Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Medio 2019 wordt een eerste rapportage ontvangen van het onderzoek dat wordt verricht naar de nieuwe bestuursvormen (wijkraden en wijkcomités) waarmee in deze bestuursperiode (2018-2022) wordt geëxperimenteerd. 

Er is verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het eigenaarschap van lokale initiatieven in de wijken Middelland en Agniesebuurt te bevorderen, door het een juridische basis te geven (Wijk B.V.). Op basis hiervan zal in deze wijken vervolgonderzoek plaatsvinden, dat naar verwachting in december 2019 kan worden afgerond.

Op 28 maart is officieel het startschot gegeven voor het nieuwe CityLab010-jaar. Tot en met 14 juni 2019 kunnen Rotterdamse initiatiefnemers en sociaal ondernemers subsidie aanvragen voor hun innovatieve plannen voor de stad. In 2019 gaat CityLab010 werken met een nieuw in te stellen stadsjury. De stadsjury zal in het najaar alle ingediende plannen beoordelen. Het college van burgemeester en wethouders zal vervolgens bekend maken welke initiatieven met hulp van CityLab010 van start kunnen gaan.

Tot nu toe zijn er tien challenges ingediend in het kader van Right to Challenge (R2C). Hiervan zijn niet alle initiatieven onder de paraplu van R2C uitgevoerd. Binnen R2C krijgt een buurt of wijk het recht lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen wanneer het zelf en anders beter te kunnen organiseren.

De Gemeentepeiler, de app die Rotterdammers vraagt naar hun mening over uiteenlopende onderwerpen, is in het voorjaar in gebruik genomen. Zo heeft een aantal wijkraden in het gebied Noord bewoners gevraagd wat zij vinden van bepaalde onderwerpen of ontwikkelingen in de wijk.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 14a: Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meedenken over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode* Streefwaarde            
Realisatie            
Collegetarget 14b: Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode* Streefwaarde            
Realisatie            
* De streefwaarden zullen bij Begroting 2020 worden bepaald o.b.v. de opbrengst van de Omnibusenquête 2019.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Mate waarin gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités een terugkoppeling ontvangen op door hen verstrekte adviezen Streefwaarde 90% 90% 90% 90% 90%

90%

Realisatie 59%          
Voortgangsrapportages experiment wijkraden en wijkcomités Streefmoment   X X X    
Realisatie            

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - GebiedenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves21600000

Bijdragen rijk en medeoverheden 25 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 191 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves19.28820.50222.99422.73722.71022.424

Apparaatlasten 13.557 12.982 13.428 13.428 13.428 13.428
Inhuur 208 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 341 158 158 158 158 158
Personeel 13.008 12.824 13.270 13.270 13.270 13.270
Interne resultaat 32 0 0 0 0 0
Interne resultaat 32 0 0 0 0 0
Programmalasten 5.698 7.520 9.566 9.309 9.282 8.996
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.379 2.881 1.798 1.544 1.518 1.232
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.319 4.639 7.767 7.765 7.763 7.763
Saldo voor vpb en reserveringen -19.072 -20.502 -22.994 -22.737 -22.710 -22.424
Saldo voor reserveringen -19.072 -20.502 -22.994 -22.737 -22.710 -22.424
Reserves206206265000

Onttrekking reserves 117 206 265 0 0 0
Vrijval Reserves 89 0 0 0 0 0
Saldo -18.865 -20.296 -22.729 -22.737 -22.710 -22.424

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -19.108 -19.125 -19.122 -19.120 -19.120
Bijstellingen Omissie 2019   7 7 7 7 7
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
10% regeling gebiedscommissies Intensiveringen -612 0 0 0 0
Impact Investing Intensiveringen 0 14 14 14 0
Impuls voor de wijken Ramingsbijstellingen vermijdbaar -100 -300 -300 -300 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 84 125 127 128 128
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 56 111 97 122 122
Omzetting project Pupillenbuurt Reserves 42 0 0 0 0
Overheveling budgetten Citylab010 Technische wijzigingen 0 -3.114 -3.114 -3.114 -3.114
Organisatiekosten Programma Veerkrachting BoTu 2028 Technische wijzigingen -400 0 0 0 0
Programmakosten Veerkrachting BoTu 2028 Technische wijzigingen -265 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -446 -446 -446 -446
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 42 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   -20.296 -22.729 -22.737 -22.710 -22.424

Toelichting financiële bijstellingen

10% regeling gebiedscommissies

Conform afspraak met de raad is besloten dat tot 10% van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding. In 2019 mag  € 612 toegevoegd worden aan het budget.

 

Impuls voor de wijken

Dit betreft extra middelen beschikbaar voor opgaven in de wijk die deze collegeperiode kunnen worden ingezet.


Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 84 in 2019, oplopend tot € 128 in 2023.


Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 56 in 2019, oplopend tot € 122 in 2023.


Omzetting project Pupillenbuurt

De tweede fase van de Pupillenbuurt wordt samen met de buurt uitgevoerd. Het budget wordt daarom overgeheveld van programma Stedelijke inrichting en Ontwikkeling naar programma Bestuur en dienstverlening. Ter dekking van de uitgaven is een bijdrage vanuit bestemmingsreserve Investeringsfonds (IFR) beschikbaar. Deze bijdrage is € 206 in 2019 en € 265 in 2020. Doordat het budget én de dekking uit de bestemmingsreserve overgeheveld wordt, blijft de financiële begroting per saldo gelijk. Hierdoor wordt het saldo € 0 gepresenteerd in de financiële tabel.  


Overheveling budget Citylab010

Het budget voor de subsidieregeling CityLab010 bestaat uit deelbudgetten, die verspreid over de programma's zijn terug te vinden. Om de integrale afweging van subsidie-aanvragen te bevorderen, worden de deelbudgetten gebundeld tot één budget bij het programma Bestuur en Dienstverlening.


Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken (BoTu) 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het Programma Bestuur en Dienstverlening toegevoegd. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.


Programmakosten Veerkrachting BoTu 2028

De kosten van de activiteiten die in het kader van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 worden uitgevoerd, kunnen overwegend worden opgevangen binnen de budgetten die de gemeente voor deze typen activiteiten aanhoudt. Om in 2019 alle verwachte programmakosten te kunnen dekken, wordt door herschikking eenmalig € 265 aan de begroting van het taakveld ‘Bestuur-Gebieden’ toegevoegd.


Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.


Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de werkzaamheden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomité’s. Zij organiseren de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de gemeentelijke besluiten over onderwerpen die hen aangaan. Zij subsidiëren ook kleinschalige initiatieven die inwoners en ondernemers nemen.

Het taakveld omvat ook de ontwikkeling en toepassing van instrumenten en werkwijzen, die tot meer betrokkenheid en participatie van inwoners en ondernemers leiden.