De beste basisschool is altijd in de buurt

Evenwichtige spreiding van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Optimalisatie van de kwaliteit en spreiding van het stedelijk aanbod primair onderwijs

Naast de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan 2015-2019 wordt hard gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan. Hierin zijn de afspraken over het stedelijk aanbod primair onderwijs opgenomen. Het eerste deel waar de ambities en analyses worden geformuleerd is gereed. Momenteel wordt deel 2 uitgewerkt, waarin projecten (nieuwbouw) en maatregelen opgenomen worden.

 

Herontwerp van het voortgezet onderwijs

Nieuwbouwprojecten die voortkomen uit het convenant Voortgezet Onderwijs Rotterdam Zuid worden voorbereid, om deze op te kunnen leveren in 2023. De gesprekken voor nieuwbouwprojecten op Noord zijn gestart.

 

Integraal Huisvestingsplan 2015-2019

Gemeenten hebben zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van scholen. In 2014 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2015 -2019 vastgesteld waarin is aangegeven welke projecten (nieuwbouw of renovatie van scholen) zullen worden gerealiseerd. Om het volledige investeringsprogramma uit te kunnen voeren, inclusief huidige (kwaliteits)eisen en rekening houdend met de huidige bouwprijzen, is door het college besloten om eenmalig € 114 mln aan extra investeringskrediet beschikbaar te stellen.

 

Gymzalen

De gemeente is verantwoordelijk voor het faciliteren van bewegingsonderwijs in kwalitatief goede accommodaties. Een aantal gymzalen verkeert in slechte bouwkundige en functionele staat. Daarnaast neemt het aantal leerlingen in het basisonderwijs toe en zal extra gymcapaciteit in de toekomst nodig zijn. Na het analyseren van de staat van gymzalen en verwacht gebruik is besloten 12 gymzalen te vervangen of te renoveren. Het college heeft besloten om hiervoor eenmalig € 22 mln aan investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Optimalisatie van de kwaliteit en spreiding van het stedelijk aanbod primair onderwijs

Herontwerp van het voortgezet onderwijs

Integraal Huisvestingsplan 2019-2023

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effect indicatoren 201820192020202120222023
Een gedragen herontwerp primair onderwijs voor de hele stad* Streefwaarde   Afgerond        
* De indicator gaat over het opstellen van een herontwerp primair onderwijs. Het opstellen van dit plan zal eenmalig gebeuren en in 2019 afgerond zijn.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Aantal gerealiseerde projecten opgenomen in IHP 2015-2018 Streefwaarde 1 4 8 13 18  
Realisatie 3 3        
NPRZ Onderwijshuisvesting: start nieuwbouw aantal scholen Streefwaarde       2    
Realisatie - -        

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten OnderwijshuisvestingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.192300306306306306

Bijdragen rijk en medeoverheden 8 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.184 300 306 306 306 306
Lasten exclusief reserves66.88263.92264.70667.91773.04178.017

Apparaatlasten 1.590 1.589 1.528 1.476 1.445 1.445
Inhuur 62 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 36 53 52 52 52 52
Personeel 1.492 1.537 1.476 1.424 1.394 1.394
Interne resultaat 51.537 54.299 59.850 66.584 67.435 67.435
Interne resultaat 51.537 54.299 59.850 66.584 67.435 67.435
Programmalasten 13.756 8.033 3.327 -143 4.161 9.137
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.445 2.167 -1.760 -5.257 -1.017 3.959
Overige programmalasten -98 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 1.043 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 10.366 5.866 5.087 5.114 5.178 5.178
Saldo voor vpb en reserveringen -65.690 -63.622 -64.400 -67.611 -72.735 -77.711
Saldo voor reserveringen -65.690 -63.622 -64.400 -67.611 -72.735 -77.711
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -65.690 -63.622 -64.400 -67.611 -72.735 -77.711

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -66.211 -69.648 -76.306 -77.209 -77.209
Bijstellingen Omissie 2019   682 697 697 697 697
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Actualisatie Onderwijshuisvesting Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.458 5.069 8.731 5.210 1.775
Extra investeringen Onderwijshuisvesting Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 -549 -1.922
Investering gymzalen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 -168 -336 -504
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 39 95 147 177 177
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -975 -1.073 -1.086 -1.086
Correctie indexering gymzalen en zwembaden Technische wijzigingen 130 130 130 130

130

Verschuiving budgetten gymzalen Technische wijzigingen 246

246

246 246 246
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 35 -15 -15 -15 -15
Begroting na wijzigingen   -63.622 -64.400 -67.611 -72.735 -77.711

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie Onderwijshuisvesting

Er is een actualisatie gemaakt van de begroting onderwijshuisvesting op basis van de reeds beschikbare kredietruimte en voortgang van de uitvoering van het investeringsprogramma. Uit de actualisatie blijkt dat er sprake is van een verschuiving van de lasten naar een latere periode. Het overschot komt ten gunste van het algemene beeld.

 

Extra investeringen Onderwijshuisvesting

Om het volledige investeringsprogramma uit te kunnen voeren, inclusief huidige (kwaliteits)eisen en rekening houdend met de huidige bouwprijzen, is het bestaande krediet voor onderwijshuisvesting niet toereikend. Het college heeft besloten om eenmalig € 114 mln aan extra investeringskrediet beschikbaar te stellen. Dit wordt enerzijds ingezet om lopende projecten te kunnen realiseren en anderzijds om de 4e tranche van het investeringsprogramma te starten. De technische verwerking hiervan vindt plaats door extra budget toe te voegen vanaf begroting 2021.

 

Investering gymzalen

Een aantal gymzalen is aan het einde van de levensduur en voldoet niet meer aan de functionele eisen. Daarnaast neemt het aantal leerlingen in het basisonderwijs toe en zal extra gymcapaciteit nodig zijn. Gezien de slechte staat zullen 12 gymzalen vervangen/verbouwd moeten worden. Hiervoor is een investeringskrediet van € 22 mln nodig. De investeringen in gymzalen vertalen zich terug in een stijging van de huisvestingslasten.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota 2019.

 

Correctie indexering gymzalen en zwembaden

Bij de voorjaarsnota is de toegekende indexering op de doorbelasting vanuit programma Sport, Recreatie en Cultuur naar het programma Onderwijs niet op de juiste wijze toegepast. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Hierdoor vindt er een aanpassing plaats over beide programma’s.

 

Verschuiving budgetten gymzalen

In lijn met de besluitvorming rond de verzelfstandiging van het Sportbedrijf zijn alle gemeentelijke gymzalen en zwembaden in beheer belegd bij het Sportbedrijf, op een aantal objecten na waar specifieke besluitvorming over genomen moest worden. Eind 2018 is het beheer van de gymzalen Villa Vonk en Bonte Koe alsnog neergelegd bij het Sportbedrijf. Met deze correctie worden de budgetten overgedragen van het programma Onderwijs naar het programma Sport, Recreatie en Cultuur.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine mutaties.

Omschrijving taakveld

De gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen en het beschikbaar stellen van voldoende gymcapaciteit. Belangrijk daarbij zijn:

  • een goede spreiding in de stad, zodat kinderen altijd een school in de nabijheid kunnen vinden
  • leegstandsreductie, scholen hebben meer m² tot hun beschikking dan op basis van de genormeerde ruimtebehoefte noodzakelijk is, elke m² extra kost ook extra geld
  • het terugbrengen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs, want het kost veel extra aandacht en geld om de kwaliteit van het onderwijs op kleine scholen te kunnen realiseren
  • verbeteren van het binnenklimaat (fris!) op de scholen. Een goed binnenklimaat zorgt voor betere leerprestaties
  • bij de investeringen wordt extra aandacht aan duurzaamheid besteed. Vanaf 2020 worden alleen (bijna) energieneutrale scholen opgeleverd, conform BENG-norm (energieneutraal houdt in dat energieverbruik van het gebouw kleiner of gelijk is aan wat het gebouw zelf opwekt, door bijvoorbeeld zonnepanelen)
  • de gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen