Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus

Woningvoorraad met toekomstwaarde

Basis op orde

Belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op het wonen en bouwen, waarvan de aard en omvang van het effect nog lang niet allemaal duidelijk is

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De hoofddoelstellingen van het woonbeleid van de gemeente Rotterdam zijn meer aantrekkelijke woonmilieus, een woningvoorraad met voldoende kwaliteit en duurzame toekomstwaarde, en borging dat de basis van de woningmarkt op orde blijft.  

De belangrijkste actualiteiten op het gebied van groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus is de voortgang op de Woonvisie. Besloten is de Woonvisie 2030 op basis van het Coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ aan te passen op de onderdelen voorraadontwikkeling en duurzaamheid in de vorm van een Addendum en een Agenda 2022. Als vervolg op het Addendum Woonvisie 2030 wordt gewerkt aan een herijking van de ‘Gebiedsatlas Ontwikkeling Woningvoorraad’. De Gebiedsatlas is hét instrument om te zorgen dat ook op gebiedsniveau de balans in de woningvoorraad goed blijft of verbetert. De herijkte Gebiedsatlas wordt naar verwachting medio 2019 vastgesteld.
Daarnaast zijn bij de behandeling van de begroting 2019 diverse moties aangenomen, waaraan nu uitvoering wordt gegeven. Zo is onder meer het actieplan Middenhuur opgesteld met als doel én een betere beschikbaarheid én een betere toegankelijkheid (onder meer via voorrangsregels) van de woningvoorraad in het midden (huur) segment. 

Voor wat betreft de start van de bouw van 18.000 woningen in de periode 2018-2022 is door de gemeente en ontwikkelende partijen inclusief corporaties het Woningbouwakkoord ondertekend. Daarnaast zijn in regionaal verband afspraken gemaakt tussen de regiogemeenten, woningcorporaties, Maaskoepel en de provincie Zuid-Holland. De afspraken richten zich op de voorraadontwikkeling en een evenwichtige verdeling van de sociale voorraad over de regio.  

Op het gebied van woningvoorraad met toekomstwaarde is het funderingsloket en het Fonds Duurzaam Funderingsherstel actueel. In geval van financieringsproblemen bij urgent funderingsherstel worden het loket en het fonds toegankelijker voor Rotterdammers. Het funderingsloket start in 2019 een vijftal projecten in het kader van wijkgericht funderingsonderzoek in samenwerking met Woonstad, Woonbron en Havensteder. De projecten omvatten ruim 2.750 woningen van particulieren en 2.600 corporatiewoningen. 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus

Woningvoorraad met toekomstwaarde

Basis op orde

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus

Woningvoorraad met toekomstwaarde

Basis op orde

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 12: Binnen 4 jaar start bouw van 18.000 woningen Streefwaarde   4.500 9.000 13.500 18.000  
Realisatie            
Evenwichtige verspreiding nieuwbouw woningvoorraad over de stad en voor alle Rotterdammers* Streefwaarde            
Realisatie            
Transformatie kantoren naar woningen Streefwaarde   4.500 4.500 4.500 4.500  
Realisatie            
Bijdrage van gebouwde omgeving aan energiedoelstellingen** Streefwaarde   2.500 2.500 2.500 2.500  
Realisatie            
Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd, waarvan 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid*** Streefwaarde            
Realisate            
Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij en gebruiken duurzame energie**** Streefwaarde   3.750 3.750 3.750 3.750  
Realisatie            
* Streefwaarde binnen 4 jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen, gemiddeld 4.500 start bouw woningen per jaar realiseren
** Gemiddeld 2.500 bestaande woningen per jaar aardgasvrij en geisoleerd
*** Nadere uitwerking volgt samen met woningbouwopgave
**** Gemiddeld 3.750 woningen per jaar verduurzaamd in prioritaire gebieden
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
2.000 studentenkamers (al dan niet tijdelijk of mobiel) Streefwaarde   500 500 500 500  
Realisatie            
NPRZ: Steigers op Zuid; Basiskwaliteit woningen (aantal woningen) Streefwaarde   750 750 750 750  
Realisatie            
Vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van omgevingsrecht: aanvragen en meldingen Streefwaarde   2.400 2.400 2.400 2.400  
Realisatie            
Wijkgerichte aanpak funderingsproblematiek (aantal woningen) Streefwaarde   1.500 1.500 1.500 1.500  
Realisatie            

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Wonen en bouwenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves44.61636.66931.49029.48429.48428.607

Bijdragen rijk en medeoverheden 5.709 5.275 3.220 2.255 2.255 2.255
Financieringsbaten 89 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 33.381 31.393 28.270 27.228 27.228 26.352
Overige baten 5.438 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves88.851107.33594.75381.32074.23861.279

Apparaatlasten 84.444 87.729 89.550 88.827 88.377 88.499
Inhuur 15.638 12.454 12.115 11.523 11.073 11.073
Overige apparaatslasten 1.832 2.138 2.098 2.098 2.098 2.098
Personeel 66.974 73.137 75.337 75.206 75.206 75.328
Interne resultaat -41.861 -36.143 -37.349 -37.230 -36.900 -37.088
Interne resultaat -41.861 -36.143 -37.349 -37.230 -36.900 -37.088
Programmalasten 46.268 55.748 42.551 29.723 22.761 9.868
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 38.486 46.116 38.235 18.110 11.117 281
Kapitaallasten 2.657 1.682 1.900 7.152 8.497 8.604
Overige programmalasten -237 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.363 7.950 2.417 4.461 3.147 983
Saldo voor vpb en reserveringen -44.235 -70.666 -63.263 -51.837 -44.755 -32.672
Saldo voor reserveringen -44.235 -70.666 -63.263 -51.837 -44.755 -32.672
Reserves37.20928.42347.00235.79327.08213.235

Onttrekking reserves 37.409 48.649 50.502 39.293 30.582 13.235
Toevoeging reserves 6.063 20.225 3.500 3.500 3.500 0
Vrijval Reserves 5.863 0 0 0 0 0
Saldo -7.026 -42.243 -16.261 -16.044 -17.672 -19.436

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -23.645 -17.926 -18.565 -19.289 -19.289
Bijstellingen Omissie 2019   -7.739 258 1.888 517 517
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Rotterdamwet Intensiveringen -507 0 0 0 0
Verwerving Kiosk Coolsingel Intensiveringen -1.600 0 0 0 0
Voeding bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Intensiveringen -10.000 0 0 0 0
Impact investing Intensiveringen 0 125 125 125 0
Beheerkosten Merwevierhavens Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -380 -380 -380 -380
Formatie uitbreiding Erfpacht Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -46 -46 -4 -4 0
Pupillenbuurt Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 425 974 1.567 1.867 1.867
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 463 907 798 999 999
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves -457 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Reserves 0 0 0 0 -7
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) Reserves 0 0 0 0 0
Diverse afwijkingen bestemmingsreserves Reserves 0 0 0 0 0
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 Technische wijzigingen 100 0 0 0 0
Omboeken rentelasten Feyenoord Stadion Technische wijzigingen 0 1.200 1.200 1.200 1.200
Budgetoverheveling Dierenasiel Technische wijzigingen 500 0 0 0 0
Budgetoverheveling Milieu gerelateerde projecten Technische wijzigingen 0 -116 -1.858 -1.858 -1.658
Budgetoverheveling Actieplan huurwoningen middensegment Technische wijzigingen 1.000 1.500 2.000 2.000 0
Budgetoverheveling Koppelen Locale groene plekken, Vergroening, Rivieroevers Technische wijzigingen 341 1.061 1.376 1.661 0
Budgetoverheveling van taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling naar taakveld Wonen en bouwen Technische wijzigingen -403 -1.886 -1.886 -1.886 -1.886
Budgetoverheveling van taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap naar taakveld Wonen en bouwen Technische wijzigingen -348 -348 -348 -348 -348
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen -800 -2.044 -2.250 -2.505 -2.505
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 475 460 335 271 149
Begroting na wijzigingen   -42.243 -16.261 -16.261 -17.630

-21.341

 

Toelichting financiële bijstellingen

Rotterdamwet

Eind 2017 heeft de raad besloten over de wijze waarop het nieuwe screeningsbeleid op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (hierna de Rotterdamwet) in Rotterdam uitgevoerd zal worden. Er zijn middelen gereserveerd voor de jaarschijven 2018 en 2019 (€ 507 per jaar). Er is later gestart met de screening dan verwacht, waardoor bij de jaarrekening 2018 de middelen zijn vrijgevallen. In de voorjaarsretraite is € 507 aan middelen beschikbaar gesteld ter financiering van kosten die in 2020 worden verwacht.

 

Verwerving Kiosk Coolsingel

De ontwikkeling van de Coolsingel naar een prachtige boulevard is in volle gang.  De kiosk tegenover het postkantoor is niet passend vanwege de verschijning en de doorloop die wordt belemmerd. Gezien de kiosk momenteel vrij is van huurders is de mogelijkheid aanwezig om dit gebouw te verwerven, te slopen en de buitenruimte in te richten passend bij de nieuwe uitstraling van de Coolsingel.

 

Voeding bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De huidige dekking voor de jaarlijkse dotatie (maximaal € 10 mln) aan het Gebiedsontwikkelingsfonds wordt gevormd door een bijdrage uit de resultaten van de grondexploitaties en is daarmee per definitie onzeker. Door deze manier van dekking kunnen uitgaven niet vooruit gepland worden, het is immers niet zeker of in een opvolgend jaar voeding beschikbaar komt. Aangezien de behoefte aan buitenruimte investeringen momenteel enorm is, wordt in 2019 € 10 mln uit de algemene middelen gedekt. Hierdoor is er eerder zekerheid met betrekking tot deze middelen en kunnen er projecten gestart worden. Richting retraite 2020 wordt er gewerkt aan een voorstel hoe structureel om te gaan met de dekking van buitenruimte investeringen.

 

Beheerkosten Merwevierhavens

In het Merwevierhavengebied zijn gronden overgedragen van het Havenbedrijf naar de Gemeente ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Merwevierhavens. Het betreft een areaaluitbreiding, hierdoor stijgen de gemeentelijke beheerkosten.

 

Uitbreiding formatie Erfpacht

De formatie van erfpacht wordt uitgebreid in verband met de toename van de werkzaamheden op het gebied van beleid, de hoeveelheid contracten die gaan expireren en het aantal vragen van burgers en marktpartijen. Dit leidt tot hogere lasten (€ 1 mln). De kosten die deze formatie uitbreiding met zich meebrengt worden gedekt door verwachte hogere erfpachtopbrengsten (€ 1 mln). Per saldo vallen de extra lasten en extra baten tegen elkaar weg. Echter, omdat een deel van de lasten in dit taakveld neerslaat en een ander deel in het taakveld overhead, is er op dit taakveld per saldo een baat zichtbaar.

 

Pupillenbuurt

De tweede fase van de Pupillenbuurt wordt samen met de buurt uitgevoerd. Het budget wordt daarom overgeheveld van het programma Stedelijke inrichting en Ontwikkeling naar het programma Bestuur en Dienstverlening. Ter dekking van de uitgaven is een bijdrage vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) beschikbaar.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma's en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 0,4 mln in 2019, oplopend tot € 1,9 mln in 2022.

 

Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 0,5 mln in 2019, oplopend tot € 1 mln in 2022.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO)

Vanuit taakveld Grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) is een bedrag van € 457 overgeheveld en toegevoegd aan bestemmingsreserve GO ten behoeve van het project buitenruimte Bloemfontein.

Verder zijn de kosten en bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. De grootste wijzigingen betreffen:

 • projecten bodemsanering KPSV-locaties: + € 750
 • buitenruimte Hofplein: - € 1,4 mln
 • buitenruimte Bloemfontein: + € 457
 • buitenruimte Grondherenstraat: + € 464
 • particulier voorraad: + € 1,2 mln

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

De fasering in de uitgaven voor projecten met dekking vanuit de bestemmingsreserve IFR is voor veel projecten gewijzigd. De belangrijkst wijzigingen zijn:

 • de kosten voor Hart van Zuid schuiven in tijd naar achteren: - € 3 mln
 • de kosten voor Leuvehaven/Schiedamsedijk schuiven in tijd naar achteren: - € 3,4 mln
 • capaciteit Feyenoord City was nog niet opgenomen in de begroting: + € 1,7 mln
 • capaciteit Nationaal Programma Rotterdam Zuid was nog niet opgenomen in de begroting: + € 1,5 mln
 • programma bestaande voorraad: + € 1,7 mln

 

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

De kosten en bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve NPRZ zijn in lijn gebracht met de
huidige projectbegrotingen. In totaal nemen de uitgaven ten laste van bestemmingsreserve NPRZ met € 2,4 mln af. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • budget voor subsidieregeling Samenvoegen en vergroten woningen Rotterdam Zuid: + € 2 mln
 • bijdrage ten behoeve van programma Particuliere Woningvoorraad 2015-2018 'Steigers op Zuid': + € 1 mln
 • vertraging uitgaven Mijnkintbuurt blok 1 en 2: - € 946
 • vertraging uitgaven programma Particuliere Woningvoorraad 2019-2022 'Steigers op Zuid': - € 517
 • verschuiven deel uitgaven Polderlaan van 2019 naar 2020: - € 253
 • voorbereidingen aanpassingen buitenruimte op Zuid: + € 280
 • extra uitgaven buitenruimte Bloemfontein: + € 251
 • Intensief beheer Carnisse (blindspot): + € 250

Tevens wordt vanuit de structurele middelen 2019-2022 4 x € 3,5 mln toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPRZ. Hiermee wordt de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal Rotterdam Zuid pijler Wonen gewaarborgd.

 

Diverse afwijkingen bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves Kansrijke Wijken en Steigers op Zuid zijn geactualiseerd. Dit leidt tot kleine bijstellingen van de ramingen.

 

Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het Programma Bestuur en Dienstverlening toegevoegd. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 100.

 

Omboeken rentelasten Feyenoord Stadion

Vanaf 2020 zijn rentelasten opgenomen voor aandelen in het nieuwe Feyenoordstadion. Ten onrechte stond dit bij programma Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling. Dit wordt nu geplaatst bij taakveld Treasury.

 

Budgetoverheveling Dierenasiel

In 2017 is budget gereserveerd voor een Dierenasiel. € 500 wordt overgeheveld naar taakveld Openbaar Groen, omdat daar initiatieven verder ontplooid zullen worden.

 

Budgetoverheveling Milieu gerelateerde projecten

Als gevolg van hernieuwde inzichten wordt de toebedeling aan taakvelden herzien. Het budget van een aantal milieu gerelateerde projecten wordt hiermee meerjarig overgeheveld vanuit Wonen en bouwen naar het taakveld Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving (respectievelijk €116 in 2020 - €1,8 mln meerjarig).

 

Budgetoverheveling Actieplan huurwoningen middensegment

Het project Actieplan huurwoningen middensegment is opgenomen binnen het taakveld Grondexploitatie Niet-bedrijventerrein. De begroting is hierop bijgesteld door een budgetoverheveling vanuit het taakveld Wonen en bouwen naar het taakveld Grondexploitatie Niet-bedrijventerrein.

 

Budgetoverheveling Koppelen Locale groene plekken, Vergroening, Rivieroevers

Het lastenbudget voor de projecten Koppelen locale groene plekken, Vergroening en Rivieroevers is overgeheveld van het taakveld Wonen en bouwen naar het juiste taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap (respectievelijk € 341 in 2019 oplopend naar € 1,6mln in 2022).

 

Budgetoverheveling van taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling naar taakveld Wonen en bouwen

Als gevolg van hernieuwde inzichten wordt de toebedeling aan taakvelden herzien. Het budget van een aantal 'wonen en bouwen' gerelateerde projecten wordt hiermee meerjarig overgeheveld vanuit Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling naar het taakveld Wonen en bouwen (respectievelijk € 403 in 2019 - € 1,8 mln meerjarig).

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Verder hebben er diverse technische wijzigingen plaatsgevonden binnen dit taakveld.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Atlas Stedelijke Havens - De havens in kaart

 • De Nieuwe Transformatie Aanpak kantoren Rotterdam 2016-2020

 • De Nieuwe Transformatie Aanpak winkels Rotterdam 2016-2020

 • Gebiedsaanpak energietransitie

 • Gebiedskoersen detailhandel 2017-2020

 • Gebiedsvisie Rotterdam Central District

 • Groenplan Binnenstad

 • Grondprijsbeleid 2013

 • Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013

 • Horecanota Rotterdam 2017-2021 

 • Hotelkader 

 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 Rotterdam

 • Kadernota grondbeleid 2003

 • Meerjarenperspectief en uitvoeringsprogramma Warenmarkten

 • Meerjarenplan Bouw en Woningtoezicht 2018-2021

 • Nota prositutie en seksbranche 2015

 • Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad

 • Programma Funderingsaanpak

 • Programma Kansrijke Wijken

 • Programma Oost 2017-2019

 • Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 - Pak je ruimte

 • Rotterdams beleid t.a.v. zendmasten mobiele telecommunicatie

 • Stedelijke Agenda Haven

 • Strategiedocument Food & The City - Stimuleren van stadslandbouw in en om Rotterdam

 • Update Economische Visie Rotterdam 2020. Koers houden, doorpakken en uitvoeren. 

 • Vastgoed, katalysator voor ontwikkeling (meerjarenperspectief Rotterdams vastgoed)

 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015

 • Visie Werklocaties Rotterdam 2030

 • Visie Werklocaties Rotterdam 2030: Detailhandelsnota/WNKLN N RTTRDM 2017

 • Visie Werklocaties Rotterdam 2030: REO Navigator Werklocaties Rotterdam 2015-2025

Omschrijving taakveld

Rotterdam groeit. Goed wonen zorgt voor een stabiele (thuis)basis in een dynamische stad en vergroot daarmee de kans dat Rotterdammers actief en gezond opgroeien, leren, participeren in de samenleving en economie en zichzelf ontwikkelen onder veranderende omstandigheden. De gemeente faciliteert uiteenlopende woonwensen binnen de stadsgrenzen waardoor iedereen die iets voor Rotterdam kan betekenen (en andersom) een plek kan vinden en het voor bedrijven ook aantrekkelijk is zich hier te vestigen vanwege de aanwezige talenten en capaciteiten. De groei van de stad, samen met bijvoorbeeld de nieuwe economie, energietransitie en klimaatverandering brengen ook allerlei risico’s met zich mee. Rotterdam ziet juist kansen in deze dynamiek en werkt aan een positieve vertaling daarvan. Tegelijkertijd werkt de gemeente daarmee aan de weerbaarheid en de veerkracht (resilience) van de stad.

Huidige en nieuwe Rotterdammers kunnen in de komende vier jaar in onze stad nog beter een huis passend bij hun wensen en mogelijkheden vinden, in een prettige, veilige en groene woonomgeving.  De gemeente pakt door op de ambities van de Woonvisie 2030, maar beseft dat de stad harder moet groeien qua woningaantallen en versneld moet verduurzamen en inspelen op andere transities (klimaat, mobiliteit, circulair bouwen, digitalisering) om ook in de toekomst een aantrekkelijke én resilient (veerkrachtig en toekomstbestendige) woonstad te kunnen blijven.

Tegelijkertijd ligt er een opgave om te zorgen dat de basis op orde blijft in de bestaande woningvoorraad. Groepen woningzoekenden die nu tussen wal en schip dreigen te vallen en/of een maatschappelijke meerwaarde hebben, worden door de gemeente extra ondersteund in hun zoektocht naar een woning. Met als inzet het wonen voor Rotterdammers zo veel mogelijk betaalbaar, toegankelijk en overlastvrij te maken en houden.

Belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op het wonen en bouwen, waarvan de aard en omvang van het effect nog lang niet allemaal duidelijk zijn:

 • demografische ontwikkelingen zoals de ontwikkelingen in de huishoudensamenstelling, levensverwachting en migratie.
 • nationale energietransitie en de vertaling daarvan naar Rotterdam. Een woning verhoogt haar toekomstwaarde (en daarmee ook WOZ-waarde) door volledig te zijn aangepast op schone energie
 • voortdurende klimaatveranderingen zodat woningen anders ingesteld moeten zijn op wateroverlast, waterschaarste en hittestress
 • stedelijke mobiliteitstransitie, waarbij ingezet wordt op schone deelconcepten voor modaliteiten en meer ruimte voor fietsen, OV en lopen in de directe woonomgeving wordt geboden
 • nationale en internationale ontwikkelingen ten aanzien van financiering van wonen zoals ontwikkelingen rondom het hypothecaire stelsel, de ontwikkeling van de rentestanden en de huurtoeslag en het landelijk fonds Duurzaam Funderingsherstel
 • landelijke ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving zoals de evaluatie van de Woningwet, de komst van de Omgevingswet en eventuele veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning
 • landelijke subsidieregelingen en deals met het rijk ten aanzien van respectievelijk verduurzaming en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
 • ontwikkelingen in de corporatiesector zoals fusies en saneringstrajecten
 • ontwikkelingen en afspraken rond wonen op bovenlokaal niveau zoals de regionale woningmarktafspraken in de regio Rotterdam en op Zuidvleugelniveau de afspraken in het kader van de Verstedelijkingsalliantie
 • ontwikkelingen in de markt (bijvoorbeeld prijspeil bouwmaterialen)

Strategische opgaven gebiedsontwikkelingen

Een aantal programma’s en gebiedsontwikkelingen in Rotterdam heeft belangrijke betekenis voor de sociaal-economische ontwikkeling van de stad. In deze ontwikkelingen wordt (in samenhang met andere beleidsambities) een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van de korte, middellange en lange termijn geleverd. Het betreft

Merwe4Havens

Het Merwe-Vierhavengebied (M4H), de plek voor de innovatieve maakindustrie, wordt verder ontwikkeld. Binnen M4H ontwikkelt het deelgebied Merwehavens zich tot een gebied met de nadruk op woningbouw, passend binnen de maakindustrie.

Stadionpark (incl. Feyenoord City)

Deze collegeperiode wordt een besluit genomen over de Gebiedsontwikkeling Feyenoord City, binnen de door de raad gestelde voorwaarden (stadion, wonen, bedrijvigheid, mobiliteit en werkgelegenheid voor Rotterdammers) en start de ontwikkeling van de Sportcampus en Park de Twee Heuvels

Het planproces van de Gebiedsontwikkeling Feyenoord City boekt voortgang binnen de door de raad gestelde voorwaarden (stadion, wonen, bedrijvigheid, mobiliteit en werkgelegenheid voor Rotterdammers). Het ontwerp van het Nieuwe Stadion is volop gaande. Ondertussen zijn in het gebied Stadionpark diverse uitvoeringsprojecten: herschikking van sportvelden, realisatie van nieuwe accommodaties en de uitvoering van herinrichtring van het Westelijk deel van Park 2 Heuvels. De ontwikkeling van wonen in de Sportcampus start na het opstellen van het stedenbouwkundig plan, naar verwachting in de tweede helft van 2019.

Hart van Zuid

Het project Hart van Zuid (inclusief het Motorstraatgebied) vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke Stadsvisie 2030 (door de gemeenteraad vastgesteld in november 2007). Hierin is het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg opgenomen als VIP-gebied. Dit gebied kan een sleutelrol vervullen in de zogenaamde ‘dubbelslag op Zuid’: het wegwerken van achterstanden en het benutten van kansen. Hart van Zuid focust vooral op de kansen.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ): pijler Wonen

Binnen de pijler Wonen zetten we door op de transformatie van de focuswijken. Ingrepen in de goedkope woningvoorraad van Rotterdam-Zuid moeten ervoor zorgen dat gemengde woonmilieus op Zuid gerealiseerd worden, zodat er voldoende duurzame woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid en nieuwe bewoners met midden- en hoge inkomens. Gemeentelijke middelen zijn vooral nodig voor de beoogde kwaliteitsslag in de goedkope particuliere woningvoorraad.

Duurzame gebiedsaanpak

Verspreid over de stad bestaat een aantal aandachtsgebieden voor de energietransitie van de gebouwde omgeving. Het betreft de gebieden Reyerdijk/Groot IJsselmonde, Pendrecht-Zuidoost, Rozenburg, Lage Land Oost (Prinsenland) en Bospolder-Tussendijken. Hier komt een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak. Ook wordt waar mogelijk een relatie gelegd met andere transities, denk aan langer thuis wonen.

Korte termijn ontwikkelingen woningbouw

Een voorbeeld van een actuele ontwikkeling die direct bijdraagt aan de groei van de woningvoorraad en een aantrekkelijke woonmilieu is het Schiekadeblok (uiterlijk begin 2019 wordt een ontwikkelstrategie voor het Schiekadeblok aan de raad voorgelegd). Maar ook Park16Hoven, Nesselande, Lloydkwartier, Parkstad en de Binnenstad als city-lounge zijn goede voorbeelden. Hier blijft de gemeente de marktpartijen en particuliere initiatiefnemers faciliteren en  uitdagen naar de opgave te kijken vanuit een uitgekiende, lange termijnvisie.

De bouwopgave wordt steeds zichtbaarder in de stad, op tal van plekken, waaronder op Katendrecht, de Binnenstad, Parkstad, het Motorstraatgebied en nabij de Coolhaven, zijn volop bouwactiviteiten aan de gang.

Ook wordt volop ingezet op het in ontwikkeling nemen van nieuwe bouwlocaties, het vermarkten van gemeentelijke bouwlocaties en het ruimte geven aan marktinitiatieven.