Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

City-Lounge

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

City-Lounge

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Gemiddelde bezetting van de (top4) parkeergarages Streefwaarde 30% 32% 34% 36% 38%  
Realisatie            
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde 210 370 530 690 850  
Realisatie            
Aantal fietstrommels Streefwaarde 845 885 925 965 1.005  
Realisatie            
Het belevingsonderzoek parkeervoorzieningen zal eerst in het najaar 2018 onderzocht worden.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten ParkerenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves15.14614.02714.24114.24114.24114.241

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14.096 14.027 14.241 14.241 14.241 14.241
Overige baten 1.050 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves31.42735.05037.60037.57237.55337.555

Apparaatlasten 4.022 4.406 4.404 4.382 4.359 4.359
Inhuur 165 75 77 77 77 77
Overige apparaatslasten 284 144 8 5 -8 -7
Personeel 3.573 4.187 4.318 4.299 4.289 4.289
Interne resultaat 17.806 20.368 17.696 17.197 16.781 16.781
Interne resultaat 17.806 20.368 17.696 17.197 16.781 16.781
Programmalasten 9.600 10.276 15.501 15.994 16.413 16.415
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.364 9.286 14.519 15.028 15.451 15.466
Kapitaallasten 264 120 99 83 80 67
Overige programmalasten 971 869 882 882 882 882
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -16.282 -21.022 -23.359 -23.331 -23.312 -23.315
Saldo voor reserveringen -16.282 -21.022 -23.359 -23.331 -23.312 -23.315
Reserves75300000

Onttrekking reserves 75 30 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -16.207 -20.992 -23.359 -23.331 -23.312 -23.315

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -21.256 -23.715 -23.699 -23.704 -23.704
Bijstellingen Omissie 2019   92 115 99 96 96
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/taakstellingen 0 72 75 81 81
Verhoging baten als gevolg van activiteiten Bezuinigingen/taakstellingen 0 11 11 11 11
Bijdrage dekking inzet handhavers Intensiveringen 9 9 9 9 9
Impact Investing Intensiveringen 0 1 1 1 0
Hogere parkeerbaten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 500 500 500 500 500
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 11 21 18 23 23
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 46 83 104 117 117
Actualisatie werkpakket mobiliteit Technische wijzigingen -376 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 134 141 148 148
Toezicht doorontwikkeling 2.1 Technische wijzigingen -351 -363 -363 -363 -363
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 333 -227 -227 -231 -233
Begroting na wijzigingen   -20.992 -23.359 -23.331 -23.312 -23.315

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 36. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.


Verhoging baten als gevolg van inzet activiteiten

Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.

 

Hogere parkeerbaten

De baten in parkeergarages vallen € 500 hoger uit door de toegenomen bezetting in met name de stadsgarages in het Centrum, waaronder Schouwburgplein I en II.  Het wordt drukker in de stad en het effect van het ingezette parkeerbeleid (verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages) wordt zichtbaar.

 

Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 11, oplopend tot € 23 in 2022.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 46 in 2019, oplopend tot € 117 in 2022.

 

Actualisatie werkpakket Mobiliteit

De intern doorbelaste kosten voor beleidswerkzaamheden op het gebied van parkeren zijn overgeheld van taakveld Parkeerbelasting naar taakveld Parkeren. Dit betreft een budgetneutrale verschuiving binnen het programma Verkeer en Vervoer.

 

Toezicht doorontwikkeling 2.1

De kosten van de meldkamer worden middels een zuiverdere methodiek toegerekend aan de taakvelden waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Dit leidt tot een budgetneutrale verschuiving tussen taakvelden.

 

Diverse bijstellingen

Op diverse budgetten zijn er kleinere bijstellingen gedaan.

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk, en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

  • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen
  • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen
  • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting)
  • parkeermeters
  • fietsenstalling

 

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld Parkeerbelasting
  • parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld Openbare orde en veiligheid
  • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld Verkeer en vervoer