Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft

Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur, uitjes of andere activiteiten

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

In april 2019 is de nieuwe Rotterdams aanpak van armoede ‘Uit de knoop’ gepresenteerd. Dit plan is onder andere gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, kennis van ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners in de stad. In het plan geven wij onze visie, ambities en acties weer om de armoede aan te pakken.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves5.7345.9136.0016.0016.0016.001

Bijdragen rijk en medeoverheden 120 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.615 5.913 6.001 6.001 6.001 6.001
Lasten exclusief reserves64.04061.99861.18961.13961.11661.116

Apparaatlasten 13.105 5.905 5.486 5.452 5.430 5.430
Inhuur 1.926 986 444 444 444 444
Overige apparaatslasten 257 139 143 147 147 147
Personeel 10.921 4.780 4.899 4.861 4.838 4.838
Interne resultaat 2.193 918 935 935 935 935
Interne resultaat 2.193 918 935 935 935 935
Programmalasten 48.743 55.175 54.768 54.752 54.751 54.751
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.957 2.335 1.982 1.980 1.978 1.978
Overige programmalasten 484 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 33.792 37.375 37.257 37.244 37.244 37.244
Subsidies en inkomensoverdrachten 10.508 15.465 15.529 15.529 15.529 15.529
Saldo voor vpb en reserveringen -58.306 -56.085 -55.187 -55.138 -55.114 -55.114
Saldo voor reserveringen -58.306 -56.085 -55.187 -55.138 -55.114 -55.114
Saldo -58.306 -56.085 -55.187 -55.138 -55.114 -55.114

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -58.989 -59.161 -59.146 -59.145 -59.145
Bijstellingen Omissie 2019   828 861 857 857 857
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Herijking Individuele Inkomenstoeslag Bezuinigingen/taakstellingen 0 1.100 1.100 1.100 1.100
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 29 70 108 130 130
Overheveling middelen naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening Technische wijzigingen 1.892 1.898 1.898 1.898 1.898
Toevoeging formatie Technische wijzigingen 144 149 149 149 149
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 54 54 54 54
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 11 -158 -158 -157 -157
Begroting na wijzigingen   -56.085 -55.187 -55.138 -55.114 -55.114

Toelichting financiële bijstellingen

Herijking Individuele Inkomenstoeslag

De gemeente zet bij een aantal sociale regelingen zoals de IIT (Individuele Inkomens Toeslag) in op het verminderen van de bureaucratie zodat we daar minder kosten maken. Daarnaast verwachten we een toename van het gebruik van de regelingen. Deze toename is echter lager dan in de begroting voorzien was.  De regelingen zelf blijven gelijk en beschikbaar voor iedere Rotterdammer die er terecht aanspraak op maakt.

 

Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Overheveling middelen naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening

Er zijn middelen overgeheveld naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening die samenhangen met de aanpak van schulden.

 

Toevoeging formatie

Toevoeging van 1 fte Beleidsadviseur Sociale Zekerheid.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.