Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Op het gebied van ontwikkelingen en voortgang zijn voor Verzekeringen geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves4.8493.2453.2453.2453.2453.245

Bijdragen rijk en medeoverheden 11 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.097 3.245 3.245 3.245 3.245 3.245
Overige baten 1.741 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.6765.0355.0185.0185.0185.018

Apparaatlasten 683 667 690 690 690 690
Inhuur 7 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 1 14 14 14 14 14
Personeel 675 653 675 675 675 675
Interne resultaat -3.571 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580
Interne resultaat -3.571 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580 -3.580
Programmalasten 9.564 7.948 7.908 7.908 7.908 7.908
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.989 7.948 7.908 7.908 7.908 7.908
Overige programmalasten 3.576 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.826 -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773
Saldo voor reserveringen -1.826 -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773
Saldo -1.826 -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -1.981 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981
Bijstellingen Omissie 2019   110 110 110 110 110
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 81 122 122 122 122
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -23 -23 -23 -23
Begroting na wijzigingen   -1.790 -1.772 -1.773 -1.773 -1.773

Toelichting financiële bijstellingen

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering.

De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 81 voor 2019, oplopend tot € 122 vanaf 2020.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.