Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Betalingsgraad Streefwaarde 86% 87% 88% 89% 90%  
Realisatie            
Beschikbaarheid parkeerautomaten* Streefwaarde 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%  
Realisatie            
* Dit is gebaseerd op de SLA met onze leveranciers

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves86.56798.549104.846104.846104.846104.846

Bijdragen rijk en medeoverheden 29 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 86.538 98.549 104.846 104.846 104.846 104.846
Lasten exclusief reserves34.46924.22622.02021.98021.93421.936

Apparaatlasten 6.484 7.231 6.973 6.932 6.889 6.890
Inhuur 643 308 96 96 96 96
Overige apparaatslasten 158 238 -14 -19 -43 -42
Personeel 5.684 6.685 6.890 6.854 6.836 6.836
Interne resultaat 20.842 11.375 11.568 11.568 11.568 11.568
Interne resultaat 20.842 11.375 11.568 11.568 11.568 11.568
Programmalasten 7.143 5.620 3.480 3.481 3.477 3.477
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.622 1.594 1.882 1.842 1.887 1.889
Kapitaallasten 2.927 2.566 138 178 131 128
Overige programmalasten 1.595 1.460 1.460 1.460 1.460 1.460
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 52.098 74.323 82.825 82.865 82.911 82.910
Saldo voor reserveringen 52.098 74.323 82.825 82.865 82.911 82.910
Saldo 52.098 74.323 82.825 82.865 82.911 82.910

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   68.880 71.274 71.257 71.257 71.257
Bijstellingen Omissie 2019   -559 -493 -477 -474 -474
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/taakstellingen 0 133 140 150 150
Bijdrage dekking inzet handhavers Intensiveringen 17 17 17 17 17
Impact investing Intensiveringen 0 1 1 1 0
Hogere parkeerbaten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 20 39 34 43 43
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 86 155 194 219 219
Parkeerinzet voor bewoners Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Uitbreiding parkeergebied met centrumtarief Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 6.000 6.000 6.000 6.000
Verhoging baten als gevolg van activiteiten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 20 20 20 20
Actualisatie werkpakket Mobiliteit Technische wijzigingen 376 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 1.444 1.444 1.444 1.444
Toezicht Doorontwikkeling 2.1 Technische wijzigingen -249 -257 -257 -257 -257
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 252 -8 -8 -9 -9
Begroting na wijzigingen   74.323 82.825 82.865 82.911 82.910

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 en volgende, ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 133 in 2020 tot € 150 in 2023. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Bijdrage dekking inzet handhavers

Vanuit dit taakveld is een voorlopige bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers geleverd. Nadere uitwerking en allocatie van deze bijdrage vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Hogere parkeerbaten

De baten kortparkeren op straat (bezoekers) en parkeervergunningen (bewoners en bedrijven) vallen € 5,5 mln hoger uit. Dit heeft een aantal redenen:

  • De realisatie 2018 van kortparkeren op straat was significant hoger dan bij het opstellen van de begroting is aangenomen. De resultaten van de eerste maanden in 2019 laten zien dat deze trend zich vooralsnog voortzet en daarom nemen we deze verhoging meerjarig op.
  • Het betaald parkeergebied is verder uitgebreid (Bloemhof en Brielselaan/Maashaven zuidzijde) met als gevolg hogere baten vanuit kortparkeren op straat, bezoekersregeling en parkeervergunningen.
  • Verdere verdichting van de stad met een toename van het aantal woningen, bedrijven en instellingen en bijbehorende toename baten vanuit kortparkeren op straat, bezoekersregeling en parkeervergunningen.


Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent dit een bijstelling van € 20 in 2019 tot € 43 in 2023.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 86 in 2019 tot € 219 in 2023.

 

Parkeer inzet voor bewoners

Het college heeft vanaf 2020 structureel € 1 mln vrijgemaakt voor maatregelen op parkeren. Enerzijds ten behoeve van het ‘bevriezen’ (niet indexeren) van de tarieven van parkeervergunningen, anderzijds voor het vergroenen van parkeergelegenheden. De maatregelen worden bij de begroting nader uitgewerkt.

 

Uitbreiding parkeergebied met centrumtarief

Het college heeft besloten om een nieuw parkeertarief voor kortparkeren op straat te introduceren in een ring rondom het Centrum. Het huidige tariefsverschil tussen het Centrum (4,08 euro per uur) en het overige betaald parkeergebied (1,72 euro per uur) is zodanig groot dat er verschuiving van parkeerdruk ontstaat naar de wijken grenzend aan het Centrum. Met de invoering van een ‘tussentarief’ van indicatief 2,50 euro per uur wordt verschuiving van parkeerdruk tegengegaan. Deze maatregel genereert € 6 mln extra baten.

 

Verhoging baten als gevolg van inzet activiteiten

Het genereren van baten door de inzet op diverse activiteiten waaronder maatwerkcontracten.

 

Actualisatie werkpakket Mobiliteit

De intern doorbelaste kosten voor beleidswerkzaamheden op het gebied van parkeren zijn overgeheveld van taakveld Parkeerbelasting naar taakveld Parkeren. Dit betreft een budgetneutrale verschuiving binnen het programma Verkeer en Vervoer.

 

Indexering

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota

 

Toezicht doorontwikkeling 2.1

De kosten van de meldkamer worden middels een zuiverdere methodiek toegerekend aan de taakvelden waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Dit leidt tot een budgetneutrale verschuiving tussen taakvelden.

 

Diverse bijstellingen

Op diverse budgetten zijn er kleinere bijstellingen gedaan.

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:

  • heffing en invordering
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten
  • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.