Begraafplaatsen en crematoria

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid)

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves5.9466.4346.5646.5886.6136.637

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.946 6.413 6.518 6.518 6.518 6.518
Overige baten 0 22 46 70 94 118
Lasten exclusief reserves7.1444.4144.3434.3514.3564.381

Apparaatlasten 0 2.257 2.191 2.171 2.150 2.151
Inhuur 0 7 7 7 7 7
Overige apparaatslasten 0 93 -30 -32 -44 -44
Personeel 0 2.157 2.214 2.197 2.188 2.188
Interne resultaat 3.419 -1.516 -1.553 -1.553 -1.553 -1.553
Interne resultaat 3.419 -1.516 -1.553 -1.553 -1.553 -1.553
Programmalasten 3.725 3.674 3.704 3.733 3.758 3.782
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.626 2.655 2.619 2.609 2.646 2.683
Kapitaallasten 690 656 723 761 749 737
Overige programmalasten 387 362 362 362 362 362
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 22 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.198 2.020 2.221 2.237 2.257 2.256
Saldo voor reserveringen -1.198 2.020 2.221 2.237 2.257 2.256
Saldo -1.198 2.020 2.221 2.237 2.257 2.256

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   1.801 1.794 1.790 1.789 1.789
Bijstellingen Omissie 2019   210 242 242 242 242
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/taakstellingen 0 64 68 73 73
Bijdrage dekking inzet handhavers Intensiveringen 8 8 8 8 8
Impact investing Intensiveringen 0 1 1 1 0
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 10 19 17 21 21
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 42 76 95 107 107
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 10 10 10 10
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 Technische wijzigingen 2 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 60 60 60 60
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -53 -53 -54 -54 -53
Begroting na wijzigingen   2.020 2.221 2.237 2.257 2.256

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 64. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Bijdrage dekking inzet handhavers

Bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) vanaf 2019 met € 500 per jaar. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 10 oplopend tot € 21.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 42 oplopend tot € 107.

 

Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten

Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.

 

Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het taakveld ‘Gebieden’ toegevoegd.  Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 2.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreffen diverse kleine bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematoria
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden)
  • baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7)
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)