Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Programma Vervanging Sportaccommodaties

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van voorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde 24% 24% 25% 26% 26%  
Realisatie            
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde 46% 46% 48% 48% 48%  
Realisatie            
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde N.v.t.          
Realisatie            
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol.
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*              
Klanttevredenheid sportvoorzieningen** Streefwaarde 92% 97% 100% 100% 100%  
Realisatie            
Gymzalen Streefwaarde 6,3     6,7    
Realisatie 6,6          
Sporthallen Streefwaarde 6,9     7,2    
Realisatie 7,1          
Zwembaden Streefwaarde 7,5     7,6    
Realisatie 7,6          
Buitensport Streefwaarde 6,3     7,5    
Realisatie 7,5          
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde 2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln  
Realisatie            
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde N.v.t. PM PM PM PM  
Realisatie            
* Het gaat hierbij om de 86 verenigingsopstallen waarvoor een schouw is uitgevoerd en die in aanmerking komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er zijn nog 9 opstallen waarvan geen schouwrapport is gemaakt. Uiterlijk per 2021 dienen ook die 9 opstallen op voldoende niveau te zijn.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerst volgende meting is in 2021.
*** Uit het beleidskader Zwemmen.
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves6.197437443443443443

Bijdragen rijk en medeoverheden 16 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.181 437 443 443 443 443
Lasten exclusief reserves55.65053.71652.29752.30452.35652.363

Apparaatlasten 1.107 722 703 703 703 703
Inhuur 29 34 35 35 35 35
Overige apparaatslasten 63 16 16 16 16 16
Personeel 1.015 672 652 652 652 652
Interne resultaat 1.649 -1.952 -1.996 -1.996 -1.996 -1.996
Interne resultaat 1.649 -1.952 -1.996 -1.996 -1.996 -1.996
Programmalasten 52.894 54.946 53.589 53.596 53.648 53.656
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 45.683 5.437 5.038 5.170 5.418 5.520
Kapitaallasten 1.393 1.092 1.085 1.037 841 746
Overige programmalasten 37 7 7 7 7 7
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.782 48.411 47.460 47.383 47.383 47.383
Saldo voor vpb en reserveringen -49.453 -53.279 -51.854 -51.861 -51.913 -51.920
Saldo voor reserveringen -49.453 -53.279 -51.854 -51.861 -51.913 -51.920
Reserves1.5611.001539539539539

Onttrekking reserves 1.561 1.001 539 539 539 539
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -47.892 -52.278 -51.315 -51.322 -51.374 -51.381

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -49.974 -48.440 -48.439 -48.484 -48.484
Bijstellingen Omissie 2019   -109 -153 -153 -153 -153
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Resterend knelpunt Sport Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -397 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten de Lokale
Culturele Centra (LCC’s)
Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam Reserves -1.347 -1.355 -1.363 -1.370 -1.378
Correctie trend interne leveringen gymzalen en zwembaden Technische wijzigingen
 
-130 -130 -130 -130 -130
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen
 
-137 -1.095 -1.095 -1.095 -1.095
Verschuiving budget gymzalen  Technische wijzigingen -246 -246 -246 -246 -246
Overdracht Multifunctioneel Centrum de Bonte Koe Technische wijzigingen 104 104 104 104 104
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -42 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   -52.278 -51.315 -51.322 -51.374 -51.381

Toelichting financiële bijstellingen

Resterend knelpunt Sport

Het vervangen van het infillmateriaal van kunstgrasvelden wordt gedekt uit het Investerings Fonds Rotterdam (IFR).

 

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten de Lokale Culturele Centra (LCC’s)

Voor het op afstand zetten van de Lokale Culturele Centra (LCC’s) is bij de voorjaarsnota 2017 deze bestemmingsreserve gevormd voor de eerste twee jaar (2018 en 2019) van loonkosten, opleidings-kosten en begeleidingskosten van de herplaatsingskandidaten. In 2019 worden de loonkosten van de herplaatsingskandidaten van het tweede jaar gerealiseerd. Aan deze reserve wordt in 2019 een bedrag van € 426 onttrokken.

 

Bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam (IFR)

In verband met de Verzelfstandiging Sportbedrijf dient de toegekende dekking IFR voor kapitaallasten anders verwerkt te worden. Op grond daarvan is de beoogde onttrekking omgezet in een lagere toevoeging aan het IFR.

 

Correctie trend interne leveringen gymzalen en zwembaden

Bij de voorjaarsnota is de toegekende indexering op de doorbelasting vanuit programma Sport, Recreatie en Cultuur naar het programma Onderwijs niet op de juiste wijze toegepast. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Hierdoor vindt er een aanpassing plaats over beide programma’s.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Verschuiving budget gymzalen

In lijn met de besluitvorming rond de verzelfstandiging van het Sportbedrijf zijn alle gemeentelijke gymzalen en zwembaden in beheer belegd bij het Sportbedrijf, op een aantal objecten na waar specifieke besluitvorming over genomen moest worden. Eind 2018 is het beheer van de gymzalen Villa Vonk en Bonte Koe alsnog neergelegd bij het Sportbedrijf. Met deze correctie worden de budgetten overgedragen van het programma Onderwijs naar het programma Sport, Recreatie en Cultuur.

 

Overdracht Multifunctioneel Centrum de Bonte Koe

Betreft overheveling van het budget voor het welzijnsgedeelte naar programma Maatschappelijke ondersteuning.

 

Diverse bijstellingen

Overige kleine budgetwijzigingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Sportnota                                                       
  • Beleidsplan binnensportaccommodaties                      
  • Beleidskader zwemmen                                   
  • Beleidsplan Sportterreinen                               
  • Besluitvorming verzelfstandiging sportbedrijf