Overhead - Audit & Control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Op het gebied van ontwikkelingen en voortgang zijn bij Audit & Control geen relevante ontwikkelingen te melden.

 


 

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves51204204204204204

Bijdragen rijk en medeoverheden 27 204 204 204 204 204
Overige opbrengsten derden 24 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves16.37818.47418.31218.29218.29218.292

Apparaatlasten 15.910 17.244 17.782 17.761 17.761 17.761
Inhuur 549 418 433 277 277 277
Overige apparaatslasten 326 348 323 298 298 298
Personeel 15.035 16.479 17.026 17.186 17.186 17.186
Interne resultaat -118 0 0 0 0 0
Interne resultaat -118 0 0 0 0 0
Programmalasten 586 1.229 530 530 530 530
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 586 1.229 530 530 530 530
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -16.327 -18.270 -18.108 -18.088 -18.088 -18.088
Saldo voor reserveringen -16.327 -18.270 -18.108 -18.088 -18.088 -18.088
Reserves26600000

Onttrekking reserves 266 0 0 0 0 0
Saldo -16.061 -18.270 -18.108 -18.088 -18.088 -18.088

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -17.220 -17.196 -17.021 -17.021 -17.021
Bijstellingen Omissie 2019        -210      -211      -211      -211      -211
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Basis op orde Ramingsbijstellingen onvermijdelijk      -140      -120      -280      -280      -280
Verbeteren informatiesystemen Ramingsbijstelling vermijdbaar -950           0           0           0           0
Toekomst - robuust jaarrekeningproces Technische wijzigingen       250           0           0           0           0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen           0      -581 -576 -576 -576
Begroting na wijzigingen   -18.270 -18.108 -18.088 -18.088

-18.088

Toelichting financiële bijstellingen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Basis op orde

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Als gevolg hiervan is in 2018 een “Functionaris Gegevensbescherming” aangesteld. Wettelijk is vastgelegd dat deze functionaris voldoende ondersteuning moet hebben om zijn taken uit te kunnen voeren. Om deze taken tijdig en juist uit te voeren is structurele uitbreiding van capaciteit noodzakelijk. Extra middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld.
 

Verbeteren informatiesystemen

Op verzoek van het college en de concerndirectie vindt een verdere doorontwikkeling plaats van de informatievoorziening. Onderdeel hiervan zijn de collegemonitor en de doorontwikkeling van het concerndashboard ten behoeve van de sturing door de organisatie. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 950.
 

Toekomst - robuust jaarrekeningproces

Bestuurlijk bestaat de wens tot het toekomst-robuust maken van het jaarrekeningproces, inclusief verbetering in kwaliteit en procesversnelling. Voor het jaarrekeningproces 2018 was hiervoor € 250 extra budget benodigd voor de periode jan-apr 2019. Dekking voor deze extra middelen bij het taakveld Concernondersteuning is binnen het programma overhead, bij het taakveld Audit & Control gevonden.
 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.