Volksgezondheid

Gezonde en vitale Rotterdammers

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale Stad 2016-2020

 • Begin 2019 is de midterm-review van het huidige programma aangeboden aan de gemeenteraad en besproken in de Commissie ZOCS. Het programma ligt op koers. Denk aan Nu Niet Zwanger, Meldpunt Uitbraken Infectieziekten en BRMO, forensische geneeskunde en het regionaal expertisecentrum Tuberculose (REC TBC) Het blijft daarbij moeilijk om aan te tonen welk effect de vele activiteiten hebben op de gezondheid van Rotterdammers. Dit is een terugkerend vraagstuk waar we ook diverse wetenschappers gevraagd hebben om zich over te buigen zodat we het effect en de impact van onze inzet in de toekomst kunnen aantonen.
 • Er zijn vanuit de gemeenteraad vragen gesteld over het Centrum voor Gezondheidsonderzoek HealthyR. Er wordt hard gewerkt aan de functionaliteit en zichtbaarheid van dit centrum, in tweede kwartaal van 2019 vindt een tussenevaluatie plaats.
 • Mentale gezondheid krijgt als thema steeds meer aandacht in het maatschappelijke debat en ook in de gesprekken met onze partners is het een terugkerend onderwerp. In tweede kwartaal van 2019 organiseren we een grote conferentie over dit thema.
 • Op het thema Gezond gewicht is inmiddels gestart met de proeftuin Care for Obesity volwassenen en jeugd.
 • Rotterdam heeft steeds meer rookvrije plekken (onder andere) kinderboerderijen, speeltuinen). Verwachting is dat in september voor het eerst ook een openbaar gebied wordt aangewezen als rookvrij.
 • De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is per 1 januari 2019 opgenomen in de basis zorgverzekering De GLI voorziet in begeleiding bij een combinatie van voeding, bewegen en gedrag voor Rotterdammers met overgewicht. Elke Rotterdammer kan daar in principe gebruik van kan maken. De gemeente werkt samen met de zorgverzekeraar, eerstelijnsorganisaties en sport- en beweegaanbod aan de implementatie van deze interventie.
 • Het proces om toe te werken naar een Rotterdams preventieakkoord is in volle gang: na een fase van inhoudelijke en wetenschappelijke verkenning van uitgangspunten worden er in deze fase gesprekken gevoerd met onze partners en stakeholders. Het is immers de ambitie om een akkoord te sluiten met die partners.
 • Voor het te sluiten Rotterdams preventieakkoord werken we aan de ontwikkeling van een factorenmodel 0-100 jaar. De afdeling Jeugd van de gemeente heeft een factorenmodel ontwikkeld wat uitgaat van gezond, kansrijk en veilig opgroeien. Uitgangspunt om dit door te ontwikkelen naar een model voor alle leeftijdsfasen, is dat onderliggende factoren (bijv. opleidingsniveau en werk, taalvaardigheid) van grote invloed zijn op het gezondheidspotentieel en het maken van gezondere keuzes door Rotterdammers.
 • Het Algemeen Bestuur van de GGD-regio heeft in april de ambitie uitgesproken om toe te werken naar een preventieakkoord met regionale afspraken. De gesprekken tussen de regiogemeenten over dit proces en de inhoudelijke invulling ervan vinden inmiddels plaats

 

Nu Niet Zwanger

Het project Nu Niet Zwanger wordt gecontinueerd. De intensivering van het project is gestart in juni 2017. Per jaar worden met tenminste 500 kwetsbare ouders gesprekken gevoerd over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De Sense spreekuren (seksuele voorlichting jongeren) op de ROC zijn per 1 september 2018 uitgebreid.

 

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

 • Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.
 • Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers.
 • Zorgwekkende afname van de vaccinatiegraad voor kinderziektes.

 

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

TBC

 • De rol van medisch coördinator is geëvalueerd en de artsengroep doet een voorstel voor een andere invulling van de rol van Medisch Coördinator.
 • Het regiomanagement schrijft een transformatieplan en beschrijft daarin de doorontwikkeling van het REC.

 

Forensische geneeskunde

 • De Forensisch artsen Rotterdam Rijnmond (FARR) wil gaan werken met forensisch verpleegkundigen. Wanneer het zover is neemt de FARR de poule verpleegkundigen die zorgt voor 24/7 beschikbaarheid voor burgers die een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt over, van het Centrum Seksueel Geweld.
 • In 2019 komt er een meldingsplicht (groep C) van laboratoria aan de GGD voor mensen die drager zijn of infecties hebben met een bepaald zeer resistent type bacterie (de CPE’s)

MUIZ is in de regio’s Zuid-Holland-Zuid (ZHZ) en Zeeland geïmplementeerd. Er is belangstelling bij de een aantal andere GGD’s in de rest van Nederland om ook aan te sluiten op MUIZ. Dit wordt door GGD Rotterdam-Rijnmond ondersteund.

Wat willen we bereiken

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016-2020

Toezicht Kinderopvang

Voorkomen en versterken

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Uitvoering programma Rotterdam Vitale stad

Toezicht Kinderopvang

Voorkomen en versterken

Bestrijding bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Inspectie kinderopvanglocaties / tijdig besluiten aanvragen register/ handhaving op rapporten met overtredingen Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 97%          
Aantal rapporten inspectie kinderopvanglocaties met overtredingen* Streefwaarde 45% 45% 40% 35% 30%  
Realisatie 27%          

Inspectie kinderopvanglocaties:

 • de gemeente inspecteert alle locaties kinderopvang  met een jaarlijks onderzoek
 • de gemeente besluit tijdig op alle aanvragen voor registratie
 • de gemeente voert een handhavingsactie uit op alle rapporten met een overtreding
 • de gemeente streeft naar een daling van het aantal rapporten met overtredingen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves12.64213.52513.39413.39713.33613.367

Bijdragen rijk en medeoverheden 9.451 9.958 9.765 9.768 9.706 9.737
Overige opbrengsten derden 3.191 3.566 3.629 3.629 3.629 3.629
Lasten exclusief reserves43.52947.08946.90846.55845.05845.089

Apparaatlasten 14.562 15.711 15.712 15.686 15.455 15.429
Inhuur 1.852 1.121 354 371 405 405
Overige apparaatslasten 365 436 433 441 437 437
Personeel 12.345 14.155 14.926 14.874 14.613 14.586
Interne resultaat 453 112 179 182 119 119
Interne resultaat 453 112 179 182 119 119
Programmalasten 28.514 31.266 31.016 30.690 29.483 29.541
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.424 4.488 4.760 4.728 4.064 4.122
Kapitaallasten 442 431 20 19 19 18
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 24.646 26.347 26.237 25.943 25.400 25.400
Saldo voor vpb en reserveringen -30.887 -33.565 -33.513 -33.161 -31.722 -31.722
Saldo voor reserveringen -30.887 -33.565 -33.513 -33.161 -31.722 -31.722
Reserves0400000

Onttrekking reserves 0 40 0 0 0 0
Saldo -30.887 -33.524 -33.513 -33.161 -31.722 -31.722

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -31.486 -30.854 -30.810 -29.381 -29.381
Bijstellingen Omissie 2019   -585 -584 -592 -580 -580
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2019 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Knelpunten Jeugdhulp Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 300 300 300
Vitaal ouder worden Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 39 95 147 178 178
Rijksbijdrage Rijksvaccinatieprogramma Taakmutaties -1.155 -1.183 -1.203 -1.226 -1.226
Rijksbijdrage toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen en kinderopvang en gastouderopvang Taakmutaties -511 -522 -537 -555 -555
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 174 -465 -466 -458 -458
Begroting na wijzigingen   -33.524 -33.513 -33.161 -31.722 -31.722

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn geactualiseerd.

 

Bijdrage Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2019

De subsidie 'Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG)' is aangepast voor het jaar 2019.

 

Knelpunten Jeugdhulp

Ter dekking van de knelpunten jeugdhulp wordt vanaf 2021 € 0,3 mln opgevangen door ombuigingen binnen het jeugddeel van dit taakveld.

 

Vitaal ouder worden

Dit betreft de bijdrag vanuit ZonMw t.b.v. het project Vitaal ouder worden.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering.  De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Rijksbijdrage Rijksvaccinatieprogramma

In de decembercirculaire 2016 is aangekondigd dat het Rijksvaccinatieprogramma wettelijk verankerd wordt in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Met deze wetswijziging wordt een deel van de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten gebracht. Het jaar van invoering daarvan is 1 januari 2019. Om die reden worden nu de middelen hiervoor structureel overgeheveld naar het gemeentefonds.

 

Rijksbijdrage toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen en kinderopvang en gastouderopvang

Vanwege de extra kosten die samenhangen met de uitbreiding van de taak van de GGD door de aanpassing van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. Ten gevolge van deze aanpassing zal de GGD onder meer moeten toezien op de uitvoering van voorschoolse educatie op de locatie.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen binnen en buiten het programma.

Omschrijving taakveld

De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen.
Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid. De gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. Dit doet de gemeente samen met tal van partners. Onder dit taakveld vallen de taken van de GGD op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg van de Centra Jeugd en Gezin, en de gemeentelijke gezondheidspreventie.

Het taakveld omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg en de gezondheidsbevordering.