Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Wat gaan we daar voor doen

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, recreatie, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale speeltuinen Streefwaarde   26 39 52 52  
Realisatie 26          
Vitaliteit scouting* Streefwaarde   PM PM PM PM  
Realisatie            
* Nulmeting vindt plaats in 2019 in het kader van het Actieprogramma Verenigingen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMERealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2.3252.1732.2042.2042.2042.204

Bijdragen rijk en medeoverheden 4 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.321 2.173 2.204 2.204 2.204 2.204
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves15.07118.79118.71818.64318.64318.643

Apparaatlasten 4.575 826 806 806 806 806
Inhuur 227 143 148 148 148 148
Overige apparaatslasten 192 14 14 14 14 14
Personeel 4.157 669 645 645 645 645
Interne resultaat 1.815 728 739 739 739 739
Interne resultaat 1.815 728 739 739 739 739
Programmalasten 8.681 17.237 17.173 17.098 17.098 17.098
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.492 2.064 1.720 1.645 1.645 1.645
Overige programmalasten 851 1.000 1.015 1.015 1.015 1.015
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.337 14.173 14.438 14.438 14.438 14.438
Saldo voor vpb en reserveringen -12.746 -16.618 -16.514 -16.439 -16.439 -16.439
Saldo voor reserveringen -12.746 -16.618 -16.514 -16.439 -16.439 -16.439
Reserves0-5750000

Toevoeging reserves 0 575 0 0 0 0
Saldo -12.746 -17.193 -16.514 -16.439 -16.439 -16.439

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -16.052 -15.633 -15.558 -15.558 -15.558
Bijstellingen Omissie 2019   -144 -144 -144 -144 -144
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Onderhoud buitenruimte NME Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -450 -450 -450 -450 -450
Bestemmingsreserve Nieuw Dierenasiel Reserves 0 0 0 0 0
Budgetoverheveling Nieuw Dierenasiel vanuit taakveld Wonen en bouwen Technische wijzigingen -500 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -287 -287 -287 -287
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -47 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   -17.193 -16.514 -16.439 -16.439 -16.439

Toelichting financiële bijstellingen

Onderhoud buitenruimte NME

Bij de verzelfstandiging van NME waren geen middelen beschikbaar voor het onderhoud van de buitenruimte van de NME accommodaties. Voor deze kosten is structureel een bedrag van € 450 aan de begroting van taakveld Openbaar groen (openlucht) recreatie toegevoegd.

 

Budgetoverheveling Nieuwe Dierenasiel vanuit taakveld Wonen en bouwen

In 2017 is budget toegekend voor de bouw van een nieuw dierenasiel door de Dierenbescherming. Inmiddels is dit van de baan en wordt momenteel de bouw van een gemeentelijke dierenopvang onderzocht. Bestuurlijke besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. Vanwege deze aanleg is het eerder voor het dierenasiel beschikbaar gestelde budget vanuit taakveld Wonen en bouwen overgeheveld naar Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME. Het bedrag wordt in 2019 niet uitgegeven en wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Overige kleine budgetwijzigingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Beleidsnotitie “Toekomst Rotterdamse Speeltuinen” (oktober 2013)
  • Beleidskader “NME heeft de toekomst – vernieuwing van natuur- en milieueducatie in Rotterdam” (november 2013)
  • Besluitvorming verzelfstandiging NME

Omschrijving taakveld

Het college staat voor het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu. Verder staat het college voor een aanbod aan recreatieve voorzieningen, verspreid over de stad zoals speeltuinen en scouting verenigingen. We beheren en exploiteren het Recreatieoord Hoek van Holland tegen een integrale kostprijs conform de wet Markt en overheid.