Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves6.1323.3009.6589.4529.4019.401

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.252 699 699 699 699 699
Dividenden 1.861 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.020 2.601 8.959 8.753 8.702 8.702
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves320.470339.684354.450351.458358.252356.120

Apparaatlasten 207.007 222.037 222.639 219.686 221.453 220.135
Inhuur 26.814 28.707 21.799 21.371 21.747 20.748
Overige apparaatslasten 4.855 5.323 5.240 5.240 5.230 5.220
Personeel 175.338 188.007 195.600 193.074 194.476 194.166
Interne resultaat 22.586 16.770 26.255 24.689 26.119 25.804
Interne resultaat 22.586 16.770 26.255 24.689 26.119 25.804
Programmalasten 90.877 100.877 105.557 107.083 110.680 110.182
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 75.527 80.193 81.409 87.625 93.797 96.290
Kapitaallasten 13.262 18.267 21.551 16.861 14.286 11.295
Overige programmalasten 39 64 64 64 64 64
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.047 2.353 2.533 2.533 2.533 2.533
Saldo voor vpb en reserveringen -314.337 -336.384 -344.792 -342.006 -348.851 -346.719
Saldo voor reserveringen -314.337 -336.384 -344.792 -342.006 -348.851 -346.719
Reserves6.6833.49261828280

Onttrekking reserves 7.683 3.381 618 28 28 0
Toevoeging reserves 1.000 0 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 112 0 0 0 0
Saldo -307.654 -332.892 -344.174 -341.978 -348.823 -346.719

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -317.032 -315.263 -315.429 -315.669 -315.669
Bijstellingen Omissie 2019   -242 -5.391 -4.790 -4.135 -4.135
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Vrijval Bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering Bezuinigingen/taakstellingen 112 0 0 0 0
Impact investing Intensiveringen 0 42 42 42 0
Verhogen baten Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 500 500 500 500 500
Uitbreiding College  - chauffeurs - persvoorlichters - gastheer/vrouw Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -457 0 0 0 0
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Basis op orde Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -523 0 0 0 0
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar -2.172 -4.255 -3.743 -4.687 -4.687
Digitaliseringsagenda
 
Ramingsbijstellingen vermijdbaar -10.587 -10.537 -9.600 -15.945 -14.645
HR Uitvoeringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar -1.000 0 0 0 0
Actualisatie werkpakket Mobiliteit Technische wijzigingen -200 0 0 0 0
Toekomst - robuust jaarrekeningproces Technische wijzigingen -250 0 0 0 0
Bestuurlijke teams toerisme stadscultuur Technische wijzigingen 21 21 21 21 21
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -7.290 -7.239 -7.209 -7.209
Mutaties Overhead als gevolg van groei/krimp van het concern Diversen -1.062 -2.001 -1.740 -1.741 -895
Begroting na wijzigingen   -332.892 -344.174 -341.978 -348.823 -346.719

Toelichting financiële bijstellingen

Vrijval bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering

De bestemmingsreserve Innovatie en Digitalisering bevat resterende middelen voor het programma Informatie Gestuurd Werken / Data gedreven Werken. Dit programma is inmiddels onderdeel van de digitaliseringsagenda, waarmee de resterende middelen kunnen vrijvallen.

 

Verhogen baten Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Met ingang van 2019 worden de UWV baten begroot vanwege het structurele karakter.

 

Uitbreiding College - chauffeurs - persvoorlichters - gastheer/vrouw

De groei van het College van 6 naar 10 wethouders zorgt ook voor groei van de vervoersbewegingen. Eind vorig jaar is dit geëvalueerd en heeft het college besloten tot een uitbreiding in de chauffeurspool (2 fte) en 1 extra auto. Daarnaast is in verband met de uitbreiding van het college vraag naar 2 extra persvoorlichters en 1 extra gastheer/vrouw. Deze uitbreiding is tijdelijk voor de duur van de collegeperiode 2019-2022. Voor 2019 zijn hiervoor nu extra middelen beschikbaar gesteld.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Basis op orde

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Als gevolg hiervan is inzichtelijk gemaakt welke AVG-werkzaamheden nodig zijn om de basis op orde te krijgen. Deze werkzaamheden komen boven op de reguliere werkzaamheden van de huidige privacy professionals. Om de ‘basis op orde’ werkzaamheden tijdig en juist uit te voeren is in 2019 en 2020 tijdelijke uitbreiding van capaciteit noodzakelijk. Voor 2019 zijn hiervoor nu extra middelen beschikbaar gesteld.

 

Concernhuisvesting

Er worden middelen beschikbaar gesteld om de begrote afloop van budget (faciliteiten, huurkosten, energie, onderhoud) teniet te doen, knelpunten in de begroting op te lossen én voor zover financieel realiseerbaar extra werkplekken beschikbaar te stellen, zie hiervoor ook de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende programma’s. Voor dit taakveld (Concernondersteuning) is de bijdrage  € 648 in 2019, oplopend tot € 1,4 mln vanaf 2022.

 

Digitaliseringsagenda

Voor het realiseren van de concernbrede digitale ambities is de digitaliseringsagenda opgesteld. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Zoals aangekondigd bij de begroting 2019 worden de kosten en de dekking van de digitaliseringsagenda in deze rapportage verwerkt. De kosten voor de uitvoering van de digitaliseringsagenda bedragen in 2019 € 15,4 mln. Hiervan valt € 13,2 mln binnen het programma Overhead en € 2,2 mln binnen het programma Werk en Inkomen. In de volgende jaren loopt dit bedrag op tot ruim € 25 mln. In aanloop naar de definitieve verdeling worden de middelen vanaf 2020 vooralsnog begroot op het programma Overhead. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Ook het programma Overhead draagt bij; dit betekent het een bijdrage van € 2,7 mln in 2019, oplopend tot € 9,7 mln vanaf 2022.

 

HR Uitvoeringsagenda

Om uitvoering te geven aan de organisatievisie worden in 2019 incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. Voor een nadere toelichting zie de paragraaf bedrijfsvoering.

 

Actualisatie werkpakket Mobiliteit

Dit betreft een budgetoverheveling van € 200 vanuit taakveld “Verkeer en vervoer – Ontwikkeling” ten behoeve van de aanleg van glasvezel naar Verkeersregelinstallaties.
 

Toekomst - robuust jaarrekeningproces

Bestuurlijk bestaat de wens tot het toekomst-robuust maken van het jaarrekeningproces, inclusief verbetering in kwaliteit en procesversnelling. Voor het jaarrekeningproces 2018 was hiervoor € 250 extra budget benodigd voor de periode jan-apr 2019. Dekking voor deze extra middelen is binnen het programma overhead, bij het taakveld Audit & Control gevonden.

 

Bestuurlijke teams toerisme stadscultuur

Ter ondersteuning en coördinatie van het cluster - overstijgende dossier “Toerisme en Stadscultuur” is binnen het programma Cultuur, Sport en Recreatie een secretaris/procesmanager aangetrokken. Ter dekking van de kosten wordt vanuit dit taakveld een bedrag overgeheveld van € 21

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern

Sinds vorig jaar geldt voor de overhead de zogenaamde meebeweegsystematiek, waarbij de overhead mee groeit of mee krimpt met de groei en krimp van het concern. Analoog aan de gevolgde werkwijze bij de begroting en omissie 2019 heeft voor de 1e herziening en de voorjaarsnota ook voor alle wijzigingen op arbeidskosten (personeel & inhuur) een herberekening van de overhead plaatsgevonden.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.