Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Op het gebied van ontwikkelingen en voortgang zijn bij Clusterondersteuning geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.49200000

Bijdragen rijk en medeoverheden 497 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 994 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves110.34182.43083.82683.50583.23683.430

Apparaatlasten 109.693 82.371 83.768 83.447 83.178 83.371
Inhuur 8.486 192 148 148 148 148
Overige apparaatslasten 8.387 3.056 2.083 2.071 1.956 2.150
Personeel 92.820 79.123 81.537 81.228 81.074 81.074
Interne resultaat 635 58 58 58 58 58
Interne resultaat 635 58 58 58 58 58
Programmalasten 12 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 12 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -108.849 -82.430 -83.826 -83.505 -83.236 -83.430
Saldo voor reserveringen -108.849 -82.430 -83.826 -83.505 -83.236 -83.430
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -108.849 -82.430 -83.826 -83.505 -83.236 -83.430

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -109.247 -106.150 -105.946 -106.310 -106.310
Bijstellingen Omissie 2019   25.299 22.396 22.120 22.488 22.488
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Diverse mutaties clusterondersteuning Diversen 1.518 -72 322 587 395
Begroting na wijzigingen   -82.430 -83.826 -83.505 -83.236 -83.430

Toelichting financiële bijstellingen

Diverse mutaties clusterondersteuning

Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma overhead of aan het primair proces. Deze bijstelling bestaat uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead. Voorbeelden hiervan zijn de correctie van apparaatslasten rondom het Jongerenloket binnen cluster MO en de verwerking van de dekking voor de Digitaliseringsagenda die door enkele clusters (deels) op apparaatslasten is verwerkt. Voor de jaren 2020 en verder komt daar de indexering op apparaatslasten als grootste effect bij.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)