Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek

Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben

Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Prestatie010

Tijdens de vorige collegeperiode hebben we alle ca. 20.000 werkzoekenden die het betreft gesproken in het kader van de Prestatie010. Op dit moment verrichten ca. 15.000 van hen een geregistreerde inspanning die past bij hun eigen vaardigheden en omstandigheden. Het is nu tijd voor de volgende stap. In deze collegeperiode komt de werkzoekende nog meer centraal te staan en leggen we de nadruk op de ontwikkeling van werkzoekenden.

Door middel van passende dienstverlenging op maat voor, aangevuld met een re-integratietraject waar mogelijk, proberen we voor deze werkzoekenden de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Werkzoekenden waarbij de verwachting is dat zij arbeidspotentie hebben, ca. 9.000 werkzoekenden, krijgen vanuit één vast contactpersoon intensieve begeleiding. Hierdoor is het doel dat jaarlijks 1.000 werkzoekenden de stap naar een re-integratietraject maken of direct uitstromen uit de uitkering.

Jongerenloket

  • De gunstige arbeidsmarktomstandigheden in combinatie met de nieuwe multidisciplinaire werkwijze gericht op casusregie, leiden tot een snellere afname van het aantal jongeren in de bijstand. Om deze reden is de indicator ‘aantal jongeren in de bijstand’ voor 2019 naar beneden bijgesteld van 2.375 naar 2.200.

  • Tegelijkertijd zien we dat het bestand waarmee het jongerenloket geconfronteerd wordt, complexer is geworden. De reeds ingekochte trajecten sluiten hierdoor minder goed aan bij de huidige doelgroep.

  • In juli en oktober zijn momenten ingepland om het trajectaanbod te evalueren. Tijdens deze evaluatie wordt het actuele aanbod beoordeeld op kwaliteit en uitnutting. Ook wordt gekeken of het aanbod nog aansluit op ons actuele bestand. Aan de hand van deze evaluaties wordt het benodigde trajectaanbod voor 2020 bepaald.

  • I.s.m. Werk & Inkomen is een portefeuille van passende trajecten specifiek voor statushouders samengesteld. De intakegesprekken vinden plaats binnen de gestelde normen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Iedereen doet actief mee in de samenleving. Actuele geregistreerde afspraken over een Prestatie010 (% van de gehele doelgroep) Streefwaarde 80% 80% 80% 80% 80%  
Realisatie 85%          
Jongerenloket. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.550 2.200 2.200 2.080 2.080  
Realisatie            
Jongerenloket. Aantal jonge statushouders in de bijstand Streefwaarde 620 585 545 501 501  
Realisate            
Jongerenloket. Aantal jongeren uitstroom* Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150  
Realisatie            
* De genoemde cijfers zijn conform de methodiek die is toegepast op Jongeren aan de Slag (JAS, 2015-2017). Er is verder onderzoek nodig om de vertaling van de bestandsreductie met betrekking tot jongeren tot 27 jaar in de bijstand te maken. Op basis hiervan worden de cijfers in de begroting 2020 aangepast.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Jongerenloket. % jongeren binnen 2 weken intake gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie            
Jongerenloket. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie            

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.3643.5843.5863.5863.5863.586

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.359 3.518 3.518 3.518 3.518 3.518
Overige opbrengsten derden 5 65 68 68 68 68
Lasten exclusief reserves6.02318.93019.32519.28319.25419.144

Apparaatlasten 370 14.759 15.327 15.284 15.253 15.144
Inhuur 60 2.409 2.493 2.493 2.493 2.493
Overige apparaatslasten 5 299 311 319 319 317
Personeel 305 12.051 12.523 12.471 12.441 12.333
Interne resultaat 1.922 42 43 43 43 43
Interne resultaat 1.922 42 43 43 43 43
Programmalasten 3.731 4.129 3.955 3.956 3.958 3.958
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.444 4.129 3.955 3.956 3.958 3.958
Overige programmalasten 2 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen -21 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.306 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -4.659 -15.347 -15.739 -15.697 -15.668 -15.559
Saldo voor reserveringen -4.659 -15.347 -15.739 -15.697 -15.668 -15.559
Reserves1.0092000000

Onttrekking reserves 1.009 200 0 0 0 0
Saldo -3.650 -15.147 -15.739 -15.697 -15.668 -15.559

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -13.099 -13.135 -13.143 -13.144 -13.144
Bijstellingen Omissie 2019   -1.465 -1.493 -1.502 -1.502 -1.502
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Versoepeling sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden Bezuinigingen/taakstellingen 0 -109 -109 -109 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 39 95 146 177 177
Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie Reserves 0 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -495 -495 -495 -495
Terugdraaien afdracht overhead Prestatie010 Technische wijzigingen -650 -659 -659 -659 -659
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 28 57 65 64 65
Begroting na wijzigingen   -15.147 -15.739 -15.697 -15.668 -15.559

Toelichting financiële bijstellingen

Maatwerk in dienstverlening aan oudere werkzoekenden

Door maatwerk in dienstverlening aan oudere werkzoekenden te bieden is het niet langer nodig intensievere dienstverlening te bieden op het gebied van re-integratie en werk. Hierdoor vindt een verschuiving plaats in caseloads van Werk en Inkomen naar Prestatie010.

 

Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie

In 2019 vindt een onttrekking van € 200 plaats aan de Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie voor het verder uitvoeren van een minimale variant van de taaleis voor de doelgroep tegenprestatie, om te kunnen voldoen aan de Wet taaleis Participatiewet die vanaf 1 januari 2016 van kracht is.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Terugdraaien afdracht overhead Prestatie010

Voor Prestatie010 heeft onterecht een afdracht overhead van € 650 plaatsgevonden. Met deze wijziging wordt deze afdracht teruggedraaid.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie wordt doorgezet in een vernieuwde aanpak onder de naam “Iedereen doet mee naar vermogen”. Door de actieve inzet van werkzoekenden die een tegenprestatie doen, dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en bevordert dit hun persoonlijke ontwikkeling.

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.