Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Rotterdamse Cultuurvisie
In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente de Rotterdamse Cultuurvisie vastgesteld. In dit document geeft de gemeente de thema’s aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen.
De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

 

Renovatie Museum Boijmans van Beuningen
De gemeente is grotendeels eigenaar van de collectie en ook eigenaar van het museum gebouw van Museum Boijmans van Beuningen. In het gebouw zit asbest en het gebouw voldoet niet meer in technisch en functioneel opzicht. In december 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het starten van de voorbereidingen voor de asbestsanering en grootschalige renovatie van het museum. Eind mei 2019 sluit het gebouw en wordt gestart met het leegruimen van het museumgebouw en de asbestsanering.

 

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves033.13331.48533.73933.19333.193

Apparaatlasten 0 779 812 811 811 811
Inhuur 0 31 32 32 32 32
Overige apparaatslasten 0 28 29 28 28 28
Personeel 0 719 751 751 751 751
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 0 32.354 30.673 32.928 32.382 32.382
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 2.231 800 800 254 254
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 30.123 29.873 32.128 32.128 32.128
Saldo voor vpb en reserveringen 0 -33.133 -31.485 -33.739 -33.193 -33.193
Saldo voor reserveringen 0 -33.133 -31.485 -33.739 -33.193 -33.193
Reserves0250-2.000000

Onttrekking reserves 0 250 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 2.000 0 0 0
Saldo 0 -32.883 -33.485 -33.739 -33.193 -33.193

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -29.873 -31.873 -32.128 -32.128 -32.128
Bijstellingen Omissie 2019   -771 -779 -779 -779 -779
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Renovatie museum Boijmans van Beuningen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -2.231 -800 -800 -254 -254
Bestemmingsreserve verbouwing Wereldmuseum Reserves 0 0 0 0 0
Bijstelling apparaatslasten Technische wijzigingen -8 -33 -32 -32 -32
Begroting na wijzigingen   -32.883 -33.485 -33.739 -33.193 -33.193

Toelichting financiële bijstellingen

Renovatie museum Boijmans van Beuningen

In december 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het starten van de voorbereidingen voor de asbestsanering en grootschalige renovatie van Museum Boijmans van Beuningen. Eind mei 2019 sluit het gebouw en wordt gestart met het leegruimen van het museumgebouw en de asbestsanering. De totale kosten voor de renovatie bedragen in de periode 2019 t/m 2023 circa € 17 mln en zijn terug te vinden in de taakvelden Beheer overige gebouwen en gronden en Musea – Cultuur. De kosten van het project die niet geactiveerd kunnen worden, zijn meerjarig in de begroting op dit taakveld verwerkt. Het gaat hier om kosten voor extra inzet personeel, kosten voor de verhuizing van de kunst uit het museum en kosten voor de verhuizing van het kantoor en inventaris.

 

Bestemmingsreserve verbouwing Wereldmuseum

Voor de verbouwing van het Wereldmuseum zijn middelen gereserveerd in een bestemmingsreserve. In de subsidiebeschikking 2019 aan het Wereldmuseum is hiervoor een bedrag van € 250 inbegrepen. Met deze bijstelling wordt dit nu aan de bestemmingsreserve onttrokken.

 

Bijstelling apparaatslasten

De bijstelling betreft aanpassingen in de formatie, herziening van de verdeling tussen apparaats- en programmalasten en indexering.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, vrijetijds- en toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.