Openbare orde en veiligheid - Veiligheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Vuurwerk

De Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 is in verband met de invoering van een vuurwerkverbod en aanwijzen vuurwerkzones gewijzigd. Het voorstel tot wijziging is met een amendement van de VVD aangenomen. Voordat het college besluit tot de aanwijzing van vuurwerkzones wordt het concept-besluit aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Openbaar vervoer

Uit de resultaten van het van het jaarlijkse OV-reizigerstevredenheidonderzoek over 2018 blijkt het volgende. Reizigers in Rotterdam en omstreken geven het vervoer van de RET in 2018 een 7,8. Dat is 0,1 punt hoger dan het landelijke gemiddelde vorig jaar gaven reizigers de RET een 7,7. Het reizigersoordeel over veiligheid in het OV (subcategorie) is wederom gestegen; voor de metro een 7,5 en voor de tram een 7,9 (zie tabel).
 

   

Metro


 
   

2013


 
   

2014


 
   

2015


 
   

2016


 
   

2017


 
   

2018


 
   

Veiligheid
  algemeen


 
   

7,1


 
   

7,2


 
   

7,1


 
   

7,3


 
   

7,3


 
   

7,5


 
   

Tram


 
   

2013


 
   

2014


 
   

2015


 
   

2016


 
   

2017


 
   

2018


 
   

Veiligheid
  algemeen


 
   

7,4


 
   

7,5


 
   

7,6


 
   

7,7


 
   

7,7


 
   

7,9


 


 

Evenementenvergunningen

De raad heeft door een motie verzocht een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een extra toe te voegen categorie tussen de A en B  evenementenvergunningen. De burgemeester heeft op basis van de uitkomsten van dit onderzoek om een experiment uit te voeren met een extra toe te voegen evenementenvergunningencategorie, namelijk: de A+ vergunning.
Met de A+ vergunning wordt mogelijk gemaakt dat evenementen die meer invloed hebben op het woon- of leefklimaat, maar niet per definitie meer veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, meer advies op maat en begeleiding krijgen gedurende de vergunningenprocedure. Het experiment wordt uitgevoerd in de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 oktober 2019. De pilot wordt nauw gemonitord en aan het einde van dit jaar geëvalueerd.

 

Beveiliging Moskeeën

Naar aanleiding van een motie van DENK zal een nieuw project worden gestart op gebied van de veiligheid van islamitische religieuze organisaties. Allereerst wordt het vorige project geëvalueerd en wordt behoefte gepeild onder de organisaties, daarna zullen nieuwe activiteiten worden ingezet. Het budget wat hiervoor nodig is zal binnen de bestaande begroting gevonden worden.

 

Ondermijning (en drugscriminaliteit)

Mede vanwege de haven is Rotterdam een schakelpunt van invoer, doorvoer en handel van cocaïne en andere drugs. Zeer regelmatig treft de politie vuurwapens, verdovende middelen, versnijdingsmiddelen en flinke geldbedragen in panden en auto’s aan. De driehoek en de Douane hebben door de Erasmus Universiteit een onderzoek laten uitvoeren naar de aard en aanpak van drugscriminaliteit in de haven. Dit onderzoek is eind mei 2019 opgeleverd en de inzichten zullen gebruikt worden de aanpak van ondermijning. Een belangrijke conclusie is  dat de samenwerking tussen publieke en private partners verder versterkt moet worden. Dankzij de extra versterkingsmiddelen van het Rijk (Ondermijningsfonds) en de extra middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit (coalitieakkoord), wordt ingezet op de versterking van de integrale benadering van de drugscriminaliteit in de haven. 

In het kader van een pilot rond ondermijning heeft de gemeente meldingen van Meld Misdaad Anoniem (MMA) ontvangen. Tot en met oktober zijn in totaal 480 meldingen ontvangen, waarvan 295 over drugs. Naar aanleiding hiervan zijn integrale acties ingezet.
Omdat drugscriminaliteit regio-overstijgend is, gaan we op dit gebied nog intensiever samenwerken met Amsterdam, Utrecht en Den Haag, maar ook met Antwerpen.

Per 1 september 2018 is de vergunningplicht voor de autoverhuurbranche in de Spaanse polder ingevoerd. Uit een analyse van de politie blijkt dat de autoverhuurbranche in het gebied een ernstig gevaar vormt voor het faciliteren van (ondermijnende) criminaliteit.

Mede naar aanleiding van Rotterdamse voorbeelden is met ingang van 1 januari 2019 de Opiumwet gewijzigd (Stb. 2018, 481). De wet geeft de burgemeester de bevoegdheid om een pand te sluiten als daar voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs. Denk daarbij aan bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen. Het Rotterdamse beleid is hierop aangepast.

 

Vertrouwen politie

In de Rotterdamse Veiligheidsmonitor, de enquête behorende bij het wijkprofiel, zijn vragen toegevoegd met betrekking tot het vertrouwen in de politie. De enquête wordt in 2019 afgenomen en de resultaten zullen eind 2019 beschikbaar zijn. De driehoek en de wethouder Integratie hebben besloten om hun gesprekken met jongeren en de politie voort te zetten.

Tot slot: de financiële wijzigingen bij dit taakveld zullen waar nodig bij begroting nader worden toegelicht.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Wat gaan we daar voor doen

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 13a: Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2022 omhoog gegaan ten opzichte van 2018; de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 108 Streefwaarde     >108   >108  
Realisatie            
Collegetarget 13b: De gemiddelde score van de 18 wijken die in 2018 lager dan 100 scoren op de Veiligheidsindex, moet in 2022 zijn verbeterd. Streefwaarde     >88   >88  
Realisatie            
Collegetarget 13c: De 5 laagst scorende wijken op de Veiligheidsindex van 2018 laten in 2022 een stijging van 5 punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien              
Tarwewijk Streefwaarde     76   78  
Realisatie            
Hillesluis Streefwaarde     80   82  
Realisatie            
Bloemhof Streefwaarde     87   89  
Realisatie            
Carnisse Streefwaarde     89   91  
Realisatie            
Oude Westen Streefwaarde     90   92  
Realisatie            

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - VeiligheidRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2.6983.0612.3272.3272.0222.022

Bijdragen rijk en medeoverheden 578 800 705 705 400 400
Overige opbrengsten derden 2.121 2.262 1.622 1.622 1.622 1.622
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves37.20936.83436.62837.47437.39737.397

Apparaatlasten 17.105 17.726 18.803 18.373 18.324 18.324
Inhuur 579 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 78 110 104 80 80 80
Personeel 16.448 17.616 18.699 18.293 18.244 18.244
Interne resultaat 1.257 259 149 149 149 34
Interne resultaat 1.257 259 149 149 149 34
Programmalasten 18.847 18.849 17.676 18.953 18.924 19.039
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.208 9.666 9.434 10.725 10.708 10.833
Kapitaallasten 91 18 460 450 441 431
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.547 9.165 7.782 7.778 7.775 7.775
Saldo voor vpb en reserveringen -34.510 -33.773 -34.301 -35.148 -35.375 -35.375
Saldo voor reserveringen -34.510 -33.773 -34.301 -35.148 -35.375 -35.375
Reserves1.1081000000

Onttrekking reserves 1.107 100 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -33.403 -33.673 -34.301 -35.148 -35.375 -35.375

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -35.624 -36.068 -36.483 -36.784 -36.784
Bijstellingen Omissie 2019   477 -339 -273 -273 -273
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Verlaging subsidie RET OV surveillanten Bezuinigingen 0 500 500 500 500
Dekking handhavers 2020-2023 Intensiveringen 0 500 500 500 500
Taakmutatie weerbaar bestuur Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -120 0 0 0 0
Verhoging leges horeca en evenementen Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 250 250 250 250
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 274 479 594 642 642
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 70 136 120 150 150
Bezetting veiligheidshuis Ramingsbijstellingen vermijdbaar 606 606 0 0 0
Donkere dagen offensief Technische wijzigingen 107 0 0 0 0
Herverdeling intensivering ondermijning Technische wijzigingen 59 0 0 0 0
Overheveling budget Citylab010 Technische wijzigingen 0 265 265 265 265
Verschuiving intensivering Kwetsbare Wijken personeel Technische wijzigingen 100 0 0 0 0
Verdeling intensivering  Ondermijning personeel Technische wijzigingen 104 0 0 0 0
SB 2X BOA uit intensivering Ondermijning personeel Technische wijzigingen 109 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -611 -602 -606 -606
Correctie overheadverdeling Technische wijzigingen 0 -19 -19 -19 -19
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 Technische wijzigingen 265 0 0 0 0
Verschuiving intensivering Kwetsbare Wijken materieel Technische wijzigingen -100 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen   -33.673 -34.301 -35.148 -35.375 -35.375

Toelichting financiële bijstellingen

Verlaging gemeentelijke bijdrage RET OV surveillanten

Vanaf 2020 verlaagt de gemeente de subsidie aan de RET voor de inzet van OV surveillanten met €500. De subsidie bedraagt dan €3,7 mln per jaar.

 

Dekking handhavers 2020-2023

Veilig draagt bij aan de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) vanaf 2020 met € 500 per jaar.

 

Taakmutatie impulsbijdrage weerbaar bestuur

Eind 2018 is een Impulsbijdrage weerbaar bestuur van het ministerie van BZK ontvangen ten behoeve van de Wijkgerichte aanpak in Bloemhof en Hillesluis. De bijdrage wordt in 2019 door Woonstad, Vestia en gemeente Rotterdam besteed aan capaciteit t.b.v. de opvolging van extra constateringen van onregelmatigheden in de woon- en adressituatie, die uit hun eigen geïntensiveerde aanpakken van o.a. woon- en adresfraude in de wijken Bloemhof en Hillesluis naar voren komen. Deze bijdrage is ten onrechte in het rekeningresultaat 2018 van het concern terecht gekomen en dit is met deze mutatie hersteld.

 

Verhoging opbrengst leges evenementen en horeca

Vanaf 2020 verhogen we de leges voor evenementen en horeca om meer kostendekkend te worden. De verwachting is dat dit per jaar €250 meer opbrengsten zal opleveren. 

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering.  De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 274 in 2019 oplopend tot € 642 in 2023 voor materieel.

 

Concernhuisvesting

In 2018 heeft een evaluatie en doorontwikkeling van het huisvestingconcept plaatsgevonden. Zie hiervoor het programma overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De invoering van het nieuwe huisvestingsconcept leidt voor het programma Overhead tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 70  in 2019 oplopend tot € 150 in 2023.

 

Bezetting Veiligheidshuis

In april 2017 heeft het Algemeen Bestuur van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond besloten als gemeente meer uren per dag werkzaam te zijn op het Veiligheidshuis voor specifieke  werkzaamheden in de ZSM (Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk) overleggen. Na een pilot is gebleken, dat dit positieve effecten heeft. Om 7x14 ZSM voort te zetten zijn wel extra fte's nodig. De dekking van deze uitbreiding van fte’s is in 2019 en 2020 gekomen uit de begroting van Veilig.

 

Donkere dagen offensief

Er is budget overgeheveld naar Handhaving voor inzet tijdens de donkere dagen, deze inzet komt in de plaats van inhuur door Veilig.

 

Herverdelen intensivering Ondermijning

Er is € 59 overgeheveld naar taakveld Economische ontwikkeling vanuit de intensivering Ondermijning voor transformatie management in 2019.

 

Overheveling budget Citylab010

Het budget voor Citylab van € 265 per jaar is vanaf 2020 gecentraliseerd bij Dienstverlening.

 

Verschuiving intensivering Kwetsbare Wijken personeel

Bij omissie is € 100 materieel budget overgeheveld voor extra inzet van het Gebiedsinterventieteam in Bloemhof Hillesluis in 2019, bij de voorjaarsnota is dit gecorrigeerd naar personeel.  

 

Verdeling intensivering Ondermijning personeel

Het tegengaan van ondermijning vind vanuit diverse domeinen plaats. Er is hiervoor € 105 overgeheveld in 2019 vanuit het personele deel van de intensivering Ondermijning naar andere taakvelden.

 

SB 2X BOA uit intensivering Ondermijning personeel

Er is € 110 overgeheveld naar Toezicht en Handhaving in 2019 voor extra inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren vanuit het personele deel van de intensivering Ondermijning. 

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota. Er is een index toegevoegd aan het personeelsbudget vanaf 2020 van € 611 in 2020 en € 606 in 2023.
 

Correctie overheadverdeling

Er heeft een correctie van € 20 per jaar plaatsgevonden vanaf 2020 op de overheadverdeling van Veilig.

 

Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

Veilig draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de wijken Bospolder Tussendijken in 2019.

 

Verschuiving intensivering kwetsbare wijken

Bij omissie is € 100 materieel budget overgeheveld voor extra inzet van het Gebiedsinterventieteam in Bloemhof Hillesluis, bij de voorjaarsnota is dit gecorrigeerd naar personeelsbudget.  

Omschrijving taakveld

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

De samenleving verandert snel en wordt complexer. Rotterdam is een grote, internationale stad en gebeurtenissen in de wereld hebben in toenemende mate hier hun impact. Dreiging van terrorisme, gevoelde tegenstellingen tussen groepen, verstoringen in de openbare ruimte, incidenten met verwarde personen, ondermijnende criminaliteit, migratiestromen en vuurwapengeweld vormen nieuwe uitdagingen en hebben effect op de veiligheid in de stad en op het gevoel van veiligheid van Rotterdammers. Ontwikkelingen kunnen elkaar bovendien versterken. In combinatie met verregaande digitalisering brengt dit nieuwe risico’s met zich mee.