Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 9: Van 2018 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen Streefwaarde   353 341 329    
Realisatie 365          
Daling aantal jongeren met jeugdbeschermings-maatregel OTS (% van alle jongeren tot 18 jaar) Streefwaarde 1.333 1.305 1.285 1.262 1.248  
Realisatie            
Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg (in maanden) Streefwaarde < 8 7 7 6 6  
Realisatie            
Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners Streefwaarde 19 18 17 16 15  
Realisatie            
* in 2016

Toelichting effect indicatoren

Van 2019 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen

Te veel kinderen worden geholpen in een instelling. Door beter en eerder aan te sluiten op de leefsituatie van de jeugdige kunnen meer kinderen in de thuissituatie geholpen worden. Of, wanneer dit niet mogelijk is, in een situatie die de thuissituatie zoveel mogelijk benaderd, zoals een kamertraining of pleegzorg. Dit is beter voor het kind omdat hij daardoor zo gewoon mogelijk opgroeit, in een leefomgeving met ouders/verzorgers, vrienden, onderwijs en verenigingsleven. Ook wordt daardoor voorkomen dat een kind (soms verschillende keren) van de ene naar de andere instelling wordt verhuisd. Dit vraagt om een transformatie van het aanbod van jeugdhulp en is de kern van het plan dat eind september zal worden ingediend bij het ministerie van VWS. Om deze belangrijke omslag bij de jeugdhulp goed te kunnen volgen is de volgende target vastgesteld:
De jeugdhulp moet zoveel mogelijk gaan aansluiten op de leefsituatie van de jeugdigen. Daarom wordt gewerkt aan een verschuiving van jeugdhulp in instellingen naar jeugdhulp in de thuissituatie. Van 2019 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen (ten opzichte van 2018*) in instellingen, door meer kinderen op te vangen in een thuissituatie.

*Voor 2018 is het aantal clienten in instellingen 225.

 

Daling aantal jongeren met jeugdbescherming

Het aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ‘ondertoezichtstelling’ (OTS), afgegeven door een kinderrechter. Het betreft een maatregel die de rechter dwingend oplegt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’. Streven is een daling van het aantal jongeren waarvoor een OTS nodig is, waarbij dit streven uiteraard niet ten koste mag gaan van de gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen.

 

Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg

Het uitgangspunt “open, tenzij” moet continu toetsbaar zijn. De ambitie van zowel Haaglanden als Rijnmond is dat jeugdigen zo min mogelijk en zo kort mogelijk in een gesloten setting verblijven. Hiervoor zijn nieuwe behandel- en begeleidingsstrategieën nodig.
Voor 2018 en verder wordt toegewerkt naar kleinschalige voorzieningen met een differentiatie in de mate van (mogelijkheden tot) geslotenheid en het inzetten van intensieve ambulante trajecten (al startend voorafgaand aan - of in aansluiting op geslotenheid).

 

Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners

Streven is een daling van het aantal delicten dat gepleegd wordt door Rotterdamse jeugdigen. Dit draagt bij aan de doelstelling van het beleidskader Rotterdam Groeit om het aantal jeugdigen dat zich schuldig maakt aan criminaliteit te verminderen.
Streefwaarden volgen nog, hierover vindt nog overleg plaats met oa. Directie Veilig.

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Terugbrengen wachttijden jeugdbescherming (bij toewijzing casusregie aan jeugdbescherming binnen 5 werkdagen face-to-face contact) Streefwaarde 50% 75% 90% 95% 95%  
Realisatie            
Doorlooptijden verminderen crisishulp: residentiele plaatsingen terugbrengen naar de vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken Streefwaarde 8-10 wkn 5-7 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn  
Realisatie            
Verminderen totale duur ondertoezichtstelling (OTS) (in maanden) Streefwaarde 27,6 27,4 27,2 27,0 26,8  
Realisatie            
* Over voorgestelde streefwaarden vindt nog overleg met JBRR plaats; deze kunnen nog wijzigen.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18-Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.5291.9361.5411.5411.5411.541

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.529 1.936 1.541 1.541 1.541 1.541
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves101.205119.432119.980109.290109.290109.290

Apparaatlasten 0 1.813 2.087 2.087 2.087 2.087
Inhuur 0 124 149 149 149 149
Overige apparaatslasten 0 23 17 17 17 17
Personeel 0 1.666 1.921 1.921 1.921 1.921
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 101.205 117.619 117.893 107.203 107.203 107.203
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 101.205 117.619 117.893 107.203 107.203 107.203
Saldo voor vpb en reserveringen -99.677 -117.496 -118.439 -107.749 -107.749 -107.749
Saldo voor reserveringen -99.677 -117.496 -118.439 -107.749 -107.749 -107.749
Reserves0-5.69010.690000

Onttrekking reserves 0 16.910 10.690 0 0 0
Toevoeging reserves 0 22.600 0 0 0 0
Saldo -99.677 -123.186 -107.749 -107.749 -107.749 -107.749

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -100.337 -103.249 -103.251 -103.251 -103.251
Bijstellingen Omissie 2019   -202 -229 -229 -229 -229
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Knelpunten jeugd Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -22.600 0 0 0 0
Indexatie Wmo en Jeugdhulp Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -4.150 -4.150 -4.150 -4.150
Knelpunten jeugd, onttrekking bestemmingsreserve Reserves 0 0 0 0 0
Apparaatslasten Jeugdhulp Technische wijzigingen -47 -120 -118 -118 -118
Begroting na wijzigingen   -123.186 -107.749 -107.749 -107.749 -107.749

Toelichting financiële bijstellingen

Knelpunten jeugd

De gemeente Rotterdam kampt - in overeenstemming met het landelijk beeld - met een tekort op de jeugdhulp. De VNG onderhandelt met het Rijk voor herijking/ ophoging van het jeugdhulpbudget. Daarnaast lopen er diverse onderzoeken naar de uitputting van het budget jeugdhulp. Inmiddels is bekend dat het kabinet bij de Voorjaarsnota 2019 dit jaar €420 miljoen extra beschikbaar stelt voor Jeugdhulp en in 2020 en 2021 beide jaren €300 miljoen. Voor de financiering na 2021 komt een nader onderzoek. Hoeveel van dit geld precies bij Rotterdam terecht komt, is uit de meicirculaire niet goed op te maken omdat deze middelen niet zijn gespecificeerd. In totaal € 29,6 mln wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp. Deze toevoeging wordt voor € 7,0 mln op taakveld Maatwerkdienstverlening 18- verantwoord (lokale jeugdhulp) en voor € 22,6 mln op taakveld Geëscaleerde zorg 18- (regionale jeugdhulp via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond). Tot slot wordt - vanaf 2021 - in totaal € 1,0 mln opgevangen door ombuigingen binnen het jeugddeel van taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie en taakveld Volksgezondheid.

 

Indexatie Wmo en Jeugdhulp

Onder meer om te blijven voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur ‘reële tarieven in de zorg’ is indexering van de tarieven noodzakelijk.

 

Knelpunten jeugd, onttrekking aan bestemmingsreserve

Op basis van huidige inzichten wordt € 15,6 mln in 2019 en € 14,0 mln in 2020 aan de bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp onttrokken (verhoging baten) ter dekking van knelpunten jeugdhulp (verhoging lasten). Bij de Begroting 2020 is meer bekend over de verdeling over jeugdhulp lokaal (te verantwoorden op taakveld Maatwerkdienstverlening 18-) en jeugdhulp regionaal (zie taakveld Geëscaleerde zorg 18-). Zie ook "ontwikkelingen en voortgang". Daarnaast wordt  € 5,0 mln aan de bestemmingsreserve onttrokken ter (gedeeltelijke) dekking van het tekort op de GR Jeugdhulp Rijnmond 2018.

 

Apparaatslasten Jeugdhulp

Personele wijzigingen leiden tot een stijging van het budget op dit taakveld.

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Geëscaleerde zorg 18- gaat het om situaties waarbij de sociale en/of fysieke veiligheid van een jeugdige in het geding kan zijn. In die gevallen kan het nodig zijn effectieve en efficiënte jeugdhulp te bieden en/of samenhangende hulp te organiseren rond de jeugdige en/of het gezin. In sommige situaties is het zelfs noodzakelijk dat de jeugdige naar een residentieel verblijf (24-uurs verblijf + jeugdhulp) gaat.

Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Het gaat dan om o.a. Jeugdbescherming, Veilig Thuis, crisishulp, gesloten Jeugdzorg, jeugd-GGZ.