Verkeer en vervoer - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De ontwikkelingen rond vernieuwde wetgeving en het in beheer nemen van een gerenoveerde Maastunnel vragen extra inzet voor het beheer, onderhoud en toezicht in de Maastunnel.

Wat willen we bereiken

Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Beeldkwaliteit Heel Streefwaarde   90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
Realisatie N.v.t.          
Beeldkwaliteit Schoon Streefwaarde   90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Schoon N.v.t.          
Technische kwaliteit verharding Streefwaarde   85% > niveau B
 
85% > niveau B 85% > niveau B
 
85% > niveau B
 
85% > niveau B
  Realisatie volgt          

Toelichting prestatie indicatoren

Beeldkwaliteit Heel & Schoon

Vanaf 1-1-2019 start de gemeente Rotterdam met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor het kwaliteitsniveau van heel (groen en verharding). De CROW benchmark methodiek is een objectieve en onafhankelijke landelijke methodiek. De CROW methodiek is een monitoringstool, net zoals de Rotterdamse productnormering. De resultaten met een gemiddelde score op CBS-buurtniveau worden tenminste twee keer per jaar gepubliceerd op de gemeentelijke website . Meer informatie over de overgang van productnormering op CROW beeldkwaliteit treft u in de raadsbrief.

De streefwaarde van 90% B of hoger (A+ en A) is bepaald op basis van meetresultaten in één jaar betreffen gemiddelde scores. De betrouwbaarheid van de meetresultaten wordt in 2019 verder getoetst.

Voor de streefwaarde Schoon starten we in 2019 met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor naastplaatsingen naast containers. De indicator zal na ontvangst van de nulmeting in oktober 2019 worden uitgewerkt.

 

Technische kwaliteit Verharding

De Rotterdamse richtlijn van ‘basis op orde’ wijkt af van de landelijke CROW-richtlijn van 95%. Rotterdam hanteert sinds 2006 de volgende richtlijn:

 • minimaal 85% in de categorie voldoende + matig
 • maximaal 15% onvoldoende

 

De ontwikkeling in het meten van beeldkwaliteit (zie indicator beeldkwaliteit) geeft de mogelijkheid de prestaties voor technische kwaliteit in dezelfde taal te presenteren. Vanaf 2019 hanteren we dan ook de onderstaande categorieën.

 • A+ en A was voldoende
 • B was matig
 • C was onvoldoende
 • D was onvoldoende / achterstallig

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BeheerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves12.9579.6648.9199.4199.91910.068

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.047 7 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 10.947 7.820 8.150 8.650 9.150 9.300
Overige baten 963 1.837 768 768 768 768
Lasten exclusief reserves121.261125.583124.802135.451139.003141.079

Apparaatlasten 59.497 75.603 74.776 74.313 73.831 73.846
Inhuur 1.752 2.070 2.142 2.142 2.142 2.142
Overige apparaatslasten 1.519 2.063 -756 -817 -1.092 -1.077
Personeel 56.227 71.471 73.390 72.988 72.781 72.781
Interne resultaat -768 -10.393 -10.514 -10.514 -10.514 -10.514
Interne resultaat -768 -10.393 -10.514 -10.514 -10.514 -10.514
Programmalasten 62.531 60.374 60.540 71.652 75.686 77.747
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 46.944 46.510 45.964 46.706 49.887 50.151
Kapitaallasten 13.290 12.907 14.465 24.835 25.688 27.484
Overige programmalasten 1.098 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 316 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 883 957 112 112 112 112
Saldo voor vpb en reserveringen -108.304 -115.919 -115.884 -126.033 -129.084 -131.011
Saldo voor reserveringen -108.304 -115.919 -115.884 -126.033 -129.084 -131.011
Reserves-3.614-2.791-2.7392.9632.9273.502

Onttrekking reserves 4.386 6.306 5.261 2.963 2.927 3.502
Toevoeging reserves 8.000 9.097 8.000 0 0 0
Saldo -111.917 -118.711 -118.623 -123.070 -126.157 -127.509

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -119.055 -120.311 -122.909 -128.565 -128.565
Bijstellingen Omissie 2019   2.154 3.131 3.134 3.120 3.120
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/taakstellingen 0 1.493 1.568 1.680 1.680
Bijdrage dekking inzet handhavers Intensiveringen 187 187 187 187 187
Impact investing Intensiveringen 0 16 16 16 16
Extra activeren maatschappelijk nut Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -590 -850 -1.110 -1.370 -1.630
Extra capaciteit tunnelbeheerorganisatie Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -759 -2.360 -2.237 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid (waaronder renovatie maastunnel) Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 735 2.262 0 0 0
Kapitaallasten activeren maatschappelijk nut Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.198 -1.522 -1.896 -2.276 -3.360
Beprijzen vergunningen Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 500 1.000 1.000
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 223 438 385 482 482
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 967 1.748 2.188 2.461 2.461
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 220 220 220 220
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Reserves 0 0 0 0 7
Bestemmingsreserves Stedelijke Bereikbaarheid (waaronder renovatie maastunnel) Reserves 0 0 0 0 0
Activeren investeringen maatschappelijk nut Technische wijzigingen -4.160 -4.160 -4.160 -4.160 -4.160
Actualiseren begroting tijdschrijven Technische wijzigingen 223 223 223 223 223
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 Technische wijzigingen 37 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -2.186 -2.230 -2.230 -2.230
Inhaalslag Nota Kapitaalgoederen Technische wijzigingen 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650
Overheveling budget Citylab010 Technische wijzigingen 0 620 620 620 620
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -125 -222 -219 -215 -214
Begroting na wijzigingen   -118.711 -118.623 -123.070 -126.157 -127.509

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 1,5 mln. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Bijdrage dekking inzet handhavers

Bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) vanaf 2019 met € 500 per jaar. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Extra activeren maatschappelijk nut

Met ingang van 2018 wordt naar aanleiding van de aangescherpte BBV-regelgeving een deel van de uitgaven aangemerkt als investering. Op basis van verdere uitwerking van deze regelgeving in de nieuwe nota kapitaalgoederen blijkt een groter gedeelte vervangingsinvestering te zijn.

 

Extra capaciteit tunnelbeheerorganisatie

In de aanloop naar de definitieve openstelling dient een adequate beheerorganisatie te worden vormgegeven die in staat is de gerenoveerde Maastunnel op het wettelijk vereiste veiligheidsniveau en rijksmonumentstatus te houden. Hiertoe zijn onder andere volgende een vereiste; 24/7 bediening, besturing en bewaking, de uitgevoerde systematiek van filebestrijding (AFM), wettelijk vereiste functies en rollen (tunnelbeheerder en veiligheidsbeambte), noodzakelijke registratie en analyse van incidenten en calamiteiten en wettelijk vereist traject van opleiden, trainen en oefenen (OTO) met de overheidshulpdiensten.

 

Onttrekking bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid (waaronder renovatie maastunnel)

In 2019 en 2020 worden de extra kosten tunnelbeheer, in aanloop van de openstelling voor de Maastunnel, ten laste gebracht van de toegekende budgetten renovatie Maastunnel.

 

Kapitaallasten activeren maatschappelijk nut

Integrale rioolprojecten waarbij tevens sprake is van een groen of wegen aandeel worden vanaf 2018 ten gevolge van de aangescherpte BBV regelgeving beschouwd als investering en worden daardoor geactiveerd. Met deze bijstelling worden de hiermee samenhangende kapitaallasten in de begroting 2019 e.v. verwerkt.

 

Beprijzen vergunningen

Het college heeft besloten om vergunningen waar tot op heden niet/nauwelijks een vergoeding tegenover stond meer kostendekkend te beprijzen.

 

Concernhuisvesting

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 223 oplopend tot € 482.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 967 oplopend tot € 2,5 mln.

 

Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten

Het genereren van baten door de inzet op diverse activiteiten waaronder maatwerkcontracten.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

Betreft een actualisatie van de begrote onttrekkingen.

 

Bestemmingsreserves Stedelijke Bereikbaarheid (waaronder renovatie maastunnel)

Met deze bijstelling wordt, ter dekking van de niet activeerbare kosten van de renovatie Maastunnel in 2019, een onttrekking van € 1,6 mln in de begroting verwerkt.

 

Activeren investeringen maatschappelijk nut

De ombuigingen zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 is in de begroting op één centrale plek verwerkt. Met deze bijstelling wordt het budget geheralloceerd.

 

Actualiseren begroting tijdschrijven

Op een aantal grote projecten worden de apparaatslasten van afdelingen anders verdeeld dan in de begroting. Met deze mutatie wordt de begroting aangepast aan de realiteit.

 

Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het taakveld ‘Gebieden’ toegevoegd. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 37.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Inhaalslag Nota Kapitaalgoederen

Het budget voor de intensiveringen in de buitenruimten zoals opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 wordt met deze bijstellingen geheralloceerd.

 

Overheveling budget Citylab010

Het budget voor de subsidieregeling CityLab010 bestaat uit deelbudgetten, die verspreid over de programma's zijn terug te vinden. Om de integrale afweging van subsidie-aanvragen te bevorderen, worden de deelbudgetten gebundeld tot één budget bij het programma Bestuur en Dienstverlening. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 620.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreffen diverse kleine bijstellingen.

 

Omschrijving taakveld

Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:

 • een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur
 • een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is
 • een schone buitenruimte
 • een veilige buitenruimte

Dit doen we door:

 • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen
 • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud (bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens
 • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud
 • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien
 • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoon houden van de openbare ruimte van veeg-en zwerfafval