Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap

Gezond opgroeien in je eigen buurt

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Gezond opgroeien in je eigen buurt

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Gezond opgroeien in de eigen buurt

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde            
Realisatie            
Aantal leden van sportverenigingen* Streefwaarde            
Realisatie            
* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen zal opdracht worden gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Klanttevredenheid sportprogrammering*              
Schoolsport Streefwaarde       7,2    
Realisatie 7,1          
Sportregie Streefwaarde       7,3    
Realisatie 7,2          
Lekker Fit!-programma              
Aantal Lekker Fit!scholen Streefwaarde 94 94 94 94 94  
  Realisatie            
0-4 jaar op kinderopvanglocaties Streefwaarde 145 145 145 145    
  Realisatie            
* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.7801.8741.8141.8141.8141.814

Bijdragen rijk en medeoverheden 38 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.482 1.874 1.814 1.814 1.814 1.814
Overige baten 261 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves14.03116.33916.15515.94315.58115.598

Apparaatlasten 4.484 5.097 5.215 5.164 5.131 5.131
Inhuur 89 122 106 106 106 106
Overige apparaatslasten 47 122 125 129 129 129
Personeel 4.347 4.853 4.985 4.929 4.896 4.896
Interne resultaat -7.099 -7.300 -7.428 -7.428 -7.428 -7.428
Interne resultaat -7.099 -7.300 -7.428 -7.428 -7.428 -7.428
Programmalasten 16.646 18.542 18.368 18.207 17.879 17.896
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.920 9.124 9.231 9.071 8.742 8.759
Kapitaallasten 186 181 0 0 0 0
Overige programmalasten 29 66 66 66 66 66
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.511 9.171 9.071 9.071 9.071 9.071
Saldo voor vpb en reserveringen -12.250 -14.465 -14.341 -14.129 -13.768 -13.785
Saldo voor reserveringen -12.250 -14.465 -14.341 -14.129 -13.768 -13.785
Reserves45600000

Onttrekking reserves 456 0 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -11.794 -14.465 -14.341 -14.129 -13.768 -13.785

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -14.181 -14.066 -13.957 -13.664 -13.664
Bijstellingen Omissie 2019   -285 -435 -439 -439 -439
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Impact investing Intensiveringen 0 17 17 17 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 42 102 158 190 190
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 66 130 114 143 143
Mutatie rijksbijdrage brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches Taakmutaties -515 -515 -515 -515 -515
Actualisatie begroting Technische wijzigingen 238 267 334 341 341
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -22 -22 -22

-22

Overheveling budget Citylab010 Technische wijzigingen 0 100 100 100 100
Verschuiving binnen de apparaatslasten Technische wijzigingen 170 81 81 81 81
Begroting na wijzigingen   -14.465 -14.341 -14.129 -13.768 -13.785

Toelichting financiële bijstellingen

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Concernhuisvesting

In 2018 heeft een evaluatie en doorontwikkeling van het huisvestingconcept plaatsgevonden. Zie hiervoor het programma overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Mutatie rijksbijdrage brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Betreft uitbreiding combinatiefunctionarissen vanuit decembercirculaire 2018.

 

Actualisatie begroting

Dit betreft een herverdeling van eerdere taakstellingen.

 

Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 


Overheveling budget Citylab 010    

Budgetoverheveling van decentrale Citylab budgetten naar het programma Bestuur en Dienstverlening.

 

Verschuiving binnen de apparaatslasten

Budgetoverheveling naar diverse taakvelden binnen het programma ten behoeve van formatie uitbreiding Cultuur.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Sportnota en implementatieplan
  • Uitvoeringsprogramma Lekker Fit

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

 

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke  doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap

Gezond opgroeien in je eigen buurt
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.