Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Met name bij de doelgroep ouderen is sinds eind 2018 een stijging te zien in het aantal aanvragen voor Wmo-ondersteuning (als gevolg van de invoering van het abonnementstarief waardoor de eigen bijdrage Wmo per 2019 is verlaagd). De gemeente vindt het belangrijk dat Rotterdammers die ondersteuning nodig hebben dat krijgen, maar ook dat de uitgaven aan Wmo-maatwerkvoorzieningen zich binnen de beschikbare kaders bevinden. Omdat de beschikbare kaders vanuit het Rijk worden bepaald, zijn we ook in overleg met het Rijk dat voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

 

Langer Thuis-akkoord

Dit wordt een belangrijk actiepunt in het Masterplan Ouderen, ‘Ouder en wijzer’ dat voor het zomerreces aan de Raad zal worden toegezonden. De ambitie draagt bij aan de ambities binnen het masterplan. Het Langer Thuis akkoord wordt voor het einde van het jaar getekend met een coalitie van partijen (corporaties, ontwikkelaars en zorgpartijen). Op dit moment wordt samen met de partijen hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het concept ouderenhubs. De ouderenhub biedt de mogelijkheid om gebiedsgericht verschillende ambities uit het masterplan ouderen op te pakken; vitale woongemeenschappen, fysieke toegankelijkheid, samenwerking medisch sociaal domein, passende integrale zorg en ondersteuning, het realiseren van (nieuwe) woonzorgconcepten, zelfstandige aanpasbare woningen en/of specifieke ouderenwoningen.

 

Hulpmiddelen

De gemeente heeft de aanbesteding hulpmiddelen afgerond en nieuwe contracten gesloten met drie hulpmiddelenleveranciers. Dit betreft leveranciers die ook voorheen door de gemeente voor de hulpmiddelen gecontracteerd waren. De nieuwe contracten zijn per 1 mei 2019 ingegaan en voor een periode van 5 jaar afgesloten.

 

Eigen bijdrage

Met ingang van 1 januari 2019 is vanuit het Rijk een inkomensonafhankelijk abonnementstarief ingevoerd voor de eigen bijdragen voor de extramurale Wmo voorzieningen (maximaal € 17,50 per 4 weken). Mede door deze maatregel doen meer Rotterdammers een beroep op de gemeente voor een Wmo-maatwerkvoorziening. Voor 2019 verwachten we een verder stijging van de uitgaven op dit taakveld.

Wat willen we bereiken

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves90000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 900 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves8.3027.6807.6837.6777.6777.677

Apparaatlasten 0 80 82 77 77 77
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 1 1 1 1 1
Personeel 0 78 81 76 76 76
Interne resultaat 92 0 0 0 0 0
Interne resultaat 92 0 0 0 0 0
Programmalasten 8.210 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 75 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 7.710 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600
Subsidies en inkomensoverdrachten 425 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -7.402 -7.680 -7.683 -7.677 -7.677 -7.677
Saldo voor reserveringen -7.402 -7.680 -7.683 -7.677 -7.677 -7.677
Saldo -7.402 -7.680 -7.683 -7.677 -7.677 -7.677

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600
Bijstellingen Omissie 2019   -80 -80 -75 -75 -75
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -3 -2 -2 -2
Begroting na wijzigingen   -7.680 -7.683 -7.677 -7.677 -7.677

Toelichting financiële bijstellingen

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

  • Raadsmonitor Welzijn, Zorg en Jeugdhulp (in ontwikkeling)

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.