Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning

In mei is de tweede raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over het jaar 2018 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over  o.a. de Wmo-voorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid.

 

Naar behoefte passend doelgroepenvervoer

Om verdere zekerheid te verkrijgen dat de dienstverlening van Trevvel aan de gemaakte afspraken voldoet, wordt een aantal onderzoeken ingesteld. Deze richten zich o.a. op de klanttevredenheid, technische infrastructuur en de customer journey. Uiteraard worden de uitkomsten hiervan mede benut om te sturen op een betere dienstverlening door Trevvel.

Wat willen we bereiken

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves7.9706.1456.2276.0816.0816.081

Bijdragen rijk en medeoverheden 7.670 5.832 5.903 5.757 5.757 5.757
Overige opbrengsten derden 300 313 324 324 324 324
Lasten exclusief reserves221.813185.555180.727175.298171.204171.246

Apparaatlasten 43.038 3.858 3.959 3.848 3.819 3.819
Inhuur 2.674 463 510 510 510 510
Overige apparaatslasten 724 -72 -81 -81 -81 -81
Personeel 39.641 3.467 3.530 3.419 3.391 3.391
Interne resultaat -189 -203 -199 14 14 14
Interne resultaat -189 -203 -199 14 14 14
Programmalasten 178.964 181.900 176.967 171.436 167.371 167.412
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.182 1.033 -99 -99 -188 -146
Kapitaallasten 414 403 394 0 0 0
Overige programmalasten 23 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 175.345 179.964 176.172 171.035 167.058 167.058
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 500 500 500 500 500
Saldo voor vpb en reserveringen -213.842 -179.411 -174.501 -169.217 -165.123 -165.165
Saldo voor reserveringen -213.842 -179.411 -174.501 -169.217 -165.123 -165.165
Reserves-2.367-3.9490000

Onttrekking reserves 7.633 1.384 0 0 0 0
Toevoeging reserves 10.000 5.333 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -216.209 -183.360 -174.501 -169.217 -165.123 -165.165

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -177.399 -166.739 -160.636 -154.612 -154.612
Bijstellingen Omissie 2019   -5.715 -6.034 -7.058 -9.106 -9.106
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Bestemmingsreserve Zorg Intensiveringen -5.333 0 0 0 0
Impact Investing Intensiveringen 0 42 42 42 0
Doelgroepenvervoer Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -365 -365 -365 -365 -365
Indexatie Wmo en Jeugd Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -6.206 -6.206 -6.206 -6.206
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 36 88 136 164 164
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 164 320 281 352 352
Onttrekking Bestemmingsreserve AWBZ 2019 Reserves 0 0 0 0 0
Beschermd wonen Reserves 0 0 0 0 0
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Taakmutaties 877 0 0 0 0
Eigen bijdragen Wmo Technische wijzigingen 3.759 3.830 3.860 3.860 3.860
Actualisatie begroting Technische wijzigingen 584 655 821 840 840
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 32 -92 -92 -92 -92
Begroting na wijzigingen   -183.360 -174.501 -169.217 -165.123 -165.165

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Zorg

Om fluctuaties binnen de WMO en Jeugdhulp op te vangen, is er een toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp.

 

Doelgroepenvervoer

Dit bedrag betreft de meerkosten door een wijziging in de btw-systematiek, de BTW is niet meer compensabel. Tevens is dit ter dekking van de overschrijding omdat er naar de vervoerder toe een andere indexatie is toegepast dan waarmee rekening is gehouden in de gemeentelijke budgetten

 

Indexatie Wmo en Jeugd

Onder meer om te blijven voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur ‘reële tarieven in de zorg’ is indexering van de tarieven noodzakelijk.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Concernhuisvesting

In 2018 heeft een evaluatie en doorontwikkeling van het huisvestingconcept plaatsgevonden. Zie hiervoor het programma overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Onttrekking Bestemmingsreserve AWBZ 2019

Deze boeking betreft de het begroten van de onttrekking bestemmingsreserve AWBZ, die bedoeld is voor het neerzetten van het stelsel van de drie decentralisaties. Het betreft de onttrekking frictiekosten i.v.m. het programma Doorontwikkeling Informatiemanagement.

 

Beschermd wonen

Centrumgemeenten hebben in 2017 eenmalig middelen toegekend gekregen als gedeeltelijke compensatie voor de uitbreiding van de cliëntengroep ‘beschermd wonen’ met de zogeheten coulancegroep GGZ-B, die in 2018 is doorgevoerd. Ter dekking van deze uitgaven wordt in 2019 € 584 onttrokken aan de reserve Tweedelijns Wmo en jeugdhulp.

 

Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten

Diverse mutaties uit de september- en decembercirculaire 2018 van het gemeentefonds worden gefinancierd uit dit taakveld. Vanuit het gemeentefonds wordt eenmalig een uitname gedaan ter financiering van de (hogere) uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB); Rotterdam draagt € 877 bij.

 

Eigen bijdragen Wmo

Door een onjuiste verdeling van de eigen bijdragen i.v.m. de Wmo over de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ wordt een bedrag van € 3,8 mln overgeheveld van het eerste taakveld naar het tweede taakveld.

 

Actualisatie begroting

Dit betreft de herschikking van oude taakstellingen.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft verschillende bijstellingen binnen en buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ .