Overige baten en lasten - Lease

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.

Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
 

Wat willen we bereiken

Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos

Wat gaan we daar voor doen

Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - LeaseRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves38.99739.43340.19340.42640.98041.691

Bijdragen rijk en medeoverheden -678 -636 -636 -636 -636 -636
Overige opbrengsten derden 42.591 42.319 43.079 43.312 43.866 44.577
Overige baten -2.916 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
Lasten exclusief reserves28.40028.90629.59029.77330.27230.985

Apparaatlasten 7.906 9.801 9.769 9.717 9.662 9.664
Inhuur 39 104 107 107 107 107
Overige apparaatslasten 164 343 24 17 -14 -12
Personeel 7.703 9.355 9.638 9.593 9.569 9.569
Interne resultaat -38.202 -29.035 -28.716 -28.716 -28.716 -28.716
Interne resultaat -38.202 -29.035 -28.716 -28.716 -28.716 -28.716
Programmalasten 58.696 48.139 48.538 48.772 49.326 50.037
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 30.130 19.957 19.373 19.340 19.259 19.259
Kapitaallasten 26.290 25.857 26.840 27.107 27.742 28.453
Overige programmalasten 2.276 2.325 2.325 2.325 2.325 2.325
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 10.597 10.527 10.602 10.653 10.708 10.706
Vennootschapsbelasting000000

Saldo voor reserveringen 10.597 10.527 10.602 10.653 10.708 10.706
Reserves0340340340340340

Onttrekking reserves 0 340 340 340 340 340
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo 10.597 10.867 10.942 10.993 11.048 11.046

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   11.127 11.139 11.138 11.138 11.138
Bijstellingen Omissie 2019   -415 -333 -333 -333 -333
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019            
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/taakstellingen 0 169 178 190 190
Bijdrage dekking inzet handhavers Intensiveringen 21 21 21 21 21
Impact investing Intensiveringen 0 2 2 2 2
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 25 50 44 55 55
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 110 198 248 279 279
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 25 25 25 25
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 Technische wijzigingen 4 0 0 0 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -5 -329 -330 -329 -331
Begroting na wijzigingen   10.867 10.942 10.993 11.048 11.046

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 169 voor 2020 oplopend naar € 190 in 2023. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Bijdrage dekking inzet handhavers

Bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) vanaf 2019 met € 500 per jaar. Voor dit taakveld is dat € 21.

 

Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 25 in 2019 oplopend tot € 55 in 2023.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van € 110 in 2019 oplopend tot € 279 in 2023.

 

Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten

Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.

 

Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neem met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het taakveld 'Gebieden' toegevoegd. De bijdrage in 2019 voor dit taakveld bedraagt € 4.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreffen diverse bijstellingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015 

In de afgelopen tijd zijn op het gemeentelijke vlak een aantal nota’s, ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden opgesteld. Denk daarbij aan: de Rotterdamse Brandstoffenaanpak: Een duurzame brandstofvisie met LEF en de Koersnota Schone lucht: voor een aantrekkelijk en schoon Rotterdam. Via Logistiek 010 maken overheid en bedrijfsleven zich samen sterk voor duurzame oplossingen die de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de Rotterdamse binnenstad verbeteren.

Op Rijksniveau is de regering druk bezig met het opstellen van de klimaatwet

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Roteb Lease.