Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat gaan we daar voor doen

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves763490373373373373

Bijdragen rijk en medeoverheden 42 29 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 421 461 373 373 373 373
Overige baten 300 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.10412.46512.16212.16312.16312.163

Apparaatlasten 7.104 7.255 7.567 7.567 7.567 7.567
Inhuur 299 127 133 133 133 133
Overige apparaatslasten 449 392 436 436 436 436
Personeel 6.356 6.736 6.998 6.998 6.998 6.998
Interne resultaat 444 478 478 478 478 478
Interne resultaat 444 478 478 478 478 478
Programmalasten 4.556 4.732 4.117 4.117 4.117 4.117
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.628 2.487 2.227 2.228 2.229 2.264
Kapitaallasten 38 36 36 35 34 0
Overige programmalasten 154 446 93 93 93 93
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.736 1.761 1.761 1.761 1.761 1.761
Saldo voor vpb en reserveringen -11.340 -11.975 -11.789 -11.789 -11.790 -11.790
Saldo voor reserveringen -11.340 -11.975 -11.789 -11.789 -11.790 -11.790
Reserves-135-69-130-130-130-130

Onttrekking reserves 265 61 0 0 0 0
Toevoeging reserves 430 130 130 130 130 130
Vrijval Reserves 30 0 0 0 0 0
Saldo -11.475 -12.044 -11.919 -11.919 -11.920 -11.920

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -11.330 -11.330 -11.331 -11.331 -11.331
Bijstellingen Omissie 2019   179 187 187 187 187
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Pensioenvoorziening Raad Ramingsbijstelling onvermijdbaar -350 0 0 0 0
Budgetverhoging Ombudsman Ramingsbijstelling onvermijdbaar -323 -323 -323 -323 -323
Accountantskosten Raad Ramingsbijstelling onvermijdbaar -220 -220 -220 -220 -220
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -234 -234 -234 -234
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 0 1 2 1 1
Begroting na wijzigingen   -12.044 -11.919 -11.919 -11.920 -11.920

Toelichting financiële bijstellingen

Pensioenvoorziening Raad

De voorziening pensioenen oud-raadsleden is niet toereikend, hiervoor is er aanvullend budget toegevoegd.

 

Budgetverhoging Ombudsman

In 2014 heeft de Raad besloten tot een structurele budgetverhoging van de Ombudsman, dit is toen per abuis t/m 2018 in de begroting verwerkt, maar nog niet structureel. De structurele verwerking is nu door middel van een ramingsbijstelling meerjarig verwerkt.

 

Accountantskosten Raad

Het budget voor accoutantskosten was is de achterliggende jaren niet toereikend. Het nieuwe contract accountantsdiensten is recent aanbesteed voor de controlejaren 2019 - 2022. Aan het budget is jaarlijks structureel € 220 toegevoegd om het budget toereikend te maken.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.