 -5.074
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/taakstellingen 0 364

382

409 409
Bijdrage dekking inzet handhavers Intensiveringen 45 45 45 45 45
Impact Investing Intensiveringen 0 4 4 4 0
Afvalstoffenbelasting Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -4.000 0 0 0 0
Grondstoffennota: GFT Hoogbouw Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -137 -444 -701 -958 -1.214
Verwerkingskosten grondstoffen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200
Grondstoffennota: aanvullende maatregelen Ramingsbijstellingen vermijdbaar -130 -137 -304 -471 -638
Verhoging baten als gevolg van inzet activiteiten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 54 54 54 54
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 Technische wijzigingen 9 0 0 0 0
Concernhuisvesting Technische wijzigingen 54 107 94 117 117
Digitaliseringsagenda Technische wijzigingen 235 425 533 599 599
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 278 246 358 476 472
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 764 766 766 766
Begroting na wijzigingen   20.205 24.420 23.344 22.712 22.286

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 364 voor 2020 oplopend naar € 409 in 2023. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Bijdrage dekking inzet handhavers

De bijdrage voor de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) is vanaf 2019 € 500 per jaar. Nadere allocatie zal bij de meerjarenbegroting 2020 en verder plaatsvinden. Voor dit programma/ taakveld is de bijdrage € 45.

 

Afvalstoffenbelasting

De afvalstoffenbelasting is een door het Rijk opgelegde belasting op het verwerken van restafval. Om het scheiden van afval te stimuleren is het belastingtarief per 1 januari 2019 verhoogd van 13,11 euro naar 32,12 euro per ton. De stijging betreft een ruime verdubbeling van het tarief. Deze stijging betekent € 4 mln hogere kosten. Door het stimuleren van het scheiden van afval gaan we uit van een daling van de hoeveelheid restafval vanaf 2022. Vanaf 2020 wordt de hogere belasting opgenomen in het tarief van de afvalstoffenheffing.

 

Grondstoffennota: GFT Hoogbouw

De Grondstoffennota 2019-2022 bevat de aanpak om de hoeveelheid restmaterialen de komende jaren zo veel mogelijk terug te dringen. Onderdeel van deze aanpak is de implementatie van gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft) in gestapelde bouw en hoogbouw in Rotterdam. Vanaf 2023 is het gescheiden inzamelen van GFT ook verplicht vanuit Europese richtlijnen. Om een goed werkend inzamelsysteem op te zetten voor de gestapelde bouw en hoogbouw voor eind 2023 dient tijdig gestart te worden.

 

Verwerkingskosten grondstoffen

De afgelopen jaren zijn de verwerkingskosten van verschillende grondstoffen gestegen en de opbrengsten van de opbrengststromen zijn gedaald. De begroting van inzameling is hiervoor bijgesteld.

 

Grondstoffennota: aanvullende maatregelen

De Grondstoffennota 2019-2022 bevat de aanpak om de hoeveelheid restmaterialen de komende jaren zo veel mogelijk terug te dringen. De nota bevat een forse ambitie op de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Het budget is voor de maatregelen die nodig zijn om dit te realiseren.

 

Verhoging baten als gevolg van inzet activiteiten

Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.

 

Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het taakveld ‘Gebieden’ toegevoegd. Dit programma/ taakveld draagt hieraan € 9 bij.

 

Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld. Voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 54 in 2019 oplopend tot € 117 in 2023.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 235 in 2019 oplopend tot € 599 in 2023.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreffen diverse bijstellingen

 

Indexering 202 e.v.

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 

Omschrijving taakveld

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

  • afvalscheiding en recycling
  • vuilophaal en afvoer
  • vuilstort en verwerking
  • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
  • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing

 

Tot dit taakveld behoren niet:

  • aanpak van zwerfvuil en veegdiensten

 

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam wordt beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. Deze tendens leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder grondstoffen in het restafval laten. Desondanks vormt de aantrekkende economie op de korte termijn een ontwikkeling die kan leiden tot een langzamere daling of zelfs kleine stijging van de omvang van het huishoudelijk restafval vanwege een stijging van de totale hoeveelheid afval.