Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad

Zorgen voor de implementatie van de Omgevingswet

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Een integrale omgevingsvisie en strategie voor de groei van de stad

Een goede implementatie van de Omgevingswet

Het Omgevingsplan Rotterdam

Wat gaan we daar voor doen

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad

Implementatie van de Omgevingswet

Omgevingsplan

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - OntwikkelingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.2041.468768768768768

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.052 1.468 768 768 768 768
Overige opbrengsten derden 152 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.1262.1871.5901.3841.283661

Apparaatlasten 12.950 17.806 18.455 18.334 18.283 18.161
Inhuur 1.598 2.796 2.954 2.854 2.803 2.803
Overige apparaatslasten 176 321 317 317 317 317
Personeel 11.175 14.690 15.184 15.162 15.162 15.040
Interne resultaat -15.361 -19.890 -20.371 -20.371 -20.371 -20.371
Interne resultaat -15.361 -19.890 -20.371 -20.371 -20.371 -20.371
Programmalasten 3.537 4.270 3.505 3.421 3.371 2.871
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.603 4.270 3.505 3.421 3.371 2.871
Overige programmalasten -66 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 78 -719 -822 -616 -515 107
Saldo voor reserveringen 78 -719 -822 -616 -515 107
Reserves1.48800000

Onttrekking reserves 1.488 0 0 0 0 0
Saldo 1.566 -719 -822 -616 -515 107
Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -3.800 -3.538 -3.367 -3.315 -3.315
Bijstellingen Omissie 2019   3.444 1.503 1.362 1.311 1.311
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Budgetoverheveling van taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling naar taakveld Wonen en bouwen Technische wijzigingen 347 1.886 1.886 1.886 1.886
Resilience Technische wijzigingen -550 -550 -550 -500 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -160 -123 53 104 226
Begroting na wijzigingen   -719 -822 -616 -515 107

Toelichting financiële bijstellingen

Budgetoverheveling van taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling naar taakveld Wonen en bouwen

Als gevolg van hernieuwde inzichten wordt de toebedeling aan taakvelden herzien. Het budget van een aantal 'wonen en bouwen' gerelateerde projecten wordt hiermee meerjarig overgeheveld (respectievelijk € 347 in 2019 en € 1,8 mln meerjarig) vanuit het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling naar het  taakveld Wonen en bouwen.

 

Resilience

Het project Resilience is opgenomen binnen het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling. Dit leidt tot een bijstelling in de begroting door budgetoverheveling vanuit het taakveld Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.

 

Diverse bijstellingen

Het project Atelier Rotterdam / Bi annual summit  is opgenomen binnen het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling. Dit leidt tot een bijstelling in de begroting door budgetoverheveling vanuit het taakveld Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.

Daarnaast zijn de budgetten vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Archeologische waarden- en beleidskaart Rotterdam
 • Atlas Stedelijke Havens - De havens in kaart
 • Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018
 • Gebiedsaanpak energietransitie
 • Gebiedskoersen detailhandel 2017-2020
 • Gebiedsvisie Rotterdam Central District
 • Groenplan Binnenstad
 
 • Horecagebiedsplan 2017-2019
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 Rotterdam
 • Kader oplaadinfrastructuur auto's 
 • Meerjarenplan Bouw en Woningtoezicht 2018-2021
 • Milieuzone kaart
 • OV-visie Rotterdam 2018-2040
 • Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018: Actieplan Verkeersveilige scholen
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Fietsplan 2016 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Parkeerplan Rotterdam 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016 - 2030+
 • Rotterdamse Welstandsnota
 • Stedelijke Agenda Haven
 
 • Verbonden stad - visie openbare ruimte binnenstad Rotterdam - Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030
 • Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015

Omschrijving taakveld

Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rotterdam, zodat het voor alle Rotterdammers, bezoekers, ondernemingen en ondernemers fijn wonen, leven, verplaatsen, ontmoeten, werken en recreëren is vandaag, morgen en overmorgen. Goede en effectieve kaders voor de fysieke leefomgeving dragen bij aan een goede ontwikkeling van Rotterdam met het oog op de groei van de stad, rekening houdend met gewenste transities in de stad.

De stad zal de komende jaren verder groeien en te maken krijgen met grote transities. Richting het einde van de collegeperiode zal het aantal inwoners snel gaan toenemen, we zullen vele woningen en daarbij behorende infrastructuren moeten bouwen. Tegelijk zullen we ons hele energiesysteem op de schop moeten nemen, materiaalstromen in de stad circulair gaan maken, de stad verder uitrusten voor de veranderingen in de digitale wereld, de stad toerusten voor wateroverlast en hittestress en de mobiliteitsstromen naar OV en fiets moeten kanaliseren. Deze groei en verandering van de stad betekent een grote ruimtelijke opgave, waarbij de bouw van nieuwe woningen gepaard zal moeten gaan met de bouw van (maatschappelijke) voorzieningen, kwalitatief hoogwaardig groen, genoeg plek voor energieopwekking,- opslag en -transport, een goede bereikbaarheid en voldoende werkgelegenheid. We anticiperen daarbij op ontwikkelingen op het gebied van klimaat, bevolkingssamenstelling en economische vernieuwing. Dit vraagt een ruimtelijke visie en ruimtelijke kaders, waarmee de gemeente richting geeft aan de ontwikkeling van een duurzame stad waarin het prettig wonen, werken en verblijven is. Deze visie krijgt de vorm van een omgevingsvisie, conform de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Daarbij worden alle aspecten die de fysieke leefomgeving beïnvloeden in samenhang bezien.

Per 2021 vervangt de Omgevingswet de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en een groot aantal andere wetten, waaronder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In het kader van de Omgevingswet werkt de gemeente aan een geïntegreerd stelsel voor de ruimtelijke ordening. Hiertoe maakt de gemeente een Omgevingsvisie en stelt haar organisatie in op een integrale manier van werken.