Economische ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie.

Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening in Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse midden- en kleinbedrijf (MKB) klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende maritieme hoofdstad van Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en gebruik makend van duurzaam opgewekte energie

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende maritieme hoofdstad van Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB gereed te maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Transformatie kantoren en winkels: het (laten) transformeren en/of onttrekken van tenminste 180.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 1 november 2021. Streefwaarde (ultimo) > 45.000 m2 > 90.000 m2 > 135.000 m2 Per 1/11/21 > 180.000 m2**    
Realisatie            
Winkels: vier pilot-gebieden transformatie is 10 panden per jaar voor een periode van 3 jaar (2019-2021), dus in totaal 120 panden Streefwaarde   40 40 40    
Realisatie            
Verduurzaming Kantoren* Streefwaarde            
Realisatie            
Economische Clusterontwikkeling: investeringen, FTE, nieuwe vestigers door inzet fondsmiddelen en inzet van de gemeente Streefwaarde         € 700 mln investeringen / 2000 FTE / 50 nieuwe vestigers additioneel  
Realisatie            
Nieuw Ondernemerschap* Streefwaarde            
Realisatie            
MKB RNE proof: In deze collegeperiode wordt er met minimaal 5000 ondernemers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht.* Streefwaarde         5.000  
Realisatie            
* In ontwikkeling, volgt 2e kwartaal 2019

Toelichting indicatoren

Verduurzaming Kantoren

 • Bijdrage aan de verduurzaming van Rotterdamse kantoren om in 2022 tenminste te voldoen aan Energielabel C.
 • Opnemen in het Convenant Kantoren Transformatie.
 • We starten twee pilots voor de verduurzaming van kantoren. De eerste pilot is gericht op mogelijk maken van de realisatie van energie neutrale/circulaire bestaande kantoorgebouwen. Waarbij we zowel een pand in eigendom van de gemeente  inbrengen, als marktpartijen uitdagen een pand voor deze pilot voor te dragen. In de tweede pilot onderzoeken we wat er ruimtelijk-economisch nodig is om innovatieve koplopers in de economie zo goed mogelijk de faciliteren in de stad.                    

 

Subdoel Nieuw Ondernemerschap

Binnen het onderdeel nieuw ondernemerschap wordt er  een startup en scaleup Rotterdam opgezet. Beoogde resultaten:

 • opzetten programma investor readiness voor startups en scaleups
 • opzetten inhoudelijke programma’s samen met onder andere Port XL, Yes!Delft
 • versterken innovatiehubs (locaties) voor startups en scaleups
 • versterken internationaliseringsopgave door
 • meer inzet op acquitie via personele uitbreiding en opzetten stimuleringsmaatregelen
 • inhoudelijke coördinatie op internationale reizen en bezoekende delegaties
 • inhoudelijke coördinatie op congressen
 • opzetten talentprogram
 • opzetten corporate network van innovationmanagers
 • bestaand MKB faciliteren richting nieuwe economie

 

MKB RNE proof

Het Rotterdamse MKB staat midden in grote veranderingen. Samen met onze kennispartners (HR, Zadkine enzovoort) wordt er een RNE scan voor MKB ondernemers gemaakt. In deze collegeperiode wordt er met minimaal vijfduizend ondernemers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht. Hiertoe zetten we extra capaciteit in bij de ondernemersbalie, het accountmanagement en de bedrijfscontactfunctionarissen.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkelingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves494800000

Bijdragen rijk en medeoverheden 400 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 94 80 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves10.3678.1327.7448.0268.1348.134

Apparaatlasten 5.038 5.972 6.087 6.043 6.024 6.024
Inhuur -23 392 324 287 269 269
Overige apparaatslasten 101 123 122 122 122 122
Personeel 4.959 5.457 5.641 5.633 5.633 5.633
Interne resultaat -3.633 -3.753 -3.999 -3.999 -3.999 -3.999
Interne resultaat -3.633 -3.753 -3.999 -3.999 -3.999 -3.999
Programmalasten 8.962 5.913 5.656 5.983 6.109 6.109
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.322 4.391 5.285 5.711 5.838 5.838
Overige programmalasten 24 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.616 1.522 371 271 271 271
Saldo voor vpb en reserveringen -9.873 -8.052 -7.744 -8.026 -8.135 -8.135
Saldo voor reserveringen -9.873 -8.052 -7.744 -8.026 -8.135 -8.135
Reserves1.0051.678100000

Onttrekking reserves 1.005 1.678 100 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -8.869 -6.375 -7.644 -8.026 -8.135 -8.135

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -10.550 -12.136 -12.530 -12.656 -12.656
Bijstellingen Omissie 2019   4.544 4.597 4.571 4.571 4.571
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Ruimte voor ondernemerschap in een nieuwe economie Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -150 -150 -150 -150 -150
Centre of Expertise Reserves 0 0 0 0 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -219 45 83 101 101
Begroting na wijzigingen   -6.375 -7.644 -8.026 -8.135 -8.135

Toelichting financiële bijstellingen

Ruimte voor ondernemerschap in een nieuwe economie (Roadmap Next economy)

De ambitie is om ruimte te bieden aan bedrijven en ondernemerschap. Er is sprake van een structurele verandering in vraag naar kwantiteit en kwaliteit van ruimte voor werklocaties. En dit in brede zin, van winkellandschappen, duurzame bedrijfsterreinen tot kantoren en wettelijke taken. Hier goed op anticiperen betekent het kunnen blijven zijn van een inclusieve woon- én werkstad. Hiermee voorkomen we en dringen we verloedering en achteruitgang van werklocaties terug. Tevens een futureproof MKB en bedrijfsvastgoed. Daarmee creëren we een duurzaam economisch klimaat, aantrekkelijke en toekomstbestendige vestigingslocaties sterke en investerende ondernemers/eigenaren. Hiermee wordt ook duurzaam geïnvesteerd in werkgelegenheid voor de Rotterdamse burger en versterken we de leefbaarheid in de stad.

 

Onttrekking Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Centre of Expertise

Het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve IFR Centre of Expertise is met € 100 naar beneden bijgesteld en wordt doorgeschoven naar 2020 wegens het verstrekken van een meerjarensubsidie, waarvan het laatste deel in 2020 wordt uitgekeerd.

 

Diverse bijstellingen

De technische wijzigingen zijn onder andere het gevolg van budgetverschuivingen tussen de taakvelden binnen het programma Economische Zaken en budgetoverheveling vanuit het taakveld Openbare orde en veiligheid. Daarnaast zijn de budgetten vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Atelier en Broedplaatsenbeleid 2017-2021

 • Beleidsplan Naleving Omgevingsrecht

 • Bouwverordening 2010

 • De Nieuwe Transformatie Aanpak kantoren Rotterdam 2016-2020

 • De Nieuwe Transformatie Aanpak winkels Rotterdam 2016-2020

 • Havenvisie 2030

 • Havenvisie 2030: Voortgangsrapportage 2017 Havenvisie 2030

 • Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013

 • Horecagebiedsplan 2017-2019

 • Horecanota Rotterdam 2017-2021

 • Hotelkader

 • Kader Stedelijke Ontwikkeling

 • Meerjarenperspectief en uitvoeringsprogramma Warenmarkten

 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)

 • Nota prositutie en seksbranche 2015

 • Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad

 • Roadmap Next Economy

 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn

 • Rotterdams beleid t.a.v. zendmasten mobiele telecommunicatie

 • Stadsvisie

 • Stedelijke Agenda Haven

 • Strategiedocument Food & The City - Stimuleren van stadslandbouw in en om Rotterdam

 • Structuurvisie Stadshavens

 • Update Economische Visie Rotterdam 2020. Koers houden, doorpakken en uitvoeren.

 • Verhaal van de stad

 • Visie en strategie Rotterdam Makers District

 • Visie Werklocaties Rotterdam 2030

 • Visie Werklocaties Rotterdam 2030: Detailhandelsnota/WNKLN N RTTRDM 2017

 • Visie Werklocaties Rotterdam 2030: REO Navigator Werklocaties Rotterdam 2015-2025

Omschrijving taakveld

Kennis, netwerken, middelen en beleidsinstrumenten worden ingezet om te sturen op systeemdoorbraken die de economie van de stad en de regio helpen vernieuwen, de transformatie van de haven naar een emissieloze economie te versnellen en de modernisering van de stedelijke economie en het midden- en kleinbedrijf (MKB) in het bijzonder te stimuleren. Om de gemeentelijke, regionale en landelijke doelstellingen op economisch gebied te bereiken wordt samengewerkt met bedrijven, (kennis)instellingen en ondernemers, dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau geleverd en wordt de investeringsbereidheid van en aan ondernemers geïdentificeerd en versterkt. Innovatie wordt gestimuleerd. De gemeente is aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen. Het signaleren van belemmeringen voor ondernemers wordt vertaald naar een lobby naar het Rijk. Regeldrukvermindering en realisering pilots in de praktijk blijven prioriteit. Opdrachtgeving aan Rotterdam Partners ten behoeve van marketing, accountmanagement (grootbedrijf), netwerkondersteuning en (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen. Werken aan Agenda Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met de andere 23 regiogemeenten. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, inzetten op regionale internationale acquisitie en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio.

Samen met de vertegenwoordigers van het Rotterdamse bedrijfsleven en de kennisinstellingen zorgt de gemeente voor kennis en informatie voor ondernemers om het ondernemerschap te versterken. De gemeente brengt het bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar om de arbeidsmarkt weerbaar te maken. Daarnaast zorgt de gemeente dat de digitale infrastructuur en andere vestigingsvoorwaarden optimaal zijn geregeld. Specifiek worden gemeentelijke regels die innovatie en circulariteit in de weg staan aangepast of gestopt.