Inkomensregelingen - Inkomen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Elke Rotterdammer die daar recht op heeft ontvangt tijdig een (juiste) bijstandsuitkering

Elke werkzoekende kan rekenen op passende en betrouwbare dienstverlening

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Inkomenszekerheid
De gemeente wil de inkomenszekerheid van werkzoekenden versterken als basis voor werk en participatie. Werkzoekenden hebben te maken met vele inkomensbestanddelen, ook naast de bijstand die in het kader van Participatiewet wordt verstrekt. Rotterdam gaat in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst om deze problematiek aan te pakken.

 

Intensivering handhaving
In het coalitieakkoord is vastgelegd om de heronderzoeken voort te zetten. Het college handhaaft ook in 2020, 2021 en 2022 de ingezette intensivering van 6.000 onderzoeken op jaarbasis. Rotterdam blijft inzetten op slimmer en gerichter handhaven.

 

Saldo tekort BUIG
Het gerealiseerde overschot van € 0,9 mln in 2018 is nog exclusief de toegekende vangnetuitkering van € 5,6 mln over 2017, die Rotterdam vorig jaar ontving.

 

Bejegening
Het aantal klachten over (een gebrek aan) fatsoenlijke bejegening is in het eerste tertaal van 2019 met 16% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gerichte aanpak bejegening bij het team dat klantvragen in de tweede lijn (achter 14010) beantwoordt lijkt hieraan een belangrijke bijdrage te hebben geleverd.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

1.1 Tijdig besluiten op een aanvraag uitkering levensonderhoud (algemene bijstand) en bijzondere bijstand

1.2 Terechte bijstandsuitkeringen verstrekken

1.3 ‘Compliant’ gedrag van de werkzoekende (t.a.v. de bijstandsuitkering)

2.1 De Rotterdamse burger ervaart een goede dienstverlening

2.2 Minder (gegronde) klachten en bezwaren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

1.1 Aanvragen (algemene en bijzondere bijstand) behandelen en dienstverlening verbeteren

1.2 De methode inkomstenverrekening verbeteren

1.3 Handhaven en uitvoeren van (her)onderzoeken

1.4 Terugvorderen en incasso

1.5 Het aanvraag- en beheerproces digitaliseren

2.1 Een betrouwbare en voorspelbare dienstverlening

2.2 Correcte bejegening

2.3 Aantal klachten en bezwaren terugdringen

2.4 Advies geven en begeleiding bieden aan ondernemers

2.5 Kennis- en informatiegestuurd werken; onderzoek en evaluatie

Effect indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Saldo tekort BUIG Streefwaarde € 0 € 0 € 0 € 0    
Realisatie + € 0,9 mln n.n.b.        
1.2 Rechtmatige verstrekking van bijstand (%) Streefwaarde 97% 97% 97% 97%    
Realisatie 97,86% n.n.b.        
2.2 Klachten over bejegening Streefwaarde   Min 10% Min 10% Min 10%    
Realisatie n.v.t. Min 16%        
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Percentage besluiten bijstandsaanvraag (Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand) binnen 8 weken Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 91,7%  92,7%        
1.2 Tijdig (binnen 4 weken) verwerken van inkomstenverrekeningen Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 90,9%  93,0%        
1.3 Heronderzoeken
(aantal)
Streefwaarde 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000  
Realisatie 6.074  2.207        
2.1 Telefonische bereikbaarheid Streefwaarde 90% 90% 90% 90%    
Realisatie 84%  85%        
De genoemde realisatie cijfers over 2019 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2019, tenzij anders aangegeven.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - InkomenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves545.168528.188491.522467.249456.599456.599

Bijdragen rijk en medeoverheden 545.043 528.188 491.522 467.249 456.599 456.599
Overige opbrengsten derden 111 0 0 0 0 0
Overige baten 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves602.246580.099557.846529.816518.585518.779

Apparaatlasten 45.312 48.581 48.841 45.376 45.096 43.395
Inhuur 10.405 9.713 9.084 8.409 8.403 7.812
Overige apparaatslasten 690 1.220 1.628 1.631 1.631 2.129
Personeel 34.217 37.648 38.129 35.336 35.062 33.454
Interne resultaat 1.040 4.818 7.765 9.817 11.914 11.914
Interne resultaat 1.040 4.818 7.765 9.817 11.914 11.914
Programmalasten 555.895 526.700 501.239 474.623 461.576 463.471
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.103 17.219 15.527 15.577 15.669 15.661
Kapitaallasten 1.564 2.264 3.348 3.278 2.847 1.749
Overige programmalasten 2.846 101 101 101 101 101
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 534.027 503.269 477.461 450.076 436.219 439.219
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.355 3.848 4.802 5.592 6.741 6.741
Saldo voor vpb en reserveringen -57.079 -51.911 -66.324 -62.567 -61.987 -62.180
Saldo voor reserveringen -57.079 -51.911 -66.324 -62.567 -61.987 -62.180
Reserves41.4389.1766.890000

Onttrekking reserves 1.206 700 6.890 0 0 0
Toevoeging reserves 5.895 0 0 0 0 0
Vrijval Reserves 46.127 8.476 0 0 0 0
Saldo -15.640 -42.735 -59.434 -62.567 -61.987 -62.180

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -66.291 -61.432 -58.885 -58.858 -58.858
Bijstellingen Omissie 2019   -3.198 -3.634 -3.631 -3.589 -3.589
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 Intensiveringen 40 0 0 0 0
Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen Intensiveringen 0 514 514 514 0
Aanpassing van de formatie voor een intensievere dienstverlening Intensiveringen 0 -1.528 -3.055 -3.985 -3.985
Aanpassing van de formatie als gevolg van daling bijstandsvolume BUIG Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 1.528 3.055 3.985

3.985

Actualisatie BUIG 2019 e.v. Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 17.967 0 0 0 0
Hogere opbrengsten BUIG 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 6.540 0 0 0
Terugdraaien formatiebesparing ICT Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.543 -544 -1 299 619
Vrijval Bestemmingsreserve BUIG 2019 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 8.476 0 0 0 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar -1.415 435 742 910 910
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 154 346 304 381 381
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -1.582 -1.533 -1.567 -1.566
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -11 -77 -77 -77 -77
Begroting na wijzigingen   -42.735 -59.434 -62.567 -61.987 -62.180

Toelichting financiële bijstellingen

Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het Programma Bestuur en Dienstverlening toegevoegd. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 40.

 

Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen

In 2018 en 2019 is extra ingezet op heronderzoeken van verstrekte bijstandsuitkeringen (6.000 per jaar) en op een gerichte bestandsanalyse om het recht op voorliggende voorzieningen te bepalen. We continueren deze aanpak tot en met 2022. De hiervoor benodigde personele inzet wordt gedekt vanuit de besparing op uitgaven aan bijstandsuitkeringen.

 

Aanpassing van de formatie voor intensievere dienstverlening

Om de bestuurlijke ambitie van 30.000 uitkeringen te halen is verbeterde dienstverlening nodig, met meer aandacht voor de werkzoekende en ruimte voor maatwerk. Immers, nu de werkzoekenden met de kortste afstand tot de arbeidsmarkt hebben geprofiteerd van de hoogconjunctuur, wordt de benodigde inzet voor de resterende werkzoekenden groter. Hierbij zijn twee elementen uit de dienstverlening essentieel:

1. begeleiding naar werk (intensiever en frequenter contact met werkzoekenden, meervoudige inzet van mogelijke trajecten en meer maatwerk in begeleiding en het zoeken van passende arbeid);
2. het bieden van inkomenszekerheid in het beheer van de uitkeringen. Veel werkzoekenden ervaren inkomensonzekerheid op het moment dat ze (tijdelijk en/of parttime) gaan werken: krijg ik wel het juiste bedrag aan uitkering, wat zijn de consequenties voor de toelagen die ik krijg etc.? Deze onzekerheid leidt ertoe dat mensen minder snel een parttime baan accepteren en kiezen voor de zekerheid van een uitkering. Om dit te doorbreken willen we mensen die zekerheid bieden. Dit vraagt meer individueel contact en maatwerk dan tot nu toe het geval is, maar ook voorlichtingsbijeenkomsten en dienstverlening gericht op specifieke doelgroepen als laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking. In dit taakveld loopt de intensivering voor verbeterde dienstverlening op van € 1.528 in 2020 tot € 3.985 vanaf 2022.


Aanpassing formatie als gevolg van daling bijstandsvolume BUIG

De formatie van de afdelingen die de Participatiewet uitvoeren beweegt mee met het bijstandsvolume. Jaarlijks wordt de formatie van het programma herijkt aan de hand van de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen. Vanwege de beoogde daling van het bijstandsvolume naar 30.000 in 2022 zijn er volgens deze rekenregel minder fte's nodig. De stapsgewijze afbouw van de formatie leidt tot een besparing die in deze bijstelling is verwerkt, oplopend van 1.528 in 2020 tot 3.985 vanaf 2022. Overigens wordt deze financiële ruimte in een andere bijstelling (zie hiervoor) ingezet voor een intensievere dienstverlening om de bestuurlijke ambitie daadwerkelijk te halen.


Actualisatie BUIG 2019 ev.

Het nader voorlopig budget BUIG 2019 is in april door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekend gemaakt en bedraagt voor Rotterdam € 524,1 mln. Dat is 3,3% lager dan het voorlopig budget van € 541,9 mln dat in oktober jl. door SZW werd gepubliceerd. Maar de inkomsten liggen hoger dan wat we dit jaar verwachten uit te geven aan uitkeringen en loonkostensubsidies. We gaan uit van een daling tot 33.700 uitkeringen aan het eind van 2019, wat leidt tot een eenmalige financiële meevaller van € 17,9 mln in 2019.


Hogere opbrengsten BUIG 2020

Op grond van het eind april gepubliceerde 'nader voorlopig budget 2019' BUIG zijn de geraamde opbrengsten voor 2020 verhoogd.


Terugdraaien formatiebesparing ICT

Als gevolg van vertragingen in het programma Innovatie ICT schuiven zowel de kapitaallasten als de te realiseren efficiency voordelen verder door in de tijd. De reeds ingeboekte formatiebesparing kan op dit moment niet worden gerealiseerd zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. De eerder ingeboekte formatiebesparingen worden daarom deels teruggedraaid, wat wordt betaald vanuit de lagere kapitaallasten. Over de taakvelden heen is deze begrotingswijziging saldoneutraal.


Vrijval bestemmingsreserve BUIG 2019

Vanwege de voortgaande daling van het bijstandsvolume en de meevallende inkomsten in 2019 is de risico-inschatting van tekorten op de BUIG gewijzigd. De bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) kan daarom gedeeltelijk vrijvallen. Het betreft hier de nieuwe naam voor de bestemmingsreserve die voorheen bekend stond onder de naam "bestemmingsreserve WWB meerjarig".


Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma / taakveld betekent het een bijstelling van -€ 1,4 mln in 2019, oplopend tot € 910 in 2023.


Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 154 in 2019, oplopend tot € 381 in 2022.


Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.


Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Inkomensregelingen biedt de gemeente inkomensondersteuning aan Rotterdammers die dit nodig hebben door het verstrekken van uitkeringen. Daarnaast vindt er binnen dit taakveld handhaving plaats, wat bijdraagt aan de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen.

Dienstverlening is niet alleen een product of dienst die de gemeente biedt, maar ook de manier waarop ze deze product of dienst levert: de persoonlijke bejegening door de ambtenaar. De ambtenaren zijn attent en werken Rotterdammergericht: Ze handelen pro-actief, situationeel, passen het gedrag aan de klant en de omstandigheden aan. De dienstverlening is mensgericht. Het contact is vriendelijk, open, respectvol en beleefd. Ze luistert, leeft zich in in de situatie van de ander en zijn betrokken. Ze neemt persoonlijk contact op als de situatie erom vraagt. Ze is bereikbaar en service wordt geboden door een medewerker met kennis van zaken.
De dienstverlening is duidelijk. Er is inzicht in de servicenormen en hoe de gemeente daarop presteert. Informatie over de tevredenheid van de dienstverlening wordt gebruikt voor verbetering van de dienstverlening. De informatie is eenduidig, duidelijk, volledig, juist en actueel. Informatie over producten en diensten is digitaal beschikbaar of afneembaar.

Klachten en bezwaren worden gezien als een aanleiding om te leren hoe de dienstverlening aan de uitkeringsgerechtigden kan worden verbeterd. Fouten maken mag en zijn aanleiding om te verbeteren. Klachten gaan vaak over tijdigheid en kwaliteit van de organisatie en over de bejegening van ambtenaren. De klachten, met name bejegeningsklachten, worden tot een minimumniveau teruggedrongen.

Tot het taakveld Inkomensregelingen behoren:

  • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet
  • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
  • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
  • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004